Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong CBGV-VC năm 2011

CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số: 03 /KH-CĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ng Yên, ngày 24  tháng 01 năm 2011

 

KẾ HOẠCH
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CBGV-VC NĂM 2011

 

Năm 2011, đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị trọng đại và kỷ niệm các ngày lễ lớn: Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2011), 36 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2011), 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2011), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CTLT-BCT-CĐCT của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua năm 2011 và Chỉ thi số 05/CTLT-BCT-CĐCT phat động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2011), 46 năm ngày thành lập Trường, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11....

 Ban chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên phát động phong trào thi đua tới CBGV-VC toàn Trường với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá VI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường lần V trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

2. Phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua trong toàn trường, nhằm động viên đông đảo CBGV-VC hưởng ứng tham gia, năng động, sáng tạo để hăng hái phấn đấu thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

3. Phong trào thi đua mang tính thiết thực, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mới nhằm động viên CBGV-VC nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ và công tác quản lý giáo dục nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện trong Nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo trong quá trình hội nhập quốc tế và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từng đợt thi đua có sơ kết rút kinh nghiệm, khen thưởng và biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, tạo động lực phấn đấu thi đua của CBGV-VC trong Nhà trường.

II. NỘI DUNG:

1. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục vận động CBGV - VC thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của ngành. Tổ chức các hoạt động truyền thống và phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn .

2. Phối hợp với Ban chi đạo của Nhà trường đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Đa dạng hoá các hình thức, nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua. Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi các cấp. Động viên CBGV- VC tích cực học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc; ứng dụng hiệu quả CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng SKKN, NCKH trong thực tiễn giáo dục. Mỗi CBGV-VC thực hiện một đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý giáo dục.

3. Thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực”, “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  Quan tâm công tác giáo dục ý thức trách nhiệm, xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao phẩm chất, phong cách, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo. Tạo mọi điều kiện để CBGV-VC phấn đấu trở thành nhà giáo mẫu mực, để “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phát hiện bồi dưỡng, tuyên truyền, học tập gương điển hình tiên tiến. Duy trì tốt nề nếp, kỷ cương, xây dựng mối quan hệ thân thiện, môi trường giáo dục lành mạnh trong Nhà trường.

4. Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo nhà trường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, cở sở vật chất, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với CBGV-VC. Đẩy mạnh thực hiện  quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, phát huy hơn nữa dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBGV-VC, khắc phục những hạn chế, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong công tác quản lý và giáo dục học sinh, sinh viên. Giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn. Xây dựng tổ chức Công đoàn trường ngày càng vững mạnh. Hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội do ngành và địa phương phát động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đợt 1: Từ 01/01/2011 đến 31/5/2011, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2011), kỷ niệm chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Công Thương (14/51951 - 14/5/2011), kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2011), bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII...

Đợt 2: Từ ngày 1/6/2011 đến 30/9/2011, chào mừng 82 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2011), kỷ niệm 66 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Chào mừng HSSV khoá 45 tựu trường...

Đợt 3: Từ ngày 1/10/2011 đến 31/12/2011, Chào mừng khai giảng năm học mới, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11...

Ban chấp hành CĐ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các đợt thi đua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

 

Nơi nhận:
- Đảng uỷ;(để b/c)
- Công đoàn bộ phận;(để t/h)
- Lưu VP.

 

T.M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

 

Tô Thị Thanh Bình

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2017-2022
Hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2014
Cán bộ Công đoàn Trường đoạt giải cao tại Hội thi "Cán bộ Công đoàn giỏi" ngành Công Thương
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014)
Chương trình công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2014
Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn Trường
Quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và Công đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Quy chế làm việc của ban chấp hành công đoàn Trường cao đẳng công nghiệp hưng yên khoá VI ( 2013 - 2017 )
Hướng dẫn 258 về thu đoàn phí
Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên lần thứ VI nhiệm kỳ 2013-2017
Thông báo về việc khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNVC năm 2011
Các hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1- 6
Hội diễn văn nghệ cán bộ, giảng viên - viên chức trường Cao đăng CN Hưng Yên năm 2011
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong CBGV-VC năm 2011
Đại hội Công đoàn trường CĐCN Hưng Yên lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2012

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 03213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập