Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
 HƯNG YÊN

Số: 123/QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Hưng Yên, ngày 06  tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

          Căn cứ Quyết định số 215/QĐ - BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

        Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

          Căn cứ Quyết định số 52/2006/QĐ-BGD & ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi học sinh giỏi;

           Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên gồm các ông, bà có tên sau đây:

1- Ông Nghiêm Viết Hoàng:    Hiệu trưởng          - Chủ tịch Hội đồng
2- Ông Giang Lê Nho:              Phó Hiệu trưởng  - Phó Chủ tịch Hội đồng
3- Bà Ngô Thị San:                   Phó Hiệu trưởng  - Phó Chủ tịch Hội đồng
4- Bà Lê Thị Mai:                      Phó trưởng phòng Đào tạo-   Uỷ viên TT
5- Ông Nguyễn Trọng Điềm:  Trưởng phòng Đào tạo - Uỷ viên
6- Bà Tô Thị Thanh Bình:       Trưởng phòng TCKT    - Uỷ viên
7- Ông Lương Văn Tốt:           Trưởng phòng CTHS   - Uỷ viên
8- Ông Phạm Văn Tuyên:        Chủ tịch CĐ Cơ sở chính- Uỷ viên
9- Bà Nguyễn Thị Hạnh:         Trưởng phòng TCHC  - Uỷ viên
10- Bà Nguyễn Thị Lệ:            Trưởng khoa KHCB    - Uỷ viên
11- Bà Đinh Thị Vân Anh:      Phó trưởng khoa Kinh tế - Uỷ viên
12- Ông Phạm Văn Chiến:       Phó trưởng khoa Điện     - Uỷ viên
13- Lâm Quang Lập:                Trưởng khoa CN may       - Uỷ viên
14- Ông Đinh Quang Dương: Bí thư Đoàn trường          - Uỷ viên
15- Vũ Thị Toan:                      Trưởng khoa Kinh tế        - Uỷ viên
16- Ông Vũ Mạnh Hà:             Trưởng khoa Điện            - Uỷ viên
17- Ông Nguyễn Anh Tuấn:  Trưởng khoa CNTT          - Uỷ viên
18- Bà Luyện Thị Hồng Hạnh: Phó tổ trưởng Tổ Mác Lênin- Uỷ viên
19- Bà Đinh Thị Phương Anh:  Phó trưởng khoa KHCB   - Uỷ viên

         Điều 2. Hội đồng thi học sinh giỏi chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo kỳ thi theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục - đào tạo.

           Điều 3. Các Phòng, Khoa và các ông, bà có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu văn thư + phòng Đào tạo

 

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

 

Ths. Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập