Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
 HƯNG YÊN

Số: 73/QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Hưng Yên, ngày 09 tháng 3 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu
Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

              Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

             Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01/02/2008 của Bộ Công Thương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

          Căn cứ Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

             Căn cứ Công văn số 1975/BCT-TCCB ngày 26/02/2010 của Bộ Công Thương về việc xét, tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2010;

              Căn cứ yêu cầu công tác, xét khả năng cán bộ;

              Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

 QUYẾT ĐỊNH:

            Điều1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (có danh sách kèm theo).

            Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thực hiện đúng Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

            Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, trưởng các Phòng, Khoa, tổ bộ môn, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CĐ&TN (để biết);
- Lưu TCHC.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

 

NGƯT.Ths. Nghiêm Viết Hoàng

 


 

DANH SÁCH
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-CĐCNHY ngày
 09/3/2010

 

STT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền Đảng - Đoàn thể

Chức danh trong Hội đồng

1

Ông Nghiêm Viết Hoàng

Hiệu trưởng - Bí thư Đảng uỷ-NGƯT

Chủ tịch Hội đồng

2

Bà Tô Thị Thanh Bình

Chủ tịch Công đoàn

Phó chủ tịch Hội đồng

3

Bà Ngô Thị San

Phó Hiệu trưởng - NGƯT

Uỷ viên

4

Ông Giang Lê Nho

Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên

5

Bà Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Uỷ viên thường trực

6

Ông Nguyễn Trọng Điềm

Trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

7

Bà Vũ Thị Toan

Trưởng khoa Kinh tế

Uỷ viên

8

Ông Lương Văn Tốt

Trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên

Uỷ viên

9

Ông Nguyễn Minh Thiện

Trưởng phòng QTĐS

Uỷ viên

10

Bà Chu Thị Hoà

Phó trưởng phòng TCKT

Uỷ viên

11

Ông Vũ Mạnh Hà

Trưởng khoa Điện

Uỷ viên

12

Ông Lâm Quang Lập

Trưởng khoa CN May - TT

Uỷ viên

13

Bà Đỗ Thị Bích

Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Uỷ viên

14

Bà Đinh Thị Vân Anh

Phó trưởng khoa Kinh tế

Uỷ viên

15

Bà Lê Thị Mai

Phó trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

16

Ông Ngô Trí Dũng

Giáo viên - GV dạy giỏi toàn quốc năm 2009

Uỷ viên

17

Ông Đinh Quang Dương

Bí thư Đoàn trường

Uỷ viên

 

 

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

 

NGƯT.Ths. Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập