Kế hoạch tổ chức hội thảo "Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo"

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số:480 /KH-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            

 Hưng Yên, ngày 20 tháng 9 năm 2010

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO
“CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO”

  

1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:
1.1. Mục đích:

- Phát huy sáng kiến và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, viên chức trong việc tìm biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

- Đề xuất các biện pháp thiết thực, có hiệu quả để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong Nhà trường.

1.2. Yêu cầu:

- Mỗi cán bộ, giáo viên, viên chức xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc không ngừng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường; chủ động, tích cực trong việc đổi mới phương pháp quản lý, phục vụ, phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia nghiên cứu khoa học…

- Mỗi đơn vị trong Nhà trường xây dựng chương trình hành động, giải pháp thực hiện góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

- Nội dung được triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức trong Nhà trường.

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

            Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công Đoàn trường, Thường vụ Đoàn thanh niên, Trưởng và Phó các Phòng, Khoa, tổ Bộ môn, Trung tâm và các thành viên tham gia viết tham luận.

3. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC THỰC HIỆN:

3.1. Nội dung: Tổ chức hội thảo với chủ đề: “Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo”

- Vì sao phải nâng cao chất lượng đào tạo?

- Cán bộ, giáo viên, viên chức và HSSV cần làm gì để tạo ra chất lượng đào tạo cao hơn?

- Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

3.2. Chuẩn bị nội dung tham luận:

- Đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo, các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. (Khoa TC - Kế toán, khoa Quản trị kinh doanh, tổ Mác- Lê Nin, khoa KHCB)

- Nâng cao chất lượng trong giảng dạy thực hành. (khoa Điện, khoa Công nghệ May - Thời trang)

- Nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục HSSV, Các hoạt động giáo dục nhận thức về nghề nghiệp cho học sinh.(phòng CTHSSV)

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo.(khoa CNTT)

- Nâng cao chất lượng quản lý đào tạo, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, công tác tuyển sinh.(phòng Đào tạo)   

- Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, ký túc xá, khu thể dục thể thao, cảnh quan, môi trường.(phòng Quản trị đời sống)

- Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác với các trường và các doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.(phòng NCKH & HTQT).

Các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Tổ chức hành chính, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và các tổ chức đoàn thể trong trường tự chọn nội dung viết tham luận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường.

3.3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 01 ngày (Dự kiến trong khoảng từ 25/10/2010 đến 31/10/2010)

- Địa điểm: Tại hội trường 204 nhà A5 cơ sở chính - Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

3.4. Hình thức thực hiện:

- Các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm chuẩn bị báo cáo tham luận của đơn vị mình theo các nội dung trên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Các đơn vị, cá nhân tham gia viết bài ghi rõ họ và tên, đơn vị.

- Bài tham luận phải được trình bày rõ ràng, ngắn gọn, sạch sẽ không được tẩy xóa, cắt dán, có đánh số trang theo quy định. Bài tham luận phải đánh máy vi tính bằng Font chữ Times New Roman hoặc .Vntime cỡ chữ 14, mật độ chữ bình thường (không nén, không kéo dãn chữ) độ dãn dòng ở chế độ 1,5 lines, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa phía trên của mỗi trang giấy.

- Bài tham luận được in trên giấy trắng cỡ A4 (210 x 297mm), in một mặt.

4. NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ:

4.1. Các phòng , khoa, tổ bộ môn, trung tâm, các tổ chức đoàn thể:

- Chủ động phân công và đôn đốc các thành viên của đơn vị mình viết tham luận theo các nội dung trên.

- Phối hợp với Phòng NCKH - HTQT  tổ chức hội thảo.

4.2. Phòng NCKH - HTQT:

- Phối hợp với các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm, các tổ chức đoàn thể tổ chức hội thảo.

- Tổng hợp các báo cáo điển hình, các đề xuất giải pháp hay để trình Giám hiệu và đưa lên website www.hic.edu.vn của Trường.

5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 9/2010 : Lập kế hoạch

-  Tháng 10/2010: Các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm, các tổ chức đoàn thể viết tham luận và gửi bài tham luận về phòng NCKH - HTQT trước ngày 15/10/2010.

(gửi 01 bản in và gửi bản mềm theo địa chỉ Email: pnckhhtqt@gmail.com).  

 

Nơi nhận:

Đảng ủy, Ban giám hiệu(để b/c).
Các khoa, phòng, tổ bộ môn, trung tâm(để t/h)
- Các tổ chức đoàn thể.

Lưu HCTC.

 

HIỆU TRƯỞNG
Nghiêm Viêt Hoàng
(Đã ký)

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch - Biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ NCKH năm học 2021-2022
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
Các biểu mẫu thi đua khen thưởng
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Các biểu mẫu đăng ký, Đề cương NCKH năm học 2020 - 2021
Các biểu mẫu xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019
Kế hoạch và biểu mẫu đăng ký Nghiên cứu Khoa học năm học 2018-2019
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Kế hoạch công tác NCKH năm học 2016-2017 và các Biểu mẫu
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp bộ năm 2017
Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Đoàn của tổ chức JICA và Vụ phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương đến thăm Trường và giới thiệu mô hình đào tạo KOSEN - Nhật Bản
Mẫu mẫu đề cương chi tiết, kế hoạch đề tài KH, SKKN năm học 2014 - 2015
Kế hoạch Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015
Thông báo kết quả nghiệm thu đề tài NCKH, SKKN cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu bản nhận xét phản biện đề tài-sáng ki ến cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu - Lịch bảo vệ đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Biên bản nghiệm thu đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Bản phản biện đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Tập đoàn giáo dục Site Skills Training - Australia thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Hướng dẫn viết đề cương chi tiết đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Năm học 2013-2014
Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012
Các mẫu sổ tay giáo viên
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm
Kế hoạch tự đánh giá cấp trường
Hội thảo khoa học với nội dung “Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo”
Kế hoạch tổ chức hội thảo "Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo"
Hướng dẫn đăng ký xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học
Phòng hợp tác quan hệ quốc tế

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập