Hướng dẫn đăng ký xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số: 13/ KH - CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Hưng Yên, ngày 12  tháng 1 năm 2011

KẾ HOẠCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC,
SÁNG KIẾN KHOA HỌC NĂM HỌC 2010-2011

   Kính gửi :    - Các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm
                       - Các tác giả, chủ nhiệm đề tài khoa học(hoặc sáng kiến khoa học)

I. Xét duyệt đề tài, sáng kiến khoa học
1. Cấp phòng, khoa, tổ, trung tâm.

- Tổ chức xét duyệt các đề tài đã đăng ký của đơn vị mình; ghi nhận và tổng hợp tất cả các ý kiến đóng góp của các thành viên cho từng đề tài NCKH (hoặc sáng kiến khoa học).

- Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, các đơn vị phòng, khoa, tổ Mác - Lênin, trung tâm xét duyệt, quyết định chọn các đề tài NCKH, sáng kiến khoa học gửi lên Hội đồng Khoa học - Đào tạo nhà trường.

- Tác giả của những đề tài được chọn gửi lên Hội đồng Khoa học - Đào tạo nhà trường phải hoàn chỉnh đề tài hoặc sáng kiến khoa học của mình, biên bản nghiệm thu của đơn vị mình nộp về thường trực Hội đồng (P.NCKH&HTQT) chậm nhất 01 tuần trước ngày Hội đồng Khoa học - Đào tạo tổ chức nghiệm thu.

2. Cấp trường.

Tổ chức xét duyệt đề tài NCKH, sáng kiến khoa học theo hình thức sau:

- Các trưởng, phó đơn vị (hoặc tác giả) báo cáo đề cương đề tài, sáng kiến khoa học của đơn vị mình, trình bày, giải thích, trả lời các câu hỏi và ý kiến của các thành viên trong Hội đồng Khoa học - Đào tạo.

- Hội đồng Khoa học - Đào tạo đánh giá bằng hình thức chấm điểm từng đề tài, sáng kiến khoa học (theo mẫu thống nhất); Thường trực hội đồng tổng hợp, công bố công khai điểm bình quân đánh giá từng đề tài, sáng kiến khoa học trước Hội đồng.

II. Kế hoạch nghiệm thu đề tài, sáng kiến khoa học
1. Tài liệu chuẩn bị nghiệm thu

- Tài liệu gồm có: Báo cáo hoàn chỉnh, báo cáo tóm tắt, các phiếu khảo sát và các tài liệu khác(nếu có).
- Số lượng bản nộp: 05 bản

2. Thời gian, địa điểm

 Hội đồng KH - ĐT nhà trường tổ chức nghiệm thu đề tài, sáng kiến 02 đợt:

Đợt I: Ngày 16 tháng 4 năm 2011:

+ Hội đồng KH - Đào tạo nghiệm thu các đề tài, sáng kiến của các tác giả, chủ nhiệm đề tài đăng ký hoàn thành tháng 3 và tháng 4 năm 2011.

+ Thời gian nộp tài liệu: Tất cả các đề tài khoa học, sáng kiến khoa học nghiệm thu đợt I, nộp báo cáo về phòng NCKH&HTQT trước ngày 08 tháng 4 năm 2011. Nếu quá thời hạn trên sẽ không được xếp lịch nghiệm thu.

+ Địa điểm: Hội trường 204 nhà A5 (hoặc phòng 101 cơ sở 2) Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

Đợt II: Ngày 11 tháng 6 năm 2011

+ Hội đồng KH - Đào tạo nghiệm thu các đề tài, sáng kiến của các tác giả, chủ nhiệm đề tài đăng ký hoàn thành tháng 6 năm 2011.

+ Thời gian nộp tài liệu: Tất cả các đề tài khoa học, sáng kiến khoa học nghiệm thu đợt I, nộp báo cáo về phòng NCKH&HTQT trước ngày 03 tháng 6 năm 2011. Nếu quá thời hạn trên sẽ không được xếp lịch nghiệm thu.

 + Địa điểm: Hội trường 204 nhà A5 (hoặc phòng 101 cơ sở 2) Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

III. Hướng dẫn viết báo cáo đề tài, sáng kiến khoa học
1. Yêu cầu đối với báo cáo đề tài, sáng kiến khoa học

Bìa:

Trang bìa của báo cáo đề tài được trình bày theo mẫu thống nhất (gửi kèm)

- Hình thức trình bày:

          Công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến khoa học phải được trình bày rõ ràng, ngắn gọn, sạch sẽ không được tẩy xóa, cắt dán, có đánh số trang theo quy định, đánh số biểu bảng, đồ thị. Báo cáo khoa học phải đánh máy vi tính bằng Font chữ Times New Roman hoặc Vn.time cỡ chữ 14, mật độ chữ bình thường (không nén, không kéo dãn chữ) độ dãn dòng ở chế độ 1,5 lines, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa phía trên của mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu hình vẽ trình bày theo khổ ngang thì đầu bảng là lề trái của trang.

         Báo cáo đề tài khoa học hoặc sáng kiến khoa học được in trên giấy trắng cỡ A4 (210 x 297mm), in một mặt.

2. Cấu trúc của báo cáo đề tài

Báo cáo phải thực hiện được nội dung cơ bản, theo trình tự sau đây:

- Mục lục: Đặt tiếp sau trang bìa phụ.

- Danh mục các chữ viết tắt trong đề tài (nếu có)

-Danh mục các bảng, biểu, hình vẽ (nếu có)

- Mở đầu: Trình bày lý do chọn đề tài (tính cấp thiết), mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp, nội dung nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

- Tổng quan: Trong phần này cần phải phân tích, đánh giá những nội dung, những phần hành công việc đã liên quan mật thiết đến đề tài; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài cần tiếp cận tập trung nghiên cứu, giải quyết.

- Kết quả nghiên cứu: Các kết quả đạt được theo nội dung đăng ký( nêu rõ các kết quả mới và nổi bật), mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm

- Kết luận và kiến nghị:

+ Kết luận: Trình bày kết quả mới của đề tài một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.
+ Những kiến nghị sử dụng kết quả nghiên cứu.

- Tài liệu tham khảo: Chỉ bao gồm những tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới trong đề tài.

3. Cách trình bày tài liệu tham khảo và cách trích dẫn.

- Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả; mọi tham khảo khác phải đọc trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của đề tài.

- Nếu không có điều kiện tiếp cận được tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một vài tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của đề tài.

- Khi cần trích dẫn một đoạn, tác giả là theo thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và đặt trong dấu ngoặc vuông, khi cần có cả số trang.

Ví dụ: [15,tr.123-tr.124]; đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ: [21], [22], [23], [24], [25].

Nơi nhận:   

- Các đơn vị trong Trường; (để thực hiện)
- Lưu HĐKH - ĐT;
- Lưu VT.

 

T/M HỘI ĐỒNG KHOA HỌC - ĐÀO TẠO
CHỦ TỊCH
Thạc  sĩ Nghiêm Viết Hoàng
(Đã ký)

 

 

Mẫu bìa báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011 tại đây!

CÁC TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch - Biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ NCKH năm học 2021-2022
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
Các biểu mẫu thi đua khen thưởng
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Các biểu mẫu đăng ký, Đề cương NCKH năm học 2020 - 2021
Các biểu mẫu xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019
Kế hoạch và biểu mẫu đăng ký Nghiên cứu Khoa học năm học 2018-2019
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Kế hoạch công tác NCKH năm học 2016-2017 và các Biểu mẫu
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp bộ năm 2017
Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Đoàn của tổ chức JICA và Vụ phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương đến thăm Trường và giới thiệu mô hình đào tạo KOSEN - Nhật Bản
Mẫu mẫu đề cương chi tiết, kế hoạch đề tài KH, SKKN năm học 2014 - 2015
Kế hoạch Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015
Thông báo kết quả nghiệm thu đề tài NCKH, SKKN cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu bản nhận xét phản biện đề tài-sáng ki ến cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu - Lịch bảo vệ đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Biên bản nghiệm thu đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Bản phản biện đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Tập đoàn giáo dục Site Skills Training - Australia thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Hướng dẫn viết đề cương chi tiết đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Năm học 2013-2014
Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012
Các mẫu sổ tay giáo viên
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm
Kế hoạch tự đánh giá cấp trường
Hội thảo khoa học với nội dung “Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo”
Kế hoạch tổ chức hội thảo "Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo"
Hướng dẫn đăng ký xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học
Phòng hợp tác quan hệ quốc tế

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập