Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
 HƯNG YÊN

Số: /QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Hưng Yên, ngày 05  tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

          Căn cứ Quyết định số 215/QĐ - BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

          Căn cứ Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;

          Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;

        Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010- 2012 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên gồm các ông, bà sau:

1- Ông Nghiêm Viết Hoàng:            Hiệu trưởng, Trưởng ban

2- Ông Giang Lê Nho:                      Phó Hiệu trưởng, Phó trưởng ban

3- Bà Ngô Thị San:                           Phó Hiệu trưởng, Phó trưởng ban

4- Ông Nguyễn Trọng Điềm:           Trưởng phòng Đào tạo, Uỷ viên TT

5- Bà Lê Thị Mai:                             Phó trưởng phòng Đào tạo, Uỷ viên

6- Bà Tô Thị Thanh Bình:                 Trưởng phòng TCKT, Uỷ viên          

7- Ông Lương Văn Tốt:                    Trưởng phòng CTHS, Uỷ viên         

8- Ông Phạm Văn Tuyên:                 Trưởng phòng NN-TH, Uỷ viên       

9- Bà Nguyễn Thị Hạnh:                   Trưởng phòng TCHC, Uỷ viên

10- Bà Nguyễn Thị Lệ:                     Trưởng khoa KHCB, Uỷ viên

11- Bà Đinh Thị Vân Anh:                Phó trưởng khoa Kinh tế, Uỷ viên

12- Lâm Quang Lập:                         Trưởng khoa CN may, Uỷ viên

13- Ông Đinh Quang Dương:           Bí thư Đoàn trường, Uỷ viên

14- Vũ Thị Toan:                               Trưởng khoa Kinh tế, Uỷ viên

15- Ông Vũ Mạnh Hà:                       Trưởng khoa Điện,  Uỷ viên

16- Ông Nguyễn Anh Tuấn:              Trưởng khoa CNTT, Uỷ viên

17- Bà Nguyễn Thị Phương Hoa:     Tổ trưởng Tổ Mác Lênin, Uỷ viên

Điều 2. Hội đồng chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục Nhà trường giai đoạn 2010-2012.

Điều 3. Các Phòng, Khoa, trung tâm, tổ và các ông, bà có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:
     - Bộ GD-ĐT (b/cáo)
     - Bộ Công Thương (b/cáo)
     - Như Điều 3
     - Lưu văn thư, phòng Đào tạo

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Thạc sỹ Nghiêm Viết Hoàng

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ,
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2010-2012

 

         Căn cứ Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;

         Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;

       Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;

        Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-CĐCNHY ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Hiệu trưởng về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động đổi mới quản lý nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2010-2012 như sau:

1. Hội nghị cán bộ lãnh đạo:

           Họp ngày 12 tháng 4 năm 2010, thành phần: Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm NN-TH, tổ Mác Lênin.

          Nội dung: Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

2.Tổ chức thảo luận:

           Ngày 17 tháng 4 năm 2010 Phòng Tổ chức – Hành chính phối kết hợp cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức thảo luận Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 theo chủ đề “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo” theo các nội dung cơ bản sau:

          -Vì sao phải nâng cao và đảm bảo chất lượng đào tạo: Đào tạo không đạt chất lượng, không đáp ứng nhu cầu xã hội là lãng phí nguồn nhân lực của xã hội và của chính người học:

           + Đào tạo không đạt chất lượng là lãng phí, kém hiệu quả của người sử dụng lao động

           +Đào tạo không đạt chất lượng là lãng phí, kém hiệu quả đối với người học.

          + Đào tạo không đạt chất lượng là lãng phí, kém hiệu quả đối với Nhà trường (ảnh hưởng đến thương hiệu của Nhà trường…. ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh…)

          -Vì sao phải thực hiện “2 không” trong đào tạo: Đối với đội ngũ nhà giáo phải nghiêm khắc như thế nào  khi thực hiện.

          -  Thảo luận và xây dựng phiếu thăm dò: Nội dung tập trung từng khâu

           + Nhà trường xây dựng chuẩn đầu ra đã đúng với yêu cầu của xã hội chưa?

          + Chương trình đào tạo của Nhà trường có linh hoạt không, hiệu quả ? có phù hợp với yêu cầu của xã hội không, cần phải làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường...

          + Số lượng giảng viên đã phù hợp các ngành, các môn học không? Phải điều chỉnh hay bổ sung cho đội ngũ giáo viên thế nào để đảm đảm tính khoa học trong công tác giảng dạy…

          + Hệ thống giáo trình, sách tham khảo … có đáp ứng không? Chất lượng…

          + Quản lý tài chính có phù hợp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo không? Chi trả thanh toán công tác phí, thanh toán chế độ… có đáp ứng được cho việc nâng cao chất lượng đào tạo không? Nếu chưa thì giải pháp nào?...

          + Xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường phục vụ cho chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2010-2012 có gì khó khăn? Giải pháp nào để hoàn thành kế hoạch….

          Ngày 19 tháng 4 năm 2010 Phòng Công tác HSSV, phòng Đào tạo kết hợp cùng Đoàn thanh niên Cộng sản HCM tổ chức thảo luận và lấy ý kiến đóng góp trong toàn thể sinh viên, học sinh toàn trường theo cac nội dung cơ bản sau đây:

          - Vì sao phải nâng cao và đảm bảo chất lượng đào tạo: Đào tạo không đạt chất lượng, không đáp ứng nhu cầu xã hội là lãng phí nguồn nhân lực của xã hội và của chính người học:

          + Đào tạo không đạt chất lượng là lãng phí, kém hiệu quả của người sử dụng lao động

          + Đào tạo không đạt chất lượng là lãng phí, kém hiệu quả đối với người học.

         + Đào tạo không đạt chất lượng là lãng phí, kém hiệu quả đối với Nhà trường (ảnh hưởng đến thương hiệu của Nhà trường…. ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh…)

         - Vì sao phải thực hiện “2 không” trong đào tạo: Thực hiện nghiêm túc “2 không”

Người học được hưởng lợi gì, giúp gì cho người học…

         - Chương trình đào tạo có đáp ứng được người học không?...

         - Chất lượng giảng dạy của Nhà trường thế nào, học sinh- sinh viên phải làm gì để nâng cao chất lượng học tập

         - Hệ thống giáo trình, sách tham khảo … có đáp ứng không? Chất lượng…

         - Phòng thực hành, thí nghiệm, có đáp tốt cho người học không? Yêu cầu của người học thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo

         - Giảng đường, ký túc xá… có đáp ứng được người học không

         - Mức nộp học phí có phù hợp với thực tế của xã hội không? Theo các em thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo hơn nữa…

        Ban Chỉ đạo yêu cầu phòng Tổ chức- Hành chính, phòng Đào tạo triển khai kế hoạch học tập, thảo luận nghiêm túc, sâu rộng và báo cáo đầy đủ, chi tiết cho ủy viên thường trực đúng kế hoạch.

 

 

T/M BAN CHỈ ĐẠO
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Thạc sỹ Nghiêm Viết Hoàng

 

                                                                         

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

          Thực hiện Chỉ thị số 296/CT - TTg ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ  Nghị quyết số 05 - NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo đại học giai đoạn 2010 - 2012.

         Triển khai thực hiện Chỉ thị số 296/CT - TTg ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05 - NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo đại học giai đoạn 2010 - 2012, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên triển khai Chương trình hành động thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

I. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận trong toàn trường về: “Làm gì  để đổi mới quản lý và  đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo ? 

1. Phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh -  sinh viên toàn văn các văn bản:

- Nghị quyết 05/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khoá XII về chủ trương định hướng, đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục đại học từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

- Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 179/QĐ-BGD&ĐT phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 - NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.

- Văn bản số 1242/BGDĐT-VP ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Văn phòng Bộ GD DT v/v hướng dẫn tổ chức thảo luận, quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012. 

-  Kế hoạch triển khai xây dựng “Chương trình hành động đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên giai đoạn 2010 - 2012”.

2. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận trong toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh - sinh viên về: “Làm gì để đổi mới quản lý và đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo?” và đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường giai đoạn 2010 - 2012 và định hướng phát triển nhà trường giai đoạn 2010 - 2015.

3. Giới thiệu các cá nhân, đơn vị tiêu biểu trong trường trong việc tổ chức quản lý, đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học để tuyên truyền trên trang website của trường .

4.  Tổng kết cuộc thảo luận “Làm gì để đổi mới quản lý và đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo?” trong trường, thông báo kết quả và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Nhà trường.

II. Tổng kết đánh giá công tác đào tạo:

Các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, tổng kết đánh giá kết quả công tác đào tạo giai đoạn đến năm 2010 ( trong đó giai đoạn trước năm 2008 là trường Quản lý kinh tế công nghiệp để rút ra bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học của Trường giai đoạn 2010 - 2012 và xây dựng chiến lược phát triển của Nhà trường trong giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến 2020 như sau:

1. Phòng Đào tạo và các khoa tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo. Tổ chức quy trình đào tạo, hệ thống giáo trình, giáo án, hệ thống các thiết bị thực hành, công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên.

- Phối hợp rà soát công tác nghiên cứu khoa học trong việc ứng dụng các đề tài khoa học trong việc sử dụng các giáo trình môn học mới, chương trình đào tạo hệ cao đẳng.

- Đánh giá công tác kiểm tra, thanh tra và hiệu quả của nó sau khi có kết luận.

2. Phòng Công tác học sinh, sinh viên.    

 Đánh giá hiệu qủa của việc quản lý và giáo dục học sinh, sinh viên trong chức năng quyền hạn và việc phối hợp công việc với các đơn vị hiệu quả, trong đó có vai trò của Đoàn thanh niên.

3. Phòng Quản trị đời sống.

- Đánh giá việc đầu tư thực hiện các dự án tại cơ sở chính, công việc sửa chữa lớn, nhỏ tại các cơ sở.

- Kiểm tra việc quản lý sử dụng cơ sở vật chất tại các phòng, khoa và hiệu quả của nó.

4Phòng Tổ chức hành chính.

Rà soát, đánh giá việc quản lý và phát triển đội ngũ giảng viên, chuyên viên, công tác quy hoạch cán bộ quản lý, công tác bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

5Phòng Tài chính  - kế toán.

Kiểm tra và rà soát công tác tài chính của Trường kết quả tự đánh giá của các phòng được bổ sung thống nhất trong Hội đồng trường làm cơ sở cho việc xây dựng các tiêu chí mới cho giai đoạn tiếp theo.

III. Đổi mới quản lý và nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo các đơn vị:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với chế độ chính sách và các quy định mới ban hành. Phòng Tài chính kế toán chủ trì.

2. Thực hiện quy định “Hành chính một cửa” - Phòng Tổ chức Hành chính chủ trì.

3. Tăng cường kiểm tra quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa, Bộ môn do phòng Đào tạo và các Khoa chủ trì.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị do bộ phận Thanh tra chủ trì.

5. Triển khai công tác quy hoạch cán bộ đối với các tổ chức đơn vị thành lập -  phòng Tổ chức Hành chính chủ trì.

6. Bồi dưỡng cán bộ, giảng viên theo chương trình mục tiêu - phòng Đào tạo, Tổ chức Hành chính phối hợp chủ trì.

7. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy - khoa Công nghệ thông tin chủ trì.

8. Mở diễn đàn trên trang website của Nhà trường về Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của Nhà trường” do trung tâm tin học ngoại ngữ chủ trì.

IV. Các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng đào tạo:

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

- Tuyển dụng giảng viên đúng trình độ chuyên môn cần tuyển dụng, ưu tiên người có trình độ cao như Thạc sỹ, Tiến sỹ (Có tiêu chí riêng cho từng ngành).

- Triển khai quy hoạch đào tạo, thường xuyên bổ sung, tạo điều kiện cho giảng viên được học tập nâng cao ( Thạc sỹ, Tiến sỹ), bồi dưỡng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

- Tổ chức học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng, quản lý giáo dục tin học cho cán bộ giảng viên toàn trường.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ đột xuất đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên. Thanh tra công tác thực hành, thực tập, thực tế.

2. Công tác tổ chức, quản lý đào tạo.

- Về chương trình rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy định hướng dẫn   đào tạo.

- Về chương trình chi tiết môn học: Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các môn học, cập nhật kiến thức mới đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

- Liên thông giữa các ngành và hệ đào tạo trên cơ sở các chương trình đào tạo của các hệ, tạo thành sự đồng nhất tương đối tạo điều kiện thuận lợi cho         người học.

- Phân công chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đào tạo, mỗi giảng viên đảm nhận ít nhất là 2 ngành khác nhau.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên: Thực hiện tốt việc đánh giá kết quả của HSSV. Tổ chức toạ đàm và yêu cầu giảng viên đánh giá hàng kỳ trong quá trình học tập của HSSV, tăng cường công tác giáo viên chủ nhiệm và phối hợp của Đoàn thanh niên.

- Về giáo trình và tài liệu: Xây dựng hệ thống học liệu các ngành, hệ đào tạo tiến tới  tất cả các học phần đều có giáo trình và tài liệu tham khảo để học sinh, sinh viên tự học tập và nghiên cứu.

- Ổn định công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, phấn đấu hình thành tổ chức mới theo điều lệ trường cao đẳng.

+ Về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, Nhà trường từng bước hoàn thiện và xây dựng mới các khu thí nghiệm, cơ sở thực hành, bổ sung trang thiết bị giảng dạy, nâng cấp mạng thông tin nội bộ mạng Internet, trang web… sử dụng hiệu quả các phòng Máy tính và cải tiến công tác quản lý việc học tập của sinh viên.

+ Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Cử chuyên tránh phân công cụ thể cho chuyên viên thực hiện quan hệ với doanh nghiệp, cơ quan tổ chức thực hành, thực tập và nghiên cứu nhu cầu đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

Thực hiện gắn việc đào tạo với cơ sở sử dụng nhân lực tiến tới tổ chức hội nhị trao đổi lấy ý kiến của người quản lý nhân lực, sinh viên tốt nghiệp về chương trình, phương thức, cơ sở vật chất đào tạo của Nhà trường. Đồng thời nghiên cứu nhu cầu để mở ngành mới phù hợp yêu cầu xã hội.

V. Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học:

1. Đổi mới và hoàn thiện bộ máy quản lý hoạt động khoa học công nghệ trong trường.

- Thành lập đơn vị mới phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

- Đổi mới cơ chế, chính sách quản lý theo hướng tăng cường phân cấp các hoạt động cho các khoa, bộ môn.

- Xây dựng các chính sách khuyến khích tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt động khoa học công nghệ.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011 - 2015 đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

2. Tăng cường năng lực cho cán bộ giảng dạy.

- Rà soát, đánh giá thực trạng năng lực của từng giáo viên toàn trường.

- Tổ chức các lớp, khoá bồi dưỡng nghiên cứu theo từng lĩnh vực bổ trợ cho đội ngũ giáo viên.

- Tăng cường liên kết nghiên cứu giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa trường và các viện trong nước và khu vực.

- Phát triển việc nghiên cứu thông qua các Hội thảo trong và ngoài nước.

3. Tăng cường kinh phí và đầu tư trang bị phục vụ.

- Tăng cường kinh phí nghiên cứu khoa học cho các Khoa, Ngành.

- Liên kết với các doanh nghiệp, địa phương xây dựng các cơ sở thực nghiệm tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu các lĩnh vực có liên quan.

- Chủ động tiết kiệm các nguồn đầu tư để xây dựng trang thiết bị cho phòng thí nghiệm thực hành của Nhà trường.

- Tích cực chủ động tìm kiếm các nguồn đầu tư để xây dựng, bổ sung trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành của Nhà trường.

VI. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ chương trình hành động của Nhà trường, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo lãnh đạo nhà trường có biện pháp giải quyết.

- Định kỳ 6 tháng và 01 năm các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động về lãnh đạo nhà trường cùng với báo cáo công tác năm và     năm học.

 

                                                                          

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (để b/cáo);
- Bộ Công Thương (để b/cáo);
- Các đơn vị thuộc Trường (t/hiện);
- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
NGƯT Thạc sỹ  Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập