Kế hoạch ôn thi học sinh, sinh viên giỏi kế toán cơ sở 2 năm 2010-2011

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH
ÔN THI HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI KẾ TOÁN
Năm học 2010 – 2011

Thời gian: Từ 07/ 3/ 2011 đến 11/ 3/ 2011

Thời gian

 

Lớp

Chiều thứ 2

Chiều thứ 4

Chiều thứ 5

Chiều thứ 6

Ghi chú

Các lớp 37BTK và 38TK1,2,3

(H306)

Thầy Huyên

Cô Toan

Thầy Dũng

Cô V.Hường

 

Các lớp 37CK1,2,3và 38CK1,2

(H206)

Cô Hoa

Cô V.Hường

Cô Toan

Thầy Dũng

 

 

 

Ngày 03 tháng 3 năm 2011
TRƯỞNG KHOA TC - KT
(Đã ký)

Ths Vũ Thị Toan

 

DANH SÁCH
SINH VIÊN CAO ĐẲNG THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN KẾ TOÁN
Năm học 2010 - 2011

TT

HỌ VÀ TÊN

Lớp

TT

HỌ VÀ TÊN

Lớp

  1.   

Dương Thanh Hà

37CK1

22.              

Trần Thị Hồng

38CK1

  2.   

Đào Thị Vân

37CK1

23.              

Nguyễn Thị Huệ

38CK1

  3.   

Tạ Kim Ngân

37CK1

24.              

Hoàng Thị Lý

38CK1

  4.   

Nguyễn Thị Liên

37CK1

25.              

Nguyễn Thị Chung

38CK1

  5.   

Ngô Thị Nguyên

37CK1

26.              

Ngô Thị Phượng

38CK1

  6.   

Trần Thu Trang

37CK2

27.              

Nguyễn .T. Thanh Tâm B

38CK1

  7.   

Nguyễn Thị Quyên

37CK2

28.              

Nguyễn Thị Thu Trang B

38CK1

  8.   

Nguyễn Thị Nhung

37CK2

29.              

Phạm Thị Phương Thanh

38CK1

  9.   

Bùi Thị Nga

37CK2

30.              

Phạm Thị Sim

38CK1

10.              

Nguyễn Thị Ngọc A

37CK2

31.              

Phạm Thị Phương

38CK1

11.              

Hoàng Thị Kim Ngân

37CK2

32.              

Nguyễn Thị Thơm

38CK1

12.              

Nguyễn Thị Lệ

37CK2

33.              

Nguyễn Thị Hậu

38CK2

13.              

Nguyễn Thị Hảo

37CK2

34.              

Hoàng Thị Minh Nguyệt

38CK2

14.              

Nguyễn Thị Hồng Dung

37CK2

35.              

Dương Thị Loan

38CK2

15.              

Phan Thị Chung

37CK2

36.              

Lê Thị Thủy

38CK2

16.              

Đỗ Thị Thảo

37CK2

37.              

Nguyễn Thị Tiến B

38CK2

17.              

Nguyễn Thị Chất

37CK3

38.              

Nguyễn Thị Thêm

38CK2

18.              

Nguyễn Thị Hoàn

37CK3

39.              

Lương Thị Nhi

38CK2

19.              

Vương Đình Hoàng

37CK3

40.              

Vũ Thị Bích Nhài

38CK2

20.              

Trần Thị Mơ

37CK3

41.              

Trần Thị Thanh Mai

38CK2

21.              

Nguyễn Thị Tuyết

37CK3

42.              

Nguyễn Thị Hoa

38CK2

 

 

 

43.              

Nguyễn Thị Thùy Linh B

38CK2

 

 

 

44.              

Lê Thị Phương

38CK2

 

 

 

Ngày 03 tháng 3 năm 2011

TRƯỞNG KHOA TC - KT
(Đã ký)
Ths Vũ Thị Toan

 

DANH SÁCH
HỌC SINH TCCN THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN KẾ TOÁN
Năm học 2010 - 2011

TT

HỌ VÀ TÊN

Lớp

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Lớp

1

Lưu Thị Lan Anh

38TK1

 

11

Nguyễn Thị Huyền

38TK3

2

Vũ Thị Bắc

38TK1

 

12

Phùng Thị Lụa

38TK3

3

Ngô Thị Điệp

38TK1

 

13

Bùi Thị Hường

38TK3

4

Tạ Phương Thảo

38TK1

 

14

Trần Đăng Thanh

38TK3

5

Nguyễn Thị Thuận

38TK1

 

15

Nguyễn Đương Khánh

38TK3

6

Tạ Thị Bích Nam

38TK2

 

16

Nguyễn Thị Tư Lợi

37BTK

7

Nguyễn Thị Lý

38TK2

 

17

Đoàn Thị Khuyên

37BTK

8

Nguyễn Thị Thu Phương

38TK2

 

18

Từ Ngọc Chung

38TK1

9

Lê Thị Thanh Huyền

38TK2

 

 

 

 

10

Vũ Thị Hiền

38TK2

 

 

 

 

 

 

Ngày 03 tháng 3 năm 2011

TRƯỞNG KHOA TC - KT
(Đã ký)

Ths Vũ Thị Toan

 

KẾT QUẢ THI SINH VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Hệ Cao đẳng, ngành Kế toán
Năm học 2010 - 2011

TT

HỌ VÀ TÊN

Lớp

Điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Lệ

37CK2

10

Giải Nhất

2

Lê Thị Thủy

38CK2

9.5

Giải Nhì

3

Nguyễn Thị Tuyết

37CK3

9.5

Giải Ba

4

Dương Thanh Hà

37CK1

9

 

5

Trần Thu Trang

37CK2

9

 

6

Nguyễn Thị Nhung

37CK2

9

 

7

Nguyễn Thị Ngọc A

37CK2

9

 

8

Ngô Thị Nguyên

37CK1

8

 

9

Bùi Thị Nga

37CK2

8

 

10

Nguyễn Thị Hoàn

37CK3

8

 

11

Vương Đình Hoàng

37CK3

8

 

12

Nguyễn Thị Chung

38CK1

8

 

13

Ngô Thị Phượng

38CK1

8

 

14

Dương Thị Loan

38CK2

8

 

15

Nguyễn Thị Thêm

38CK2

8

 

16

Đào Thị Vân

37CK1

7

 

17

Nguyễn Thị Hồng Dung

37CK2

7

 

18

Phan Thị Chung

37CK2

7

 

19

Nguyễn Thị Chất

37CK3

7

 

20

Trần Thị Mơ

37CK3

7

 

21

Trần Thị Hồng

38CK1

7

 

22

Nguyễn .T. Thanh Tâm B

38CK1

7

 

23

Nguyễn Thị Liên

37CK1

6

 

24

Nguyễn Thị Quyên

37CK2

6

 

25

Hoàng Thị Kim Ngân

37CK2

6

 

26

Nguyễn Thị Huệ

38CK1

6

 

27

Nguyễn Thị Thu Trang B

38CK1

6

 

28

Trần Thị Thanh Mai

38CK2

6

 

29

Tạ Kim Ngân

37CK1

5

 

30

Đỗ Thị Thảo

37CK2

5

 

31

Hoàng Thị Lý

38CK1

5

 

32

Phạm Thị Phương Thanh

38CK1

5

 

33

Phạm Thị Sim

38CK1

5

 

34

Phạm Thị Phương

38CK1

5

 

35

Nguyễn Thị Hậu

38CK2

5

 

36

Hoàng Thị Minh Nguyệt

38CK2

5

 

37

Lương Thị Nhi

38CK2

5

 

38

Nguyễn Thị Hoa

38CK2

5

 

39

Nguyễn Thị Thùy Linh B

38CK2

5

 

 

           

         Các sinh viên dự thi đều là những sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi môn Kế toán tài chính doanh nghiệp.

 

Ngày 03 tháng 3 năm 2011

TRƯỞNG KHOA TC - KT
(Đã ký)
Ths Vũ Thị Toan

 

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
Hệ TCCN, ngành Kế toán
Năm học 2010 - 2011

TT

HỌ VÀ TÊN

Lớp

Điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Tư Lợi

37BTK

9

Giải Nhất

2

Lưu Thị Lan Anh

38TK1

8

Giải Nhì

3

Bùi Thị Hường

38TK3

8

Giải Ba

4

Từ Ngọc Chung

38TK1

8

Giải Ba

5

Nguyễn Thị Lý

38TK2

7

 

6

Nguyễn Văn Thanh

38TK3

7

 

7

Vũ Thị Bắc

38TK1

6

 

8

Vũ Thị Hiền

38TK2

6

 

9

Nguyễn Thị Huyền

38TK3

6

 

10

Nguyễn Đương Khánh

38TK3

6

 

11

Đoàn Thị Khuyên

37BTK

6

 

12

Tạ Phương Thảo

38TK1

5

 

13

Tạ Thị Bích Nam

38TK2

5

 

 

Các học sinh dự thi đều là những học sinh đạt kết quả học tập loại giỏi môn Kế toán doanh nghiệp sản xuất.

 

Ngày 03 tháng 3 năm 2011

TRƯỞNG KHOA TC - KT
(Đã ký)

Ths Vũ Thị Toan

 

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH ÔN THI HỌC SINH GIỎI KẾ TOÁN CẤP TỈNH
Năm học 2010 – 2011

Thời gian

Chiều 19/ 4

Chiều 22/ 4

Chiều 27/ 4

Chiều 09/ 5

Ghi chú

Giáo viên

Cô Toan

Thầy Dũng

Cô V.Hường

Cô Toan

 

 

 

Ngày 14 tháng 4 năm 2011

TRƯỞNG KHOA TC-KT
(Đã ký)

 

Ths Vũ Thị Toan

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
Hệ TCCN, ngành Kế toán
Năm học 2010 – 2011

TT

HỌ VÀ TÊN

Lớp

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Tư Lợi

37BTK

 

2

Lưu Thị Lan Anh

38TK1

 

3

Bùi Thị Hường

38TK3

 

4

Từ Ngọc Chung

38TK1

 

5

Nguyễn Thị Lý

38TK2

 

6

Nguyễn Văn Thanh

38TK3

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2018
Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2017
Chương trình đào tạo nghề Thiết kế thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề May thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ May - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Quản trị kinh doanh - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Tài chính - Ngân hàng - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Kế toán - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Hàn - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề KT Máy lạnh & Điều hòa KK
Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNKT Điện, Điện tử trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNTT(ƯDPM) trình độ Cao đẳng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN CỬ GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020
Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ Mô_Đun hoặc tín chỉ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
Công khai thông tin Chương trình đào tạo
Danh sách học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2016
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp năm 2015
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2015
Kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông niên khoá 2013 - 2015
Lễ phát bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp năm 2014
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch Thực tập, viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 46
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Niên khoá 2011-2013
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Kế toán - Niên khoá 2011-2013
Cac quy chế đào tạo
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 44
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ trung cấp khóa 44
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông khoá 44
Khai mạc hội thi HSSV giỏi cấp trường năm 2012
Lễ khai giảng lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Kinh tế quốc dân hệ chính quy năm 2012
Thông báo nhập học Lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông KTQD K12
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp và TCCN năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông Đại học Điện lực hệ chính quy
Danh sách trúng tuyển Liên thông từ TCCN lên Cao đẳng Khoá 45
Lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy năm 2011
Kế hoạch ôn thi học sinh, sinh viên giỏi kế toán cơ sở 2 năm 2010-2011
Danh sách trúng tuyển và Thông báo nhập học lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Thương Mại năm 2011
Khai giảng lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Thương mại đặt tại trường CĐCNHY
Phòng đào tạo

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập