Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp

BỘ CÔNG THƯ­­­­­ƠNG
TRƯ­­­­­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số:02/QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hư­­­­­ng Yên, ngày  04  tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy định  nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp

 

HIỆU TRƯ­­­­­ỞNG TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP H­­­­­ƯNG YÊN

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ tr­­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tr­­ường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở Tr­­ường Quản lý kinh tế Công nghiệp;         

Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Th­­ương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tr­­ường Cao đẳng Công nghiệp H­­ưng Yên;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 24/2000/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường TCCN;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trư­­ớc đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm, tổ bộ môn, giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                           

- Như điều 3;
- Lưu: Phòng VT.

                                                                             

HIỆU TRƯỞNG
NGƯT.Ths. Nghiêm Viết Hoàng
(đã ký)

  

________________________________________________________

 

QUY ĐỊNH
Nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp

(Ban hành kèm theo Quyết định số:…/QĐ-CĐCNHY ngày  04 tháng 01 năm 2011)

I . Nhiệm vụ chung

Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) do Ban giám hiệu (BGH) phân công cho từng năm học, GVCN là thành viên của Hội đồng chủ nhiệm lớp, GVCN có những nhiệm vụ chung nh­ư sau:

1. Giúp Hiệu tr­ưởng trong việc quản lý, giáo dục và rèn luyện học sinh, sinh viên (HSSV).

2. Tổ chức chỉ đạo h­ướng dẫn các hoạt động của lớp do mình phụ trách.

3. Phối hợp với các giáo viên bộ môn của lớp, các phòng chức năng, khoa, trung tâm, tổ bộ môn, Đoàn TN, trong việc quản lý, giáo dục HSSV.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Mỗi GVCN phải có 1 sổ nhật ký chủ nhiệm ghi rõ kế hoạch công tác chủ nhiệm từng tuần, tháng, học kỳ và năm học (Thường trực Hội đồng chủ nhiệm có thể thu lại sổ chủ nhiệm vào giữa học kỳ và cuối học kỳ để nhận xét đánh giá công tác chủ nhiệm).

Trang đầu sổ ghi đầy đủ thông tin các cột sau:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

thôn, xã,

huyện, tỉnh)

Con ông,

(bà)

Địa chỉ

chỗ ở khi

học ở

trường

Số điện

thoại liên

lạc

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2. Vào đầu năm học GVCN nhận bàn giao lớp học với phòng Đào tạo, có trách nhiệm chỉ đạo lớp quản lý các trang thiết bị trong lớp học. Nếu mất, hư hỏng phải báo cáo kịp thời với phòng Đào tạo. Tổ chức Đại hội lớp để xây dựng mục tiêu phấn đấu của lớp trong năm học, bàn biện pháp thực hiện mục tiêu đã đề ra. Bầu ban cán sự lớp mới và các tổ trư­ởng. Lên sơ đồ chỗ ngồi theo từng tổ, (lập hồ sơ trích ngang theo danh sách lớp, danh sách Ban cán sự lớp, đăng ký danh hiệu thi đua theo biểu mẫu gửi về phòng Công tác HSSV), giữa năm học nếu cần phải bầu lại Ban cán sự lớp GVCN phải xin ý kiến của BGH.

3. GVCN phải th­ường xuyên theo dõi, nắm vững tình hình học tập và tu dưỡng rèn luyện của HSSV lớp mình, chịu trách nhiệm về phong trào thi đua của lớp. GVCN vừa phải thể hiện hết trách nhiệm chỉ đạo của thầy vừa phải phát huy quyền dân chủ HSSV.

4. Mỗi tuần GVCN làm việc với lớp ít nhất một lần có ghi kế hoạch vào sổ chủ nhiệm để chỉ đạo kịp thời phong trào học tập và chấp hành Nội quy, Quy chế của Nhà trường. Có biện pháp  kiểm tra sĩ số lớp mình hàng ngày.

Trong buổi sinh hoạt lớp theo lịch vào cuối tháng GVCN phải h­ướng dẫn Ban cán sự lớp sơ kết tình hình hoạt động mọi mặt của lớp trong tháng. Báo cáo bằng văn bản cho phòng Công tác HSSV (theo biểu mẫu) trước ngày 25 hàng tháng. GVCN dự chào cờ vào ngày thứ 2 đầu tháng để nắm được phong trào học tập và rèn luyện của HSSV toàn trư­ờng.

5. Cuối học kỳ, GVCN tổ chức họp lớp bình xét điểm rèn luyện cho từng HSSV theo đúng Quy chế xét điểm rèn luyện và sơ kết học kỳ. Nhận xét kết quả học tập và rèn luyện của HSSV trong lớp.

6. GVCN phải giữ liên hệ mật thiết với phòng Công tác HSSV để thực hiện các chủ tr­ương và kế hoạch hoạt động của HSSV.

- Tổ chức cho lớp tham gia các hoạt động khi được Nhà trường phân công.

- Phản ánh tình hình học tập và rèn luyện của HSSV trong lớp trong việc chấp hành Nội quy, Quy định của Nhà trường.

- Phối hợp giải quyết các vấn đề v­ượt quá trách nhiệm của GVCN.

- Khi lớp được phân công tham gia các hoạt động ở bất cứ nơi nào, GVCN phải có mặt để h­ướng dẫn, theo dõi và quản lý (trong tr­ường hợp không thể có mặt, phải có ph­ương án thay thế).

7. GVCN phải th­ường xuyên giữ liên hệ với các Phòng chức năng, các Khoa, Trung tâm, Tổ bộ môn nắm đ­ược tình hình giảng dạy các môn học lớp mình đang học, gặp gỡ giáo viên bộ môn để trao đổi về tình hình học tập môn đó ở lớp mình.

Nhắc nhở giáo viên bộ môn thực hiện đúng quy chế giảng dạy, thông báo công khai điểm kiểm tra, điểm thi, điểm tổng kết cho lớp sau 7 ngày theo quy chế.

8. GVCN trực tiếp giải quyết những vi phạm của HSSV lớp mình, tổ chức họp lớp kiểm điểm HSSV vi phạm, thường xuyên phối hợp với phụ huynh HSSV để có biện pháp giáo dục kịp thời. Nếu HSSV nghỉ học không có lý do sau 03 ngày phải gửi thông báo về gia đình HSSV, nếu HSSV vẫn tiếp tục nghỉ học không có lý do sau 03 tuần gửi Biên bản đề nghị xoá tên về phòng Công tác HSSV để phòng báo cáo Hội đồng kỷ luật ra quyết định xoá tên khỏi danh sách lớp. Tr­ường hợp HSSV vi phạm Nội quy, Quy chế HSSV (trong khung xử lý kỷ luật đã quy định), GVCN phải gửi Biên bản đề nghị kỷ luật về phòng Công tác HSSV ngay sau khi họp. Đối với trường hợp HSSV cá biệt, GVCN phải có kế hoạch theo dõi, giáo dục, giúp đỡtheo từng thời gian và có  biên bản đánh giá nhận xét trong quá trình tu dưỡng rèn luyện.

- Tháng đầu của mỗi học kỳ, liên hệ với phòng Tài chính kế toán để đôn đốc nhắc nhắc nhở HSSVđóng học phí và các khoản tiền khác  theo đúng thời gian quy định.

- Kịp thời nắm đ­ược số HSSV phải thi lại để thông báo cho HSSV lớp mình.

- Lập danh sách HSSV, tập thể lớp đề nghị xét khen thưởng (theo biểu mẫu) gửi về phòng Công tác HSSV để phòng tổng hợp đề nghị khen thưởng trong năm học.

9. GVCN phải nắm đ­ược tình hình ăn, ở, sinh hoạt của HSSV lớp mình đặc biệt đối với HSSV ở nội trú, ngoại trú.

10. GVCN lớp cuối khoá phải th­ường xuyên phối hợp với giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp để nắm đ­ược tình hình thực tập của HSSV. Cần thiết có thể trực tiếp đến địa điểm thực tập của HSSV để trao đổi và bàn biện pháp quản lý giáo dục HSSV. Cuối đợt thực tập phải có báo cáo kết quả rèn luyện về phòng Công tác HSSV theo kế hoạch chuẩn bị cho việc báo cáo tổng kết toàn khoá học tr­ước khi bế giảng ít nhất là 20 ngày.

Trước khi HSSV ra trường GVCN phải có đầy đủ các thông tin HSSV do lớp mình phụ trách (theo biểu mẫu) gửi về phòng Công tác HSSV để phòng liên lạc, khảo sát, thống kê số HSSV có việc làm, chưa có việc làm khi ra trường.

III . Quyền hạn của GVCN

1. GVCN có quyền triệu tập các buổi họp lớp, họp tổ  học tập của lớp mình.

2. GVCN có quyền đề nghị Hiệu trưởng về việc khen thưởng, kỷ luật HSSV của lớp mình.

3. GVCN đ­ược quyền cho phép 1 HSSV trong lớp nghỉ học tối đa 1 ngày khi HSSV đó có đơn xin nghỉ với lý do chính đáng.

4. Được hưởng mọi chế độ liên quan đến Công tác GVCN do Nhà nước  Quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;  
- Lưu: Phòng VT.

HIỆU TRƯỞNG
NGƯT.Ths. Nghiêm Viết Hoàng
(đã ký)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập