Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

         Số: 177/QĐ - CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hưng Yên, ngày 31 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH
Về  việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

Căn cứ Hội nghị Liên tịch giữa chính quyền, công đoàn và đoàn thanh niên họp ngày 24 tháng 5 năm 2011 về việc thảo luận và thống nhất các điều khoản trong Quy chế thực hiện dân chủ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế  thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng, phó các Phòng, Khoa, Tổ bộ môn, Trung tâm NNTH chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Công đoàn, Đoàn TN;
  - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
NGƯT, Ths. Nghiêm Viết Hoàng

 

QUY CHẾ
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
(
Ban hành kèm theo Quyết định sè 177/QĐ-CĐCNHY  ngày 31/5/2011
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong Nhà trường:

1. Thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện; Đảm bảo cho cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên và các tổ chức đoàn thể có quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Trường, nhằm thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục quy định theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong các hoạt động của Nhà trường;

2. Phát huy quyền làm chủ, huy động tiềm năng trí tuệ của cán bộ, giảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên trong Nhà trường theo luật định, xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Trường theo yêu cầu của ngành, địa phương, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện:

1. Mở rộng dân chủ phải đảm bảo có sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy tốt vai trò của các các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường;

2. Thực hiện dân chủ trong Nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; Quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; Dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong Nhà trường;

3. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động chung của Trường.

 

CHƯƠNG II
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ TRƯỜNG

Mục 1

Trách nhiệm của Hiệu trưởng

Điều 3. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

1. Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của Nhà trường;

2. Tổ chức thực hiện những quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà trường, của cán bộ, giảng viên, viên chức, của HSSV trong Trường theo Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của các cá nhân, của tổ chức đoàn thể và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách Nhà nước, các quy định của Bộ, của Trường phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao cho Hiệu trưởng. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng, thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức đoàn thể trong Trường biết và báo cáo lên cấp trên;

4. Định kỳ Hiệu trưởng tổ chức họp cán bộ đầu ngành, các Hội đồng trường để đánh giá  việc thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ, nhiệm vụ của Nhà trường; Đề ra những công việc chủ yếu  và giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo, cụ thể:

 - Họp cán bộ trưởng, phó phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm: Từng cơ sở mỗi tháng 01 lần; Họp cán bộ đầu ngành toàn Trường ba tháng 01 lần (nếu cần có thể triệu tập đột xuất);

- Họp Hội đồng trường (Hội đồng KH&ĐT, Hội đồng xét nâng bậc lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng...): Một năm họp 02 lần (nếu cần có thể triệu tập đột xuất);

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ theo kế hoạch năm học;

5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Nhà nước; Công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ, giảng viên, viên chức và HSSV;

6. Gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh chống tham nhũng, biểu hiện không dân chủ trong Nhà trường, như cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến trù dập, giấu diếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và các biểu hiện không dân chủ khác;

7. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của Nhà trường;

8. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ, giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao;

9. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng uỷ; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý Nhà trường. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất với các tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên và các cá nhân nhằm phát huy dân chủ trong hoạt động của Nhà trường;

10. Hàng năm, phối hợp với Công đoàn trường tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức theo quy định của Nhà nước.

Điều 4. Những việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc tổ chức, đoàn thể trong Trường trước khi quyết định:

1. Chiến lược phát triển, quy trình quản lý đào tạo, các quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng, khoa, trung tâm và các đơn vị khác trong Nhà trường;

2. Kế hoạch đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên, viên chức và qui trình đánh giá cán bộ, giảng viên, viên chức hàng năm;

3. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, các hoạt động dịch vụ của Trường;

4. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội qui, qui chế trong Nhà trường;

5. Các báo cáo về tình hình, nhiệm vụ năm học, báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm.

 

 

Mục 2

Trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, viên chức

5. Cán bộ, giảng viên, viên chức có trách nhiệm:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của nhà giáo quy định của Luật Giáo dục, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường (ban hành theo theo Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương);

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định, quyết định của Hiệu trưởng; Phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên quản lý trực tiếp khi thi hành nhiệm vụ. Có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung qui định tại Điều 4 của Quy chế này;

3. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong trường;

4. Thực hiện đúng những qui định trong Luật Cán bộ, công chức; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo, cán bộ, viên chức; Tôn trọng đồng nghiệp và người học; Bảo vệ uy tín của Nhà trường.

Điều 6. Cán bộ, giảng viên được biết, tham gia, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các đoàn thể trong Trường:

1. Những đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giảng viên, viên chức; Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, giảng viên, học sinh, sinh viên;

2. Được đề xuất các biện pháp cải tiến tổ chức quản lý, điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, vệ sinh môi trường và đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trường;

3. Công khai các khoản đóng góp của học sinh, sinh viên; Việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành;

4. Những qui định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của Trường. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, viên chức và HSSV. Những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức bộ máy và nội qui, qui chế của cơ quan;

5. Việc thực hiện tuyển dụng, xét nâng lương, chuyển ngạch, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giảng viên, viên chức;

6. Công tác tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học... .Đóng góp ý kiến về phẩm chất, năng lực công tác của cán bộ quản lý hàng năm;

7. Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo;

8. Các báo cáo sơ kết, tổng kết và đánh giá viên chức hàng năm.

 

Mục 3

Những việc học sinh, sinh viên được biết và tham gia ý kiến

Điều 7. Những việc người học được biết:

1. Chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành và những quy định của Nhà trường đối với người học;

2. Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo theo kỳ, năm và toàn khoá học;

3. Những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các khoản đóng góp của người học theo qui định;

4. Chủ trương, kế hoạch tổ chức cho học sinh, sinh viên phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, gia nhập các tổ chức, các đoàn thể, hội, câu lạc bộ trong trường.

Điều 8. Những việc học sinh, sinh viên được tham gia ý kiến:

1. Nội qui, qui định của Trường có liên quan đến người học;

2. Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động khác của Trường có liên quan đến người học;

3. Việc tổ chức giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong Trường có liên quan đến quyền lợi học tập của học sinh, sinh viên;

4. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị các giải pháp góp phần xây dựng Trường và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học.

Mục 4

Trách nhiệm vủa Nhà trường

Điều 9. Hiệu trưởng trực tiếp hoặc phân công cho cấp dưới thực hiện:

1. Thông báo về mục tiêu đào tạo, chương trình, quy trình đào tạo, kế hoạch tuyển sinh, các nội qui, qui chế của Trường;

2. Thông báo công khai các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên,  viên chức và học sinh, sinh viên;

3. Đặt hòm thư góp ý hoặc các hình thức góp ý kiến khác (trực tiếp gặp Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Công tác HSSV hoặc tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên) để cán bộ, giảng viên, viên chức và HSSV thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến;

4. Giải đáp các ý kiến và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo luật định;

5. Theo định kỳ (cuối kỳ I hoặc cuối năm học) Nhà trường gặp gỡ đại diện của HSSV, nghe và trao đổi giải quyết những vấn đề về giảng dạy, học tập, rèn luyện, chế độ, chính sách, về đời sống vật chất, tinh thần và những vấn đề khác trong Nhà trường.

 

Mục 5

Trách nhiệm của các đơn vị trong trường

Điều 10. Trưởng, phó phòng, khoa, trung tâm, tổ bộ môn là người đại diện cho đơn vị có trách nhiệm:

1. Tham mưu, đề xuất những biện pháp giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt những qui định của Quy chế này;

2. Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong đơn vị;

3. Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong đơn vị, phối hợp giữa các đơn vị với nhau, giữa các đơn vị với Ban Giám hiệu; Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và những qui định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường cao đẳng.

Điều 11. Trách nhiệm của Thanh tra Giáo dục:

Thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong Nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

 

Chương III

QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA TRƯỜNG
VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Điều 12. Với cơ quan quản lý cấp trên:

1. Phục tùng sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên được ban hành theo Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét, giải quyết;

3. Phản ánh những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý, chỉ đạo của cấp trên; góp ý, phê bình đối với cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong khi ý kiến phản ánh lên cấp trên chưa được giải quyết, Trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên.

Điều 13. Quan hệ với chính quyền địa phương:

Trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội nơi Trường đặt trụ sở trong việc đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống xã hội và đào tạo nhân lực cho địa phương; Phối hợp với địa phương đảm bảo trật tự, an ninh, bảo đảm môi trường học tập, cảnh quan sư phạm, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội; Chăm lo quyền lợi học tập của người học.

 

Chương IV

TỔ CHƯC THỰC HIỆN

 

Điều 14. Trưởng, phó các đơn vị; Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Nhà trường có trách nhiệm phối hợp phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên; Có kế hoạch tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế này;

Các đơn vị, cá nhân trong Trường cã tr¸ch nhiÖm thực hiện tèt  Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh bằng văn bản về phòng Tổ chức - Hành chính  để tập hợp báo cáo lãnh đạo xem xét giải quyết./.

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập