Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số:    30  /QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hưng Yên, ngày 20 tháng 2 năm 2012

                                    

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG  CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

 

        Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở Trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

        Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ- BCT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

        Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục- Đào tạo, Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và Trung cấp năm 2012;

         Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo của Trường năm học 2011- 2012;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng Tuyển sinh năm 2012 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (có danh sách kèm theo).

Điều2. Hội đồng Tuyển sinh có trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyển sinh theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng, Phó phòng, khoa, tổ bộ môn, Trung tâm NN-TH và có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

   - Bộ GD&ĐT (để b/cáo);
   - Bộ Công Thương (để b/cáo);
   - Bộ LĐTBXH (để b/cáo);
   - Như Điều 3;
   - Lưu TCHC, TS&GTVL.   

           

DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số   30    /QĐ-CĐCNHY ngày 20/2/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh trong HĐ

1

Nghiêm Viết Hoàng

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Giang Lê Nho

Phó Hiệu trưởng

Phó CTịch

3

Ngô Thị San

Phó Hiệu trưởng

Phó CTịch

4

Phạm văn Chiến

Trưởng phòng Tuyển sinh &GTVL

UV T.Trực

5

Nguyễn Viết Hữu

Phó  TP.Tuyển sinh &GTVL

Uỷ viên

6

Nguyễn Trọng Điềm

Trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

7

Lê Thị Mai

Phó trưởng Phòng Đào tạo

Uỷ viên

8

Tô Thị Thanh Bình

Trưởng phòng Tài chính kế toán

Uỷ viên

9

Chu Thị Hoà

Phó trưởngphòng Tài chính kế toán

Uỷ viên

10

Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Uỷ viên

11

Đỗ Thị Bích

Phó TP. Tổ chức hành chính

Uỷ viên

12

Lương Văn Tốt

Trưởng phòng Công tác HSSV

Uỷ viên

13

Phan Thị Thu Hương

Phó.TP phòng Công tác HSSV

Uỷ viên

14

Đinh Văn Bộ

P.Trưởng phòng Công tác HSSV

Uỷ viên

15

Đỗ Như Biển

Trưởng phòng QTĐS

Uỷ viên

16

Vũ Công Hoà

Phó trưởng phòng QTĐS

Uỷ viên

17

Nguyễn Anh Tuấn

TP.  Nghiên cứu KH&Hợp tácQT

Uỷ viên

18

Nguyễn Khắc Ngọc

P. TP Nghiên cứu KH&Hợp tácQT

Uỷ viên

19

Phạm Văn Tuyên

Giám đốc TT Ngoại ngữ-Tin học

Uỷ viên

20

Đinh Quang Dương

Bí thư Đoàn trường

Uỷ viên

21

Phạm Minh Hoàng

Phó BT Đoàn trường

Uỷ viên

22

Vũ Thị Toan

Trưởng khoa Tài chính kế toán

Uỷ viên

23

Đinh Thị Vân Anh

Phó trưởng khoa Tài chính kế toán

Uỷ viên

24

Lê Xuân Hùng

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

Uỷ viên

25

Lê Thị Bích Lan

Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh

Uỷ viên

26

Tô Thanh Khương

Trưởng khoa Công nghệ thông tin

Uỷ viên

27

Mẫn Văn Ngữ

P.Trưởng khoa Công nghệ thông tin

Uỷ viên

28

Vũ Mạnh Hà

Trưởng khoa Điện

Uỷ viên

29

Đỗ Duy Quang

Phó trưởng khoa Điện

Uỷ viên

30

Lâm Quang Lập

Trưởng khoa CN May – Thời trang

Uỷ viên

31

Ngô Thị Liên

P.Trưởng khoa CN May– Thời trang

Uỷ viên

32

Nguyễn Thị Lệ

Trưởng khoa Khoa học cơ bản

Uỷ viên

33

Đinh Thị Phương Anh

P.Trưởng khoa Khoa học cơ bản

Uỷ viên

34

Nguyễn T Phương Hoa

Trưởng khoa Lý luận chính trị

Uỷ viên

35

Luyện Thị Hồng Hạnh

P.Trưởng khoa Lý luận chính trị

Uỷ viên

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập