Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số:   64   /QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Hưng Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu
Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01/02/2008 của Bộ Công Thương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

Căn cứ Công văn số 2091/BCT-TCCB ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012;

Căn cứ yêu cầu công tác, xét khả năng cán bộ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (có danh sách kèm theo).

            Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thực hiện đúng Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

            Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, trưởng các Phòng, Khoa,  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CĐ&TN (để biết);
- Lưu TCHC.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nghiêm Viết Hoàng

DANH SÁCH
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Kèm theo Quyết định số 64 /QĐ-CĐCNHY ngày 
20/3/2012

Số
TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền,
Đảng, Đoàn thể

Chức danh trong Hội đồng

1

 Nghiêm Viết Hoàng

Hiệu trưởng - Bí thư Đảng uỷ-NGƯT

Chủ tịch Hội đồng

2

 Tô Thị Thanh Bình

Chủ tịch Công đoàn - NGƯT

Phó chủ tịch Hội đồng

3

 Ngô Thị San

Phó Hiệu trưởng - NGƯT

Uỷ viên

4

 Giang Lê Nho

Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên

5

 Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Uỷ viên thường trực

6

 Nguyễn Trọng Điềm

Trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

7

 Vũ Thị Toan

Trưởng khoa TCKT - NGƯT

Uỷ viên

8

 Lê Xuân Hùng

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

Uỷ viên

9

 Đỗ Như Biển

Trưởng phòng QTĐS

Uỷ viên

10

 Nguyễn Anh Tuấn

 Trưởng phòng NCKH&HTQT

Uỷ viên

11

Vũ Mạnh Hà

Trưởng khoa Điện

Uỷ viên

12

 Lâm Quang Lập

Trưởng khoa CN May - TT

Uỷ viên

13

 Đỗ Thị Bích

Phó trưởng phòng TCHC

Uỷ viên

14

 Đinh Thị Vân Anh

Phó trưởng khoa TCKT

Uỷ viên

15

 Lê Thị Mai

Phó trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

16

 Ngô Trí Dũng

Giảng viên - GV dạy giỏi toàn quốc năm 2009

Uỷ viên

17

 Đinh Quang Dương

Bí thư Đoàn trường

Uỷ viên

 

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số:  76   /QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Hưng Yên, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung thành phần Hội đồng xét tặng danh hiệu
Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01/02/2008 của Bộ Công Thương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT;

Căn cứ Công văn số 2091/BCT-TCCB ngày 15/3/2012 của Bộ Công Thương về việc xét, tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012;

Căn cứ Công văn số 1804/BGDĐT-VP ngày 29/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số vấn đề lưu ý trong quá trình triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 12 năm 2012;

Căn cứ yêu cầu công tác, xét khả năng cán bộ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều1. Điều chỉnh, bổ sung thành phần Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012 ban hành theo Quyết định số 64/QĐ-CĐCNHY ngày 20/3/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (có danh sách Hội đồng sau điều chỉnh, bổ sung kèm theo).

            Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thực hiện đúng Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT.

            Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Công đoàn & ĐTN;
- Lưu TCHC.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nghiêm Viết Hoàng

 

DANH SÁCH
Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 12 năm 2012
(Kèm theo Quyết định số:76/QĐ-CĐCNHY ngày 
30/3/2012)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền
Đảng, đoàn thể

Chức danh trong Hội đồng

1

Ông Nghiêm Viết Hoàng

NGƯT, Hiệu trưởng

Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch Hội đồng

2

Bà Tô Thị Thanh Bình

NGƯT, Kế toán trưởng

Chủ tịch Công đoàn trường

Phó chủ tịch Hội đồng

3

Bà Ngô Thị San

NGƯT, Phó hiệu trưởng

Phó bí thư Đảng uỷ

Uỷ viên

4

Bà Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng phòng TCHC

Uỷ viên TT

5

Ông Nguyễn Trọng Điềm

Trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

6

Bà Vũ Thị Toan

NGƯT, Trưởng khoa TCKT

Uỷ viên

7

Ông Lê Xuân Hùng

Trưởng khoa QTKD

Uỷ viên

8

Ông Tô Thanh Khương

Trưởng khoa CNTT

Uỷ viên

9

Ông Đỗ Như Biển

Trưởng phòng QTĐS

Uỷ viên

10

Ông Nguyễn Hữu Vụ

Giảng viên

GV dạy giỏi toàn quốc

Uỷ viên

11

Ông Vũ Mạnh Hà

Trưởng khoa Điện

GV dạy giỏi toàn quốc

Uỷ viên

12

Ông Lâm Quang Lập

Trưởng khoa CN May - TT

Uỷ viên

13

Bà Đỗ Thị Bích

Phó trưởng phòng TCHC

Uỷ viên

14

Ông Nguyễn Khắc Ngọc

Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Uỷ viên

15

Bà Lê Thị Mai

Phó trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

16

Ông Ngô Trí Dũng

Giảng viên

GV dạy giỏi toàn quốc

Uỷ viên

17

Ông Đinh Quang Dương

Giảng viên

Bí thư Đoàn trường

Uỷ viên

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số:...../KH-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hưng Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2012

 

KẾ HOẠCH
Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo  Ưu tú
Lần thứ 12 - Năm 2012

 

Thực hiện Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên xây dựng kế hoạch triển khai việc bình xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012 của Trường như sau:

1. Thời gian tổ chức quá trình xét tặng:

- Từ ngày 20/3/2012 đến ngày 30/3/2012 triển khai quy trình xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT ở Hội đồng trường.

-  Từ ngày 01/4/2012 đến 12/4/2012 hoàn tất hồ sơ, xin ý kiến hiệp y của địa phương và báo cáo Bộ Công Thương.

2. Thành lập Hội đồng và Ban Thư ký của Hội đồng:

- Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 25/3/2012

- Nội dung :

Căn cứ thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT, Phòng TCHC nghiên cứu, trình danh sách Hội đồng xét danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012 cấp trường trình Hiệu trưởng ký ban hành Quyết định thành lập Hội đồng, thành lập Ban Thư ký giúp việc Hội đồng.

+ Các thành viên trong Hội đồng và Ban thư ký nghiên cứu các văn bản hướng dẫn việc thực hiện xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 12 năm 2012.

3. Quy trình xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT.

Bước 1:  Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm tại đơn vị 

- Thời gian: Từ 26 đến 29/3/2012

- Nội dung:

+ Các cơ sở tổ chức họp toàn thể cán bộ, giảng viên, viên trong đơn vị, nghiên cứu quán triệt thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

+ Trên cơ sở nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy định xét chọn; tổ chức cho cán bộ, giảng viên, viên chức đơn vị giới thiệu công khai những người đủ tiêu chuẩn đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm.

+ Toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức trong cơ sở bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả phiếu tín nhiệm được công bố công khai trong đơn vị.

+ Lập danh sách các nhà giáo đạt từ 80% số phiếu tín nhiệm của cán bộ, giảng viên, viên chức của đơn vị để giới thiệu lên HĐ cấp trường họp xét sơ duyệt.

Bước 2:  Hội đồng cấp cơ sở sơ duyệt

- Thời gian: Từ 29/3 đến 03/4/2012

- Nội dung:  Hội đồng cấp cơ sở xem xét, trao đổi thành tích công lao của những nhà giáo được các đơn vị giới thiệu ở Bước 1, xem xét những ý kiến đóng góp, đánh giá của cán bộ, giảng viên, đối chiếu với tiêu chuẩn đề ra và bỏ phiếu sơ duyệt.

Bước 3: Công bố kết quả sơ duyệt danh sách và tổ chức thăm dò dư luận

- Thời gian: Từ 04 đến 09/4/2012

- Nội dung:  Các nhà giáo có số phiếu nhất trí đạt từ 80% tổng số thành viên hội đồng bỏ phiếu sơ duyệt (theo Quyết định thành lập) trở lên được công bố kết quả trong toàn trường, tổ chức thăm dò dư luận trong các đơn vị trực thuộc trường.

Bước 4: Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu tán thành

- Thời gian:  Từ 09 đến 11/4/2012

- Nội dung: 

+ Trên cơ sở danh sách đã sơ duyệt và kết quả thăm dò dư luận, Hội đồng cấp cơ sở họp xem xét, cân nhắc và bỏ phiếu tán thành, kết quả bổ phiếu được công bố công khai trong toàn trường.

+ Các nhà giáo có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên hội đồng (theo Quyết định thành lập) trở lên được đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ và đưa vào danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp trên.

+ Xin hiệp y của địa phương

Bước 5: Hoàn thiện Hồ sơ gửi Hội đồng cấp trên.

- Thời gian:  Từ 11 đến 13/4/2012

- Nội dung:  Ban thư ký hoàn tất hồ sơ gửi về Vụ TCCB, Bộ Công Thương.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Công đoàn & ĐTN;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG
Chủ tịch
(đã ký)
Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập