Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số:   30  /QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hưng Yên, ngày 21 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG  CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở Trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ- BCT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

Căn cứ Công văn số 845/BGD ĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về việc Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012;

Các thông tư của  Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quy chế tuyển sinh Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 30/ QĐ-CĐCNHY ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường năm 2012;

Xét đề nghị của Trư­ởng phòng Tổ chức Hành chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh năm 2012 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (có danh sách kèm theo).

Điều2. Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh phân công và triển khai thực hiện công tác tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng, Phó phòng, khoa, tổ bộ môn, Trung tâm NN-TH và có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

   - Bộ GD&ĐT (để b/cáo);
   - Bộ Công Thương (để b/cáo);
   - Bộ LĐTBXH (để b/cáo);
   - Như Điều 3;
   - Lưu TCHC, Đ.tạo.            

 

Danh sách
ban thư ký hội đồng tuyển sinh của trường năm 2012

(Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-CĐCNHY ngày 20/02/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh trong HĐ

1

Phạm Văn Chiến

Trưởng phòng TS & GTVL

Trưởng ban

2

Nguyễn Viết Hữu

Phó phòng TS & GTVL

Uỷ viên

3

 Lê Thị Mai

Phó phòng Đào tạo

Uỷ viên

4

Tô Thanh Khương

Trưởng khoa CNTT

Uỷ viên

5

Trần Bình An

CV phòng TS & GTVL

Uỷ viên

6

Mai Anh Hiệu

CV phòng TS & GTVL

Uỷ viên

7

Chu Mai Hà

CV phòng TS & GTVL

Uỷ viên

8

Nguyễn Thị Thảo

CV phòng TS & GTVL

Uỷ viên

9

Dương Thị Thanh Nga

CV phòng TS & GTVL

Uỷ viên

10

Trương Thị Ngọc Phượng

CV phòng Đào tạo

Uỷ viên

11

Luyện Thị Thanh Uyên

CV phòng Đào tạo

Uỷ viên

12

Phạm Thị Tuyết Mai

CV phòng Đào tạo

Uỷ viên

13

Trương Mạnh Tùng

CV phòng Đào tạo

Uỷ viên

14

Nguyễn Thị Xuân

CV phòng Đào tạo

Uỷ viên

15

Hán Thị Thêu

CV phòng Đào tạo

Uỷ viên

             

 

HIỆU TRƯỞNG

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập