Thông báo về việc tiếp tục lùi lịch học để chủ động phòng chống dịch bệnh


THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỎ PHIẾU SƠ DUYỆT DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2020


Thông báo về việc tiếp tục lùi lịch học để chủ động phòng chống dịch bệnh


Thông báo về việc tiếp tục lùi lịch học để chủ động phòng chống dịch bệnh


Hội nghị cán bộ viên chức năm 2010


Thông báo về việc đẩy lùi lịch học để phòng chống dịch bệnh


Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11


Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 03213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập