Kế hoạch tự đánh giá cấp trường

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP

HƯNG YÊN

Số: 58 /KH-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 01  tháng 3  năm 2012

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CẤP TRƯỜNG

1. Mục đích tự đánh giá

         Nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường và để đăng ký kiểm định chất lượng. Từ đó đảm bảo sự tồn tại và phát triển của trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

2. Phạm vi và công cụ tự đánh giá

         Đánh giá tổng thể các hoạt động của Trường sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục (ĐGCLGD) trường cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tài liệu hướng dẫn khác.

3. Hội đồng Tự đánh giá

a)Thành phần Hội đồng Tự đánh giá

         Hội đồng tự đánh giá (TĐG) được thành lập theo Quyết định số 659/QĐ-CĐCNHY ngày 8 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên Hội đồng gồm 32 thành viên (có danh sách đi kèm).

b)  Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc tự đánh giá

           * Ban thư ký: Được thành lập theo Quyết định số 661/QĐ-CĐCNHY ngày 8 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên gồm 7 thành viên (có danh sách đi kèm).

           * Nhóm chuyên trách: Được thành lập theo Quyết định số 660/QĐ-CĐCNHY ngày 8 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên gồm 42 thành viên (có danh sách đi kèm). Trưởng nhóm chuyên trách đồng thời là uỷ viên hội đồng TĐG.

4. Kế hoạch huy động các nguồn nhân lực

a. Nhân lực

         Ngoài các thành viên trong Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách, tuỳ tình hình thực tế khi triển khai công tác TĐG, có thể huy động thêm cán bộ từ các đơn vị (khoa, phòng, tổ, trung tâm…)

b. Cơ sở vật chất và tài chính

         Tận dụng cơ sở vật chất hiện có tại các đơn vị và có thể mua thêm các trang thiết bị cần thiết cho công tác TĐG, trên cơ sở kinh phí được cấp hàng năm cho hoạt động TĐG. Về kinh phí TĐG gồm các nội dung chi cơ bản như: tập huấn, thuê chuyên gia tư vấn, thu thập và xử lý minh chứng, viết báo cáo và các phiên họp, phụ cấp trách nhiệm của HĐTĐG, Ban thư ký, Nhóm chuyên trách, chi vật tư, văn phòng phẩm và chi khác.

5. Kế hoạch thu thập thông tin từ nguồn ngoài trường

        Tuỳ tình hình thực tế, các Nhóm chuyên trách có nhu cầu thu thập thông tin từ nguồn ngoài Trường sẽ đề xuất (nguồn thông tin cần thu thập, thời gian tiến hành, kinh phí cần có,...)

6. Kế hoạch thuê chuyên gia ngoài trường (nếu cần)

        Xác định những lĩnh vực cần thuê chuyên gia, mục đích là giới thiệu về kiểm định chất lượng giáo dục cho lãnh đạo các đơn vị và tập huấn cho Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách về công tác TĐG, số lượng chuyên gia, thời gian cần thuê.

7. Thời gian biểu

        Thời gian thực hiện công tác TĐG từ 14/02/2011 đến 27/11/2011 (không kể thời gian lập dự thảo kế hoạch TĐG) theo lịch trình sau:

 

STT

Các hoạt động

Thời gian

Ghi chú

1

* Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng TĐG của Trường.

* Thành lập Ban thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách để giúp các thành viên Hội đồng thực hiện trách nhiệm TĐG theo Bộ tiêu chuẩn ĐGCLGD

Chuẩn bị

 

2

* Họp Lãnh đạo Trường để thảo luận và thông qua dự thảo kế hoạch TĐG.

* Họp Hội đồng TĐG để:

- Công bố Quyết định thành lập Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các Nhóm chuyên trách;

- Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng;

- Dự thảo kế hoạch đánh giá.

Tuần 1-2

Từ 14-27/ 02/ 2011

 

 

3

* Phổ biến chủ trương triển khai kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức và sinh viên trong Trường;

* Tổ chức buổi giới thiệu về kiểm định chất lượng cho Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách, lãnh đạo các đơn vị và chuyên viên phụ trách công tác TĐG đơn vị (do cán bộ của Trường tham gia khoá tập huấn về tự đánh giá hoặc phối hợp với chuyên gia từ bên ngoài do Trưởng đơn vị cử);

* Hoàn thành dự thảo kế hoạch TĐG;

* Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch TĐG.

Tuần 3-4

Từ 28/02- 13/03/2011

 

4

* Tổ chức tập huấn về công tác TĐG cho hội đồng TĐG, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách;

* Chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá.

Tuần 5

Từ 14-20/ 03/ 2011

 

5

* Thu thập thông tin và minh chứng.

* Mã hoá thông tin minh chứng thu thập được.

* Phân tích và lý giải minh chứng thu được để chứng minh Trường đạt yêu cầu các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn ĐGCLGD.

* Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của Trường; đề xuất giải pháp khắc phục.

Tuân 6- 15

Từ 21/03- 29/05/2011

 

6

* Các nhóm chuyên trách viết báo cáo của từng tiêu chí

* Thu thập thông  tin  bổ sung (nếu cần)

Tuần 16-21

Từ 30/05-10/07/2011

 

7

* Trưởng nhóm chuyên trách tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo tiêu chuẩn;

* Thu thập thông tin bổ sung (nếu cần).

Tuần 22-27

Từ 11/07-21/08/2011

 

8

 

 

 

 

 

 

* Hôi đồng TĐG của trường họp:

- Xem xét các báo cáo của từng tiêu chuẩn do các nhóm chuyên trách dự thảo;

- Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG;

- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;

- Xác định các thông tin cần thu thập bổ sung;

- Thư ký Hội đồng TĐG tập hợp các báo cáo tiêu chuẩn thành dự thảo báo cáo TĐG của Trường.

* Gửi dự thảo Báo cáo TĐG đến từng thành viên Hội đồng TĐG.

Tuần 28-33

Từ 22/08-25/09/2011

 

9

* Họp Hội đồng TĐG xem xét dự thảo báo cáo TĐG và đề xuất những chỉnh sửa (nếu cần);

* Chỉnh sửa báo cáo TĐG theo các ý kiến đóng góp của Hội đồng TĐG;

* Hội đồng thông qua báo cáo TĐG trong nội bộ Trường thu thập các ý kiến đóng góp về báo cáo TĐG;

* Hội đồng thông qua báo cáo TĐG và trình Hiệu trưởng Nhà trường.

Tuần 31-36

Từ 26/09-16/10/2011

 

10

* Hiệu trưởng cho công bố bản báo cáo TĐG trong nội bộ Trường thu thập ý kiến đóng góp về báo cáo TĐG.

Tuần 37-38

Từ 17-30/10/ 2011

 

11

* Xử lý các ý kiến đóng góp và chỉnh sửa bản báo cáo TĐG;

* Hội đồng TĐG thông qua báo cáo TĐG lần cuối;

* Tập hợp các tài liệu liên quan đến công tác TĐG, các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh giá, biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn;

* Trình báo cáo TĐG hoàn thiện cho Hiệu trưởng phê chuẩn.

Tuần 39-40

Từ 31/10-13/11/2011

 

12

* Hiệu trưởng Nhà trường phê chuẩn báo cáo TĐG;

* Thư ký Hội đồng TĐG tổng hợp, lưu giữ các thông tin minh chứng theo thứ tự mã minh chứng đã ghi trong báo cáo TĐG, sẵn sàng để đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thẩm định.

Tuần 41

Từ 14-20/ 11/ 2011

 

13

Trường nộp báo cáo TĐG.

Tuần 42

Từ 21-27/ 11/ 2011

 

                                                                       

Nơi nhận:
- Cục KTKĐCLGD (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng tự đánh giá (để t/h);
- Các đơn vị thuộc Trường (để t/h);
- Lưu TCHC.

HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Đã ký)

Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch - Biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ NCKH năm học 2021-2022
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
Các biểu mẫu thi đua khen thưởng
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Các biểu mẫu đăng ký, Đề cương NCKH năm học 2020 - 2021
Các biểu mẫu xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019
Kế hoạch và biểu mẫu đăng ký Nghiên cứu Khoa học năm học 2018-2019
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Kế hoạch công tác NCKH năm học 2016-2017 và các Biểu mẫu
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp bộ năm 2017
Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Đoàn của tổ chức JICA và Vụ phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương đến thăm Trường và giới thiệu mô hình đào tạo KOSEN - Nhật Bản
Mẫu mẫu đề cương chi tiết, kế hoạch đề tài KH, SKKN năm học 2014 - 2015
Kế hoạch Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015
Thông báo kết quả nghiệm thu đề tài NCKH, SKKN cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu bản nhận xét phản biện đề tài-sáng ki ến cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu - Lịch bảo vệ đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Biên bản nghiệm thu đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Bản phản biện đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Tập đoàn giáo dục Site Skills Training - Australia thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Hướng dẫn viết đề cương chi tiết đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Năm học 2013-2014
Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012
Các mẫu sổ tay giáo viên
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm
Kế hoạch tự đánh giá cấp trường
Hội thảo khoa học với nội dung “Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo”
Kế hoạch tổ chức hội thảo "Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo"
Hướng dẫn đăng ký xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học
Phòng hợp tác quan hệ quốc tế

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập