Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
 HƯNG YÊN

Số:42 /QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                   Hưng Yên, ngày 29  tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên)

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

          Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD & ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trư­­­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trư­­ờng Cao đẳng Công nghiệp H­­­ưng Yên trên cơ sở Tr­­­ường Quản lý kinh tế công nghiệp và bổ nhiệm Hiệu trưởng;

          Căn cứ Quyết định số 44/2007/ QĐ -  BGD & ĐT  ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định này Quy định về cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ năm học 2007 - 2008 và thay thế các Quy định trước đây trái với Quy định này.

Điều 3. Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Đào tạo, Tài chính kế toán, trưởng các Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp và các học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                        

- Như điều3,                                                
- Thanh niên ( để biết )
- Lưu VT, CTHS - SV

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
NGƯT Thạc sỹ  Nghiêm Viết Hoàng

_____________________________________________

 

QUYẾT ĐỊNH
(V/v cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên)
Ban hành kèm theo Quyết định số: 42/ QĐ-CTHS,SV ngày 29 tháng 01 năm 2008

1. Đối tượng, tiêu chuẩn và mức xét cấp học bổng khuyến khích học tập.          

a. Đối tượng được xét cấp học bổng khuyến khích học tập là những học sinh, sinh viên đang theo học tại trường hệ giáo dục chính quy.

            Học sinh, sinh viên thuộc diện  hưởng học bổng chính sách, học sinh, sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội và học sinh, sinh viên diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập và rèn luyện thuộc vào diện xét cấp học bổng thì được xét cấp học bổng khuyến khích học tập như những học sinh, sinh viên bình thường khác.

b. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập.

            Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, không có điểm thi dưới 5,0 và điểm kiểm tra hết môn học không đạt ( lấy kết quả điểm thi và kiểm tra hết môn học lần thứ nhất ) trong kỳ xét học bổng thì được xét cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường theo các mức:

            - Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học tập loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt khá trở lên.

            Đối với học sinh Trung cấp chuyên nghiệp và học nghề bằng 100% mức thu học phí thực tế hàng tháng.

            Đối với sinh viên Cao đẳng bằng 100% mức thu học phí thực tế hàng tháng.

            - Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học tập loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt tốt trở lên.

            Đối với học sinh Trung cấp chuyên nghiệp và học nghề bằng 160% mức thu học phí thực tế hàng tháng.

            Đối với sinh viên Cao đẳng bằng 150% mức thu học phí thực tế hàng tháng.

            - Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập loại xuất sắc trở lên và điểm rèn luyện đạt xuất sắc.

            Đối với học sinh Trung cấp chuyên nghiệp và học nghề bằng 200% mức thu học phí thực tế hàng tháng.

            Đối với sinh viên Cao đẳng bằng 180% mức thu học phí thực tế hàng tháng.

            Điểm chung bình chung học tập ( TBCHT ) và kết quả rèn luyện được xác định theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy; Quy chế Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

            c. Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

            d. Cách xác định kết quả để xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

            Căn cứ vào điểm trung bình chung học tập và kết quả rèn luyện đạt từ khá trở lên trong học kỳ, được xếp thành 3 loại: Xuất sắc, Giỏi, Khá. Các loại được xác định tại phần giao giữa cột và hàng trong bảng sau:

 

Phân loại theo kết quả
rèn luyện( Tổng số điểm đạt được )

  

 

Phân loại theo kết quả
học tập( Điểm TBCHT )

Xuất sắc

Tốt

Khá

Xuất sắc

Xuất sắc

Giỏi

Khá

Giỏi

Giỏi

Giỏi

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

 

 

2. Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 15% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy.

3. Thủ tục xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

            Nhà trường căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khoá học, ngành học, chuyên ngành cùng khoá học.

            Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên tiến hành xét cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.

            Trường hợp có kết quả xếp loại giống nhau thì xét cho học sinh, sinh viên có điểm học tập hoặc rèn luyện cao hơn.

            Học sinh, sinh viên đào tạo theo học tín chỉ thì được xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo số lượng tín chỉ ( 15 tín chỉ được tính tương đương với một học kỳ ). Thủ tục và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo học tín chỉ thực hiện như thủ tục và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo học kỳ.

4. Thành phần Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội gồm:

            - Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng được uỷ quyền.

            - Thường trực Hội đồng: Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên.

           - Các uỷ viên: Đại diện của các phòng, khoa có liên quan, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên.

            Quá trình thực hiện Quy định này trong các năm học, những điểm nào chưa hợp lý sẽ bổ sung điều chỉnh cho phù hợp./.

VII. Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật.

TT

Tên vụ việc vi phạm

Số lần vi phạm

và hình thức xử lý

(Số lần tính trong cả khoá học )

Ghi chú

Khiển trách

Cảnh cáo

Đình chỉ học tập 1 năm học

Buộc thôi học

1

2

3

4

5

6

7

1.

Đến muộn giờ học, giờ thực tập; nghỉ học không phép hoặc quá phép

 

 

 

 

Nhà trường quy định cụ thể

2.

Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học

 

 

 

 

Nhà trường quy định cụ thể

3.

Vô lễ với thầy, cô giáo và CBCC nhà trường

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

4.

Học hộ hoặc nhờ người khác học hộ

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

5.

Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ thi, kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp

 

 

Lần 1

Lần 2

 

6.

Tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luậnu, đồ án, khoá luận tốt nghiệp

 

 

 

Lần 1

Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

7.

Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm hộ, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng

 

 

 

 

Xử lý theo quy chế đào tạo

8.

Không đóng học phí đúng quy định và quá thời hạn được trường cho phép hoãn

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

9.

Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của trường

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại

10.

Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

 

11.

Hút thuốc lá trong giờ học, phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định

 

 

 

 

Từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo

12.

Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

13.

Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi truỵ hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

 Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

14.

Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý

 

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

15.

Sử dụng ma tuý

 

 

 

 

Xử lý theo quy định về xử lý HSSV sử dụng ma tuý

16.

Chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm

 

 

 

 

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

17.

Hoạt động mại dâm

 

 

Lần 1

Lần 2

 

18.

Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

19.

Chứa chấp buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của Nhà nước

 

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

20.

Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong nhà trường.

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học.

21.

Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau

 

 

Lần 1

Lần 2

Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

22.

Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật

 

 

Lần 1

Lần 2

Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

23.

Vi phạm các quy định về an toàn giao thông

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.

 

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập