Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số: 661 /QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 8  tháng 12  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

           Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

           Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

           Căn cứ Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng NCKH&HTQT,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

            Điều 2. Ban thư ký có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Điều 3. Các ông (bà) Trưởng, Phó phòng NCKH&HTQT và các thành viên của Ban thư ký chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KTKĐCLGD; (để báo cáo)
- Ban giám hiệu; (để báo cáo)
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nghiêm Viết Hoàng

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

(Thành lập theo Quyết định số  661 /QĐ-CĐCNHY ngày 8 tháng 12  năm 2010)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ BTK

1

Nguyễn Khắc Ngọc

Phó trưởng NCKH&HTQT

Trưởng Ban

2

Nguyễn Thị Xuân

CV. Phòng NCKH&HTQT

Uỷ viên

3

Vũ Thị Toan

Trưởng Khoa TC-KT

Uỷ viên

4

Nguyễn Thị Phương Hoa

Tổ Mác - Lênin

Uỷ viên

5

Đinh T. Phương Anh

Phó khoa KHCB

Uỷ viên

6

Lê Thị Lý

CV. Phòng NCKH&HTQT

Uỷ viên

7

Nguyễn Thị Thuý

CV Phòng TC-KT

Uỷ viên

Tổng cộng: 7 đồng chí

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập