Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

BỘ CÔNG TH­ƯƠNG
TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯ­NG YÊN

Số: 493/QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hư­ng Yên, ngày  08  tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc khen th­ưởng học sinh, sinh viên nghèo v­ượt khó)

HIỆU TR­­ƯỞNG TR­­ƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯ­­NG YÊN

        Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trư­­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trư­­ờng Cao đẳng Công nghiệp Hư­­ng Yên trên cơ sở Tr­­ường Quản lý kinh tế Công nghiệp;         

         Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01tháng 02 năm 2008 của Bộ trư­­ởng Bộ Công Th­­ương về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tr­­ường Cao đẳng Công nghiệp Hư­­ng Yên;

         Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên, các trư­­­ờng đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

         Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường

          Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng cho các học sinh, sinh viên nghèo, có cố gắng phấn đấu v­ươn lên trong học tập và rèn luyện,  năm học 2009-2010 (có danh sách kèm theo);

Điều 2. Mỗi học sinh, sinh viên đ­ược tặng một xuất học bổng là 1.000.000đ (một triệu đồng), trích từ quỹ tài trợ học bổng của ngân hàng Vietin Bank;

Điều 3. Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, trưởng phòng chức năng, trưởng các khoa, trung tâm, tổ bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp  và học sinh, sinh viên  có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu phòng TC-HC; TCKT; CTHS - SV

 

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
NGƯT Thạc sỹ  Nghiêm Viết Hoàng

DANH SÁCH

HỌC SINH, SINH VIÊN NGHÈO CÓ CỐ GẮNG PHẤN ĐẤU VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN; KHOÁ 42; 43 NĂM HỌC 2009-2010

( Kèm theo Quyết định số: ......../QĐKT-CĐCNHY ngày 08  tháng 10 năm 2010)

TT

Họ và tên

Lớp

Khoa

Đối

t­ượng

Điểm HT

Điểm RL

Số

tiền

1

Nguyễn Thị Hồng Liên

42CK3

Tài chính Kế toán

Con hộ nghèo

8,0

Tốt

1.000.000

2

Trần Thị Hiền

42CK7

Tài chính Kế toán

Con hộ nghèo

8,0

Tốt

1.000.000

3

Vũ Thị Thu Hường

43CK4

Tài chính Kế toán

 Con hộ nghèo

8,0

Tốt

1.000.000

4

Ninh Thị Vân

43K2

Tài chính Kế toán

Con hộ nghèo

8,0

Tốt

1.000.000

5

Trần Thị Ngọc Mai

42CM1

May

Con hộ nghèo

8,0

XS

1.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

5.000.000

Ng­ười lập danh sách

 

 

Lư­ơng Văn Tốt

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc tạm dừng tập trung học sinh khóa 54 đến nhận lớp
Quyết định V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên năm 2016
Quyết định về việc ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng và Quy trình, trình tự xét kỷ luật học sinh, sinh viên
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015
Quyết định về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí học phí 1 năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ II K46, K47 năm học 2013-2014
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ I K46, K47
Quy định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2013-2014
Thông báo Về việc cam kết trả nợ vốn vay ngân hàng
Hưỡng dẫn Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc ban hành Quy định đối với HSSV nội trú Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Thông báo Về việc thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Phòng công tác học sinh sinh viên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập