Quyết định Về việc ban hành Quy định đối với HSSV nội trú Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

BỘ CÔNG THƯ­­­ƠNG
TRƯ­­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
H­­­ƯNG YÊN

Số:……/QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Hư­­­ng Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định đối với HSSV nội trú
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên  

 


HIỆU TRƯ­­­ỞNG TRƯ­­­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯ­­­NG YÊN

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tr­­­ường Cao đẳng Công nghiệp H­­­ưng Yên trên cơ sở Tr­­­ường Quản lý kinh tế công nghiệp;          

Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Th­­­ương về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trư­­­ờng Cao đẳng Công nghiệp H­­­ưng Yên;

Căn cứ Quy chế Công tác HSSV nội trú các trường đại học, cao đẳng, TCCN và dạy nghề (Ban hành kèm theo Quyết định số 2137/GDĐT ngày 28 tháng 6 năm 1997 và đã được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 41/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định đối với học sinh, sinh viên nội trú Trư­ờng Cao đẳng Công nghiệp Hư­ng Yên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2011 và thay thế các Quyết định tr­­­ước đây trái với Quyết định này

Điều 3. Tr­ưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm, tổ bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                       
- Như điều 3;                               
- Lưu phòng TCHC-CTHSSV

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
NGƯT, Ths. Nghiêm Viết Hoàng

 

 

BỘ CÔNG THƯ­­­ƠNG
TRƯ­­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP

H­­­ƯNG YÊN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH
Đối với HSSV nội trú Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐCNHY ngày 15 tháng  6 năm 2011)

_______________________________________

CHƯƠNG I

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ

Điều 1. Học sinh, sinh viên (HSSV) ở khu nội trú (KNT) đều phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Đối với HSSV mới xin ở nội trú lần đầu, hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin vào nội trú (theo mẫu phụ lục số 1)

- Giấy báo trúng tuyển (nếu là HSSV năm thứ nhất) hoặc thẻ HSSV (nếu là HSSV năm thứ hai trở lên)

- Nộp tiền nội trú theo quy định của trường

- Ký kết hợp đồng ở nội trú với cán bộ quản lý KNT

2. Đối với HSSV đã được bố trí ở nội trú

 Khi hợp đồng nội trú hết thời hạn phải ký lại hợp đồng ở nội trú cho năm học hoặc kỳ học sau.

Điều 2. Sau khi làm đầy đủ thủ tục HSSV sẽ được sắp xếp bố trí vào phòng ở theo lớp hoặc theo khoá học (do cán bộ quản lý HSSV sắp xếp).

Một tháng trước khi hợp đồng hết hạn, cán bộ quản lý KNT của trường cần báo cho HSSV ở nội trú biết. Khi hợp đồng hết hiệu lực, HSSV ở nội trú phải ra khỏi KNT.

 

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HSSV NỘI TRÚ

Điều 3. HSSV nội trú được quyền ăn, ở, tự học, sinh hoạt trong KNT theo đúng hợp đồng nội trú đã ký với cán bộ quản lý KNT của trường, được quyền sử dụng các trang thiết bị do KNT cung cấp để phục vụ cho việc ăn, ở, tự học, sinh hoạt, được quyền tham gia các hoạt động phục vụ đời sống văn hóa tinh thần do KNT tổ chức, được quyền khiếu nại hoặc đề đạt nguyện vọng, yêu cầu đến Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến công tác HSSV nội trú.

Điều 4.  HSSV nội trú phải thực hiện đúng hợp đồng nội trú đã ký và có trách nhiệm:

1. Nộp đủ và đúng hạn phí nội trú theo quy định trong hợp đồng.

2. Không được tự ý sửa chữa, cải tạo phòng ở, không di chuyển trang thiết bị vật tư của KNT khỏi vị trí đã bố trí.

3. Chịu trách nhiệm đền bù về những hư hỏng, mất mát do mình gây ra đối với các trang thiết bị của KNT, tự bảo quản tư trang và đồ đạc của mình.

4. Thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú.

5. Thực hiện yêu cầu của cán bộ quản lý KNT về việc điều chuyển chỗ ở trong trường hợp cần thiết có lý do xác đáng.

Điều 5. HSSV nội trú phải chấp hành đúng các quy định về học tập, rèn luyện và vệ sinh KNT:

1. Thực hiện tốt giờ học tự tu theo đúng thời gian quy định.

2. Tham gia đầy đủ kế hoạch dọn vệ sinh môi trường của KNT, phân công trực nhật đổ rác vào nơi qui định.

3. Quần áo, tư trang, chăn, màn, đồ dùng cá nhân, sách vở phải để gọn gàng ngăn nắp đúng nơi quy định trong phòng ở.

4. Chỉ được tắm, giặt, phơi quần áo, chăn, chiếu, màn, đúng nơi quy định.

5. Xe đạp, xe máy và các vận dụng cồng kềnh phải để đúng nơi quy định trong KNT.

6. Việc sử dụng điện, nước theo đúng quy định của Nhà trường. 

7. HSSV nội trú có trách nhiệm giữ gìn trật tự, trị an khu nội trú và chấp hành đúng các quy định về trật tự, vệ sinh khu nội trú.

8. Chỉ được tiếp khách theo đúng thời gian quy định

9. Chỉ được tổ chức họp, ca hát, nhẩy, múa đúng quy định khi được phép của cán bộ quản lý KNT.

10. Tích cức tham gia giải quyết các trường hợp bất thường như hỏa hoạn, rủi ro…xảy ra trong KNT

Điều 6.  HSSV không đ­­ược vi phạm các điều sau đây:

1. Không đ­­ược sử dụng, tàng trữ và l­­ưu hành truyền bá các loại tranh ảnh, băng, đĩa hình các văn hoá phẩm có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực…

2. Không đ­­ược tổ chức hoặc tham gia, chứa chấp các hoạt động đánh bạc, số đề, quan hệ nam nữ bất minh hoặc tổ chức mại dâm bằng bất kỳ hình thức nào.

3. Không đ­­ược gây gổ đánh nhau hoặc tổ chức băng nhóm bè phái tụ tập dùng gậy gộc dụng cụ để gây rối trật tự trị an d­­ưới bất kỳ hình thức nào.

4. Không đ­­ược có hành vi vi phạm phá hoại tài sản công, hoặc ăn cắp tiền bạc, đồ dùng cá nhân của ng­­ười khác, nếu biết ng­ười khác có các hành động này phải kịp thời báo cho bảo vệ biết để xử lý.

5. Không được ngồi lên lan can hành lang trong KNT

6. Không đ­­ược có hành động, tác phong thiếu văn hoá gây mất trật tự, gây ô nhiễm môi tr­­ường như­­:

- Nói tục, chửi thề trong KNT.

- Đổ n­ước, phóng uế, ăn, ở mất vệ sinh, ăn quà bánh rồi vứt rác ra ngoài hiên, vứt qua cửa sổ xuống tầng d­­ưới gây ô nhiễm môi tr­­ường.

- Không đ­­ược nấu ăn trong phòng ở, không đ­­ược che chắn ri đô gi­­ường nằm làm mất mỹ quan hoặc có hành vi mục đích khác thiếu lành mạnh.

- Không đ­­ược viết vẽ bậy lên t­­ường, không đ­­ược dán thơ ca, tranh ảnh thiếu lành mạnh lên t­­ường và chỗ ngủ.

- Không đư­­ợc đi lại lộn xộn đến các khu vực nh­­ư giảng đ­­ường phòng học, nhất là kho tàng nhà xư­­ởng, không đ­­ược trèo t­­ường v­­ượt cổng khi đã đến giờ khoá cổng trư­­ờng.

- HSSV ở KNT đều phải thực hiện đầy đủ các điều trong quy định này. Nếu học HSSV nào vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy, Quy chế đã ban hành.

 

CHƯƠNG III

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ KNT

Điều 7. Công tác HSSV nội trú do phòng Công tác HSSV điều hành.

1. Nghiên cứu, đề xuất, trình Hiệu trưởng xét duyệt

- Kế hoạch thu, chi các nguồn kinh phí phục vụ công tác HSSV nội trú. Mức phí nội trú, danh sách  HSSV ở nội trú.

- Kế hoạch và biện pháp bảo đảm điều kiện hoạt động của KNT, sử dụng hiệu quả các phòng ở.

2. Quản lý, điều hành các mặt công tác của KNT

3. Phổ biến và hướng dẫn Quy định đối với HSSV nội trú và Nội quy KNT.

4. Xử lý các cán bộ, nhân viên và HSSV vi phạm Quy định KNT theo thẩm quyền.

5. Quyết định danh sách HSSV được ký hợp đồng nội trú và cấp thẻ ra vào của HSSV nội trú.

6. Ký, thực hiện hoặc đình chỉ hợp đồng nội trú, kể cả hợp đồng cho thuê nhà ở trong những tháng hè. Khi cần thiết và có lý do xác đáng, có thể điều chuyển chỗ ở của HSSV nội trú.

Trường hợp số chỗ trong khu nội trú không đáp ứng nhu cầu của HSSV, cần tổ chức liên hệ giúp HSSV thuê nhà trọ trong khu vực xung quanh trường.

7. Chủ trì phối hợp với y tế nhà trường, tổ chức phun thuốc đề phòng dịch bệnh trong các phòng ở, hành lang, cầu thanh, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà ăn tập thể và khu vực xung quanh KNT.

8. Phối hợp với phòng Quản trị- Đời sống thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện, cửa ra vào, tường rào bảo vệ, các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và sửa sang cảnh quan trong khu nội trú.

9. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, các lực lượng bảo vệ chuyên trách, thanh niên xung kích an ninh, kết hợp chặt chẽ với công an khu vực, công an xã, phường, quân, huyện, tỉnh, thành phố để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn, bảo vệ khu nội trú, bảo vệ tài sản và tính mạng của HSSV nội trú.

10. Tổ chức đăng ký tạm trú cho HSSV nội trú. Tổ chức chỗ trông giữ xe hoặc nơi gửi đồ đạc của HSSV nội trú.

11. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội HSSV tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho HSSV nội trú

12. Tổ chức trực khu nội trú 24/24 giờ/ngày.

Điều 8. Quyền hạn và trách nhiệm của người trực khu nội trú trong ca trực:

1. Thường xuyên có mặt ở vị trí trực theo đúng lịch và thời gian đã được phân công

2. Đôn đốc, nhắc nhở HSSV thực hiện đúng giờ học tự tu tại khu nội trú.

3. Chỉ đạo đội tự quản thường xuyên kiểm tra việc học tập, ăn, ở, sinh hoạt  của HSSV, Tổ chức làm vệ sinh môi trường trong KNT.

4. Lưu giữ giấy tờ của khách đến thăm HSSV nội trú, khi khách ra về thì trả lại.

5. Không cho phép người ngoài vào ở trong KNT

6. Bảo quản, kiểm tra thường xuyên các phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Khi phát hiện cháy phải áp dụng ngay các biện pháp chữa cháy, đồng thời khẩn cấp thông báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

7. Phân công, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc trực tầng (dãy)

8. Khi phát hiện các vi phạm của HSSV phải lập biên bản và có biện pháp xử lý kịp thời.

9. Khi HSSV nội trú đề xuất những vẫn đề liên quan đến HSSV phải báo cáo cho Trưởng, Phó phòng Công tác HSSV có biện pháp giải quyết. Trường hợp có HSSV ốm đau hoặc tai nạn cấp cứu kịp thời phải sử dụng các biện pháp và phương tiện cần thiết để giúp đỡ HSSV.

10. Phải có thái độ đúng mực, đối với HSSV cũng như đối với khách của họ trong KNT.

11. Ghi chép đầy đủ tình hình của ca trực và bàn giao sổ trực cho ca trực sau.

Điều 9. Công tác tự quản của HSSV nội trú.

Để phát huy vai trò tự quản của HSSV nội trú nhằm thực hiện tốt quy định trong KNT

Quyền hạn và trách nhiệm của Đội  tự quản

1. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở HSSV thực hiện tốt giờ học tự tu tại KNT

2. Tổ chức cho HSSV nội trú tham gia làm vệ sinh môi trường hoặc tham gia giải quyết các trường hợp bất thường xảy ra trong KNT như hỏa hoạn, rủi ro…

3. Kịp thời phát hiện các vi phạm, lập biên bản và kiến nghị các biện pháp xử lý thích hợp.

 

CHƯƠNG IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 10. Cán bộ, nhân viên, HSSV có nhiều đóng góp tích cực trong công tác HSSV nội trú sẽ được Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng.

Điều 11. Cán bộ, nhân viên vi phạm Quy định công tác HSSV nội trú sẽ bị xử phạt theo các hình thức và mức độ sau:

1. Do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tình trạng không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh phòng bệnh, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy và tiêu chuẩn an ninh trật tự gây ra sự cố thì tùy theo mức độ của sự cố và phạm vi trách nhiệm cá nhân sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính…

2. Không làm tròn nhiệm vụ theo quy định tùy mức độ tác hại và phạm vi trách nhiệm cá nhân sẽ bị phê bình, (trừ vào hệ số lương cơ động 0,4 hàng tháng), cảnh cáo, đình chỉ công tác hoặc buộc thôi việc.

Điều 12.  Học sinh, sinh viên vi phạm Quy định  HSSV nội trú, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, theo khung kỷ luật quy định Phụ lục 3, từ hình thức khiển trách, cảnh cáo, đưa ra khỏi KNT, đình chỉ học tập, buộc thôi học...

Điều 13. Thẩm quyền xử lý vi phạm.

1. Cán bộ, nhân viên thuộc quyền quản lý của trường vi phạm Quy định HSSV nội trú thì Trưởng, Phó phòng Công tác HSSV lập biên bản đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định xử lý.

2. Học sinh, sinh viên của trường vi phạm Quy định HSSV nộị trú thì cán bộ quản lý KNT lập biên bản đề nghị Hội đồng kỷ luật xử lý.

 

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

______________________________________________________________

 

Phụ lục số 1

BỘ CÔNG THƯ­­­ƠNG
TRƯ­­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
H­­­ƯNG YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hư­­­ng Yên, ngày……. tháng……. năm 2011

ĐƠN XIN VÀO NỘI TRÚ

 

Kính gửi: Phòng Công tác HSSV Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Họ và tên…………………………………..nam, nữ……………….....

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………….

Là sinh viên (học sinh) lớp:……… Khoa………………..Khóa……………...

Ngành:………………………………………………………………………....

Số thẻ học sinh (sinh viên):……………………………………………………

Đề nghị xem xét tiếp nhận tôi vào ở trong khu nội trú………………………..

Từ ngày………………………………………………………………………..

Tôi đã nghiên cứu Quy định đối với HSSV nội trú do Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đã ban hành kèm theo Quyết định số:……./QĐ-CĐCNHY ngày…..tháng……năm …….và Nội quy khu nội trú của trường ban hành ngày……

………………………………………………………………………………………..

Tôi đề nghị với Phòng Công tác HSSV được ký hợp đồng ở nội trú.

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người HSSV nội trú theo quy định trong các văn bản nói trên.

 

                    Ý kiến của Trưởng phòng CTHSSV                             Ký tên

_____________________________________________________________

Phụ lục số 2

 

BỘ CÔNG THƯ­­­ƠNG
TRƯ­­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
H­­­ƯNG YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hư­­­ng Yên, ngày……. tháng……. năm 2011

         

Ảnh 4x6

 

HỢP ĐỒNG
Ở TRONG KHU NỘI TRÚ

Chúng tôi:

Một bên là:

Họ và tên:……………………………………………………………………...

là Trưởng phòng Công tác HSSV Trường Cao đẳng Công Nghiệp Hưng Yên

Một bên là:

Họ và tên:…………………………………..nam, nữ…………………………

Dân tộc:………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………...............

Là học sinh (sinh viên) lớp………….Khoa……………….Khóa……………..

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Số thẻ HSSV…………………..cấp ngày……………………………………...

Đã thỏa thuận ký hợp đồng:

Phòng………….., số nhà……………………KNT…………………………...

Phường (xã)……………………..quận (huyện)……………………………....

Tỉnh (thành phố)………………………………………………………………

Thuộc khu nội trú của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Trang bị, tiện nghi bên HSSV được sử dụng gồm:…………………………….

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Với mức phí nội trú hàng tháng là:……………………………………………

Nộp 1 lần vào đầu năm học

Hai bên cam kết:

Về phía bộ phận  quản lý khu nội trú:

 - Giao phòng và trang bị tiện nghi cho học sinh (sinh viên)…………………..

 - Thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng phòng Công tác HSSV  quy định tại điều ….. Quy định đối với HSSV nội trú.

Về phía học sinh, sinh viên:

- Phải trả ngay phòng ở và rời khỏi KNT chậm nhất là vào ngày hợp đồng hết hiệu lực.

- Thực hiện yêu cầu của Trưởng phòng Công tác HSSV về viêc điều chuyển nơi ở vì các lý do cần thiết, và xác đáng.

- Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của HSSV nội trú quy định đối với  HSSV nội trú và Nội quy KNT

Hiệu lực của hợp đồng đương nhiên bị chấm dứt khi:

- Thời hạn ghi trong hợp đồng đã kết thúc.

- HSSV nội trú bị đình chỉ học tập.

- HSSV nội trú đã tốt nghiệp.

- HSSV không được phép ở trong khu nội trú theo kết luận (sức khỏe, bệnh lý) của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên;

- HSSV vi phạm Quy định HSSV nội trú và Nội quy KNT đến mức không được phép ở trong KNT.

- HSSV đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

- Khu nội trú bị phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

    Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Hợp đồng có giá trị thực hiện kể từ ngày………………...đến ngày…………………

 

                Học sinh, sinh viên nội trú                       Trưởng phòng Công tác HSSV

 

_____________________________________________________________

Phụ lục số 3:

NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT

 

STT

Nội dung vi phạm

Mức độ xử lý

Ghi chú

Khiển trách

Cảnh cáo

1

Làm hỏng tài sản khu nội trú

 

 

Tùy theo mức độ vi phạm, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại.

2

Di chuyển tài sản KNT không đúng nơi  quy định

1 lần

2 lần

Chuyển trả tài sản lại nơi cũ.

 

3

Trộm cắp tài sản của KNT và cá nhân

 

 

Lập biên bản xử lý theo Quy chế công tác HSSV

4

Tự động thay đổi chỗ ở

1 lần

2 lần

Lập biên bản xử lý theo Quy chế công tác HSSV

5

Uống rượu, bia trong phòng ở

1 lần

2 lần

Lập biên bản xử lý theo Quy chế công tác HSSV

6

Gây ồn ào, mất trật tự

1 lần

2 lần

Tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý

7

Đánh nhau gây thương tích

 

1 lần

Lập biên bản xử lý theo Quy chế công tác HSSV

8

Đánh bài trong giờ tự học KNT

1 lần

2 lần

Xử lý theo Quy chế công tác HSSV

9

Đánh bài ăn tiền dưới mọi hình thức

 

1 lần

Lập biên bản, xử lý theo Quy chế công tác HSSV

10

Tàng trữ, tiêm chích ma túy

 

1 lần

Xử lý theo quy định hiện hành. Thông báo về địa phương

11

Dẫn dắt, chứa chấp gái mại dâm

 

1 lần

Xử lý theo quy định hiện hành. Thông báo về địa phương

12

Tàng trữ vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, văn hóa phẩm đồi trụy

 

1 lần

Xử lý theo quy định hiện hành. Lập biên bản chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

13

Chứa chấp kẻ gian tội phạm. Đốt pháo trong KNT

 

1 lần

Xử lý theo quy định hiện hành và thông báo về địa phương

14

Để khách lạ vào ở không khai báo

1 lần

2 lần

Xử lý theo Quy chế công tác HSSV

15

Không tham gia các phong trào văn thể, vệ sinh môi trường và các hoạt động giáo dục phòng chống AIDS – ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

1 lần

2 lần

Xử lý theo Quy chế công tác HSSV

16

Không nộp tiền điện hoặc nộp chậm so với thời gian quy định

 

Quá 5 ngày

Sử lý theo Quy định sử dụng điện

17

Ở quá hợp đồng nội trú

 

Quá 5 ngày

Phạt tiền và cưỡng chế đưa ra khỏi KNT

18

Quá hạn đóng phí nội trú

 

Quá hạn 10 ngày không có lý do chính đáng

Thông báo cho gia đình

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc tạm dừng tập trung học sinh khóa 54 đến nhận lớp
Quyết định V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên năm 2016
Quyết định về việc ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng và Quy trình, trình tự xét kỷ luật học sinh, sinh viên
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015
Quyết định về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí học phí 1 năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ II K46, K47 năm học 2013-2014
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ I K46, K47
Quy định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2013-2014
Thông báo Về việc cam kết trả nợ vốn vay ngân hàng
Hưỡng dẫn Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc ban hành Quy định đối với HSSV nội trú Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Thông báo Về việc thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Phòng công tác học sinh sinh viên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập