Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
 HƯNG YÊN

Số: 15/QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Hưng Yên, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

  QUYẾT ĐỊNH
Về việc  thành lập Tổ Thanh tra

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

           Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

           Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đằng Công nghiệp Hưng Yên;

         Căn cứ Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT  ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;    

            Căn cứ yêu cầu công tác, xét khả năng và đạo đức của cán bộ;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ Thanh tra trực thuộc Hiệu trưởng gồm các ông, bà sau:
1. Ông Nguyễn Trọng Điềm  - Trưởng phòng Đào tạo - Tổ trưởng Thanh tra
2. Bà Đỗ Thị Bích - Phó phòng TCHC - Phó tổ trưởng Thanh tra
3. Bà Phan Thu Hương - Phó phòng CTHSSV - Tổ viên
4. Bà Lê Thị Mai - Chuyên viên phòng Đào tạo - Tổ viên
5. Ông Nguyễn Viết Hữu - Chuyên viên phòng Đào tạo - Tổ viên

Điều 2. Tổ Thanh tra  thực hiện nhiệm vụ theo Điều 8, Chương II  quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.

Quyết định này thay thế các quyết định trước của Trường về công tác thanh tra.

Điều 3. Trưởng phòng TCHC, các phòng chức năng, trung tâm, trưởng các khoa, tổ bộ môn và  các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Công đoàn, TN (để biết);
- Lưu TCHC.

HIỆU TRƯỞNG
           (đã ký)            

Ths. Nghiêm Viết Hoàng

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập