Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
 HƯNG YÊN

Số: 243/QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Hưng Yên, ngày 16  tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên
Năm học 2010-2011

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

       Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tr­ường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở Tr­ường Quản lý kinh tế Công nghiệp;         

       Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Th­ương về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trư­ờng Cao đẳng Công nghiệp Hư­ng Yên;

        Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;

       Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

        Theo đề nghị của ông Trưởng phũng Cụng tỏc học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy định miễn, giảm học phí  và cơ chế thu đối với học sinh, sinh viên năm học 2010-2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ năm học 2010-2011 và thay thế các Quyết định tr­ước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Trưởng các phũng: Tài chính kế toán, Đào tạo, Công tác học sinh viên, trưởng các khoa, trung tâm, tổ bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên chịu trỏch nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  
- Như điều 3                                     
- Lưu phòng TCHC-TCKT- CTHS SV  

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Thạc sỹ Nghiêm Viết Hoàng

 

QUY ĐỊNH
Về việc miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên năm học 2010-2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 243/QĐ-CĐCNHY ngày 16 tháng 6 năm 2010)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy định về miễn, giảm học phí và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Điều 2. Học phí

- Học phí là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục.

- Mức thu học phí năm học 2010-2011 đối với học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nhiệp Hưng Yên như sau:

+ Hệ cao đẳng:             230.000đ/tháng/sinh viên

+ Hệ TCCN, TC nghề: 200.000đ/tháng/ học sinh

Điều 3. Đối tượng được miễn học phí

- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005.

- Học sinh, sinh viên có cha, mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàng tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

- Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

Điều 4. Đối tượng được giảm 50% học phí

- Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên, (đối với con cán bộ, viên chức đang công tác tại trường, học hệ chính quy- vận dụng theo Quy chế chi tiêu Nội bộ).

Điều 5. Cơ chế miễn, giảm học phí

- Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại nhà trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễm hoặc giảm học phí.

- Nhà nước thực hiện cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập có đối tượng được miễn, giảm học phí theo số lượng người học thực tế và mức thu học phí. Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập. Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010, các Quy định trước đây về miễn, giảm học phí và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với học sinh, sinh viên trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Trưởng các phũng: Tài chính kế toán, Đào tạo, Công tác học sinh viên trưởng các khoa, trung tâm, tổ bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./.

Nơi nhận:                                                      
- Như điều 7                                     
- Lưu phòng TCHC-TCKT- CTHS SV  

 

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Thạc sỹ Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập