Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

 

Số: 659 /QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


 

Hưng Yên, ngày 8  tháng 12  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

           

            Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

            Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

            Căn cứ Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng NCKH&HTQT,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

            Điều 2. Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Điều 3. Các ông (bà) Trưởng, Phó phòng NCKH&HTQT và các thành viên Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Cục KTKĐCLGD; (để báo cáo)

- Ban giám hiệu; (để báo cáo)

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nghiêm Viết Hoàng

 

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

(Thành lập theo Quyết định số  659  /QĐ-CĐCNHY ngày 8 tháng 12 năm 2010)

 

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Chức vụ HĐ

1

Nghiêm Viết Hoàng

ThS. Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Giang Lê Nho

ThS. Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

3

Ngô Thị San

ThS. Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

4

Nguyễn Khắc Ngọc

ThS. P. phòng NCKH&HTQT

Thư ký HĐ

5

Tô Thị Thanh Bình

TS. Trưởng phòng TC-KT

Uỷ viên HĐ

6

Chu Thị Hòa

Phó trưởng phòng TC-KT

Uỷ viên HĐ

7

Nguyễn Trọng Điềm

ThS. Trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên HĐ

8

Lê Thị Mai

ThS. Phó phòng Đào tạo

Uỷ viên HĐ

9

Lương Văn Tốt

Trưởng phòng CTHSSV

Uỷ viên HĐ

10

Phan Thị Thu H­­ương

Phó trưởng phòng CTHSSV

Uỷ viên HĐ

11

Nguyễn Anh Tuấn

ThS. Tr. phòng NCKH&HTQT

Uỷ viên HĐ

12

Nguyễn Minh Thiện

Trưởng phòng QT-ĐS

Uỷ viên HĐ

13

Vũ Công Hoà

Phó trưởng phòng QT-ĐS

Uỷ viên HĐ

14

Đỗ Như Biển

Phó trưởng phòng QT-ĐS

Uỷ viên HĐ

15

Nguyễn Mạnh Hà

ThS. Trưởng khoa Điện

Uỷ viên HĐ

16

Phạm Văn Chiến

P. Trưởng khoa Điện

Uỷ viên HĐ

17

Lê Xuân Hùng

ThS. Trưởng khoa QTKD

Uỷ viên HĐ

18

Lê Thị Bích Lan

ThS. Phó trưởng khoa QTKD

Uỷ viên HĐ

19

Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng phòng TC-HC

Uỷ viên HĐ

20

Đỗ Thị Bích

P. Trưởng phòng TC-HC

Uỷ viên HĐ

21

Vũ Thị Toan

ThS. Trưởng khoa TC - KT

Uỷ viên HĐ

22

Đinh Thị Vân Anh

ThS. P.trưởng khoa TC - KT

Uỷ viên HĐ

23

Đinh Quang Dương

ThS. Bí thư Đoàn trường

Uỷ viên HĐ

24

Tô Thanh Khương

Trưởng khoa CNTT

Uỷ viên HĐ

25

Mẫn Văn Ngữ

ThS. Phó trưởng khoa CNTT

Uỷ viên HĐ

26

Nguyễn Thị Lệ

Trưởng khoa KHCB

Uỷ viên HĐ

27

Đinh T. Phương Anh

Phó trưởng khoa KHCB

Uỷ viên HĐ

28

Hoàng Yến

ThS. Khoa CNM&TT

Uỷ viên HĐ

29

Ngô Thị Liên

ThS. Phó khoa CNM&TT

Uỷ viên HĐ

30

Nguyễn Thị P. Hoa

ThS. Tổ trưởng Tổ Mác-Lê

Uỷ viên HĐ

31

Luyện T. Hồng Hạnh

ThS. Tổ phó Tổ Mác-Lê

Uỷ viên HĐ

32

Phạm Văn Tuyên

Trung tâm NN-TH

Uỷ viên HĐ

Tổng cộng: 32 đồng chí

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập