Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số: 89 /QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hưng Yên, ngày 06  tháng 4  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

         Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

        Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01/02/2008 của Bộ Công Thương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

           Căn cứ Điều 18, Điều lệ trường cao đẳng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức -  Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường gồm các  ông, bà (có danh sách kèm theo);

Nhiệm vụ của Hội đồng là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về:

- Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trường;

- Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ  ngày ký và thay thế Quyết định số 04/QĐ-CĐCNHY ngày 06 tháng 01 năm 2010 về việc thành lập Hội đồng.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, các phòng chức năng, các khoa, tổ bộ môn, trung tâm và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- C.Đoàn, T.Niên (để biết);
- Lưu: TCHC.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

Nghiêm Viết Hoàng

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 89  /QĐ-CĐCNHYngày 06 tháng 4 năm 2011)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ trong Hội đồng

1

Nghiêm Viết Hoàng

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

 Giang Lê Nho

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch Hội đồng

3

Ngô Thị San

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch Hội đồng

4

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng  phòng NCKH&HTQT

Uỷ viên TT HĐ

5

Nguyễn Khắc Ngọc

Phó phòng NCKH&HTQT

Thư ký HĐ

6

Tô Thị Thanh Bình

Chủ tịch CĐ, KT Trưởng

Uỷ viên

7

Nguyễn Trọng Điềm

Trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

8

Lê Thị Mai

Phó phòng Đào tạo

Uỷ viên

9

Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng phòng TCHC

Uỷ viên

10

Vũ Thị Toan

Trưởng khoa TCKT

Uỷ viên

11

Đinh Thị Vân Anh

Phó trưởng khoa TCKT

Uỷ viên

12

Vũ Mạnh Hà

Trưởng khoa Điện

Uỷ viên

13

Phạm Văn Chiến

Phó trưởng khoa Điện

Uỷ viên

14

Lê Xuân Hùng

Trưởng khoa QTKD

Uỷ viên

15

Tô Thanh Khương

Trưởng khoa CNTT

Uỷ viên

16

Lâm Quang Lập

Trưởng khoa CN May TT

Uỷ viên

17

Nguyễn Thị Lệ

Trưởng khoa KHCB

Uỷ viên

18

Nguyễn T Phương Hoa

Tổ trưởng tổ Mác-Lênin

Uỷ viên

19

Phạm Văn Tuyên

Giám đốc TT NN-TH

Uỷ viên

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập