Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số: 660 /QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 8  tháng 12  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

           Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

           Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

           Căn cứ Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng NCKH&HTQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Nhóm công tác chuyên trách có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng, Phó phòng NCKH&HTQT và các thành viên Nhóm công tác chuyên trách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 3;
Cục KTKĐCLGD(để báo cáo)
- Ban giám hiệu; (để báo cáo)
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

Nghiêm Viết Hoàng

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM CÔNG CÁC CHUYÊN TRÁCH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
(Thành lập theo Quyết định số  660  /QĐ-CĐCNHY  ngày 8 tháng 12 năm 2010)

 

TT

Tiêu chuẩn
& tiêu chí

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường cao đẳng (2TC)

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý (9TC)

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (7TC)

1. Nghiêm Viết Hoàng
2. Giang Lê Nho
3. Ngô Thị San
4. Nguyễn Thị Hạnh
5. Đỗ Thị Bích
6. Đinh Văn Bộ
7. Trương T. Ngọc Phượng
8. Lê Xuân Hùng
9. Đinh Thị Vân Anh
10.Đinh Quang Dương
11. Vò ThÞ Toan

Ban Giám hiệu
Ban Giám hiệu
Ban Giám hiệu
Phòng TCHC
Phòng TCHC
Phòng TCHC
Phòng Đào tạo
Khoa QTKD
Khoa TC-KT
BT Đoàn trường
Khoa TC-KT

Trưởng nhóm
Phó nhóm TT
Phó nhóm
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Thư ký

2

Tiêu chuẩn 3:Chương trình giáo dục (6TC)

Tiêu chuẩn 4:Hoạt động đào tạo (9TC)

Tiêu chuẩn 8:Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác (8TC)

1. Giang Lê Nho
2. Nguyễn Trọng Điềm
3. Lê Thị Mai
4. Luyện Thị Hồng Hạnh
5. Phạm Văn Chiến
6. Nguyễn Mạnh Hà
7. Nguyễn Thị Lệ
8. Mẫn Văn Ngữ
9. Nguyễn Minh Thiện
10. Vũ Công Hoà
11. Đỗ Như Biển
12. Vũ Thị Tình
13. Nguyễn Viết Hữu
14. Ngô Thị Liên
15. Nguyễn T. Phương Hoa

Ban Giám hiệu
Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo
Tổ Mac -LêNin
Khoa Điện
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa CNTT
Phòng QTĐS
Phòng QTĐS
Phòng QTĐS
Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo
Khoa CNM&TT
Tổ Mac -LêNin

Trưởng nhóm
Phó nhóm TT
Phó nhóm
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Thư ký

3

Tiêu chuẩn 6:Người học (4TC)

1. Lương Văn Tốt
2. Phan Thị Thu H­ương
3. Lê Thị Lệ Nguyệt
4. Phạm Văn Tuyên
5. Đinh T Ph­ương Anh

Phòng CTHSSV
Phòng CTHSSV
Phòng CTHSSV
Trung tâm NN-TH
Khoa KHCB

Trưởng nhóm
Phó nhóm
Uỷ viên
Uỷ viên
Thư ký

4

Tiêu chuẩn 7:Nghiên cứu khoa học; ứng dụng và chuyển giao công nghệ (5TC)

Tiêu chuẩn 10:Quan hệ giữa nhà trường và xã hội (2TC)

1. Nguyễn Anh Tuấn
2. Tô Thanh Khương
3. Ngô Thị Quỳnh Oanh
4. Hoàng Yến
5. Nguyễn Hữu Vụ
6. Lê Thị Bích Lan
7. Lê Thị Lý

P.NCKH&HTQT
Khoa CNTT
P.NCKH&HTQT
Khoa CNM&TT
Khoa Điện
Khoa QTKD
P.NCKH&HTQT

Trưởng nhóm
Phó nhóm
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Thư ký

5

Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính (3TC)

1. Tô Thị Thanh Bình
2. Chu Thị Hoà
3. Đào Thị Hương
4. Nguyễn Thị Tuyến
5. Nguyễn Thị Thuý

Phòng TC-KT
Phòng TC-KT
Phòng TC-KT
Phòng TC-KT
Phòng TC-KT

Trưởng nhóm
Phó nhóm
Uỷ viên
Uỷ viên
Thư ký

 

Tổng cộng: 42 đồng chí

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập