Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
 HƯNG YÊN

Số: 77/QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Hưng Yên, ngày 09 tháng 3 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu
Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

            Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

           Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01/02/2008 của Bộ Công Thương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

          Căn cứ Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

            Căn cứ Công văn số 1975/BCT-TCCB ngày 26/02/2010 của Bộ Công Thương về việc xét, tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2010;

             Căn cứ yêu cầu công tác, xét khả năng cán bộ;

             Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều1. Thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú gồm các ông bà:

1. Nguyễn Thị Hạnh - Uỷ viên thường trực Hội đồng - Trưởng ban.
2. Đỗ Thị Bích - Phó trưởng TCHC - Uỷ viên.
3. Đào Thị Hương - Cán sự - Uỷ viên.

            Điều 2. Ban thư ký có trách nhiệm thực hiện đúng Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày23/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

            Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, trưởng các Phòng, Khoa, tổ bộ môn, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CĐ&TN (để biết);
- Lưu TCHC.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
NGƯT.Ths. Nghiêm Viết Hoàng

 

 

 

KẾ HOẠCH
LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU
NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
       Từ ngày 03 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2010

 

STT

Ngày - tháng - năm

Nội dung công việc

Người chủ trì

1

Từ ngày 03 đến08/3/2010

Quyết định thành lập Hội đồng và Quyết định thành lập Ban thư ký.

Bà Hạnh

Ông Hoàng

2

Từ ngày 09 đến16/3/2010

Thành lập Hội đồng và Ban thư ký nghiên cứu văn bản và quy trình xét tặng.

Bà Hạnh

Ông Hoàng

và các thành viên Hội đồng

3

Từ ngày 17 đến22/3/2010

Họp cán bộ viên chức phổ biến văn bản và giới thiệu giáo viên đạt tiêu chuẩn xét Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

- Ông Hoàng C.sở chính

- Bà San Cơ sở II

4

 

Từ ngày 23 đến25/3/2010

 

* Cá nhân hoàn tất hồ sơ

* Hội đồng hoàn tất thủ tục để xét duyệt

Bà Hạnh

Ông Hoàng

5

8h00 ngày 26/3/2010

Họp Hội đồng

Ông Hoàng

6

Từ ngày 29/3 đến07/4/2010

Hiệp y xin ý kiến tỉnh

TT Hội đồng

7

Từ ngày 08 đến11/4/2010

Ban Thư ký và Hội đồng hoàn thành hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương

Ông Hoàng

Bà Hạnh

 

Nơi nhận:
- Các thành viên Hội đồng (thực hiện);
- Các Phòng, Khoa (thực hiện);
- Lưu TCHC, VT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
NGƯT.Ths. Nghiêm Viết Hoàng

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập