Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

 
   

Số:..…/HD-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

Hưng Yên, ngày 25  tháng 12 năm 2012

HƯỚNG DẪN
Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm

 
   

     Thực hiện Luật viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Nhà trường ban hành Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức (CBVC) thuộc Trường hàng năm như sau:

1. Mục đích, yêu cầu đánh giá, xếp loại CBVC.

1.1. Mục đích:

- Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác, chấp hành kỷ luật của từng cá nhân, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

- Đánh giá viên chức để làm căn cứ bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển, thực hiện các chế độ, chính sách và các hoạt động khác đối với viên chức.

1.2. Yêu cầu:

- Khi đánh giá phải thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, công khai, minh bạch, công bằng và đoàn kết nội bộ;

- Đánh giá viên chức phải gắn với chức danh, nhiệm vụ, trách nhiệm, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá CBVC và làm rõ được ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, hiệu quả công tác và chiều hướng phát triển của CBVC;

- Bản thân CBVC được trình bày ý kiến của mình về kết luận đánh giá.

2. Các căn cứ để đánh giá.

2.1. Nghĩa vụ của viên chức quy định tại Điều 16, 17, 18, 19 Mục 2 Chương II Luật viên chức; Điều 37 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ  và Điều 27 Điều lệ trường cao đẳng;

2.2. Chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả hoàn thành;

2.3. Kết quả hoạt động chung của đơn vị mà viên chức đang công tác;

2.4. Các văn bản, quy định, nội quy khác có liên quan của ngành, của Trường và của đơn vị.

3. Nội dung đánh giá.

3.1. Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước: (10 điểm)

- Nêu rõ ý thức của bản thân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước (từ 0-7 điểm).

- Về tham gia các đợt sinh hoạt, học tập do cơ quan, đơn vị và đoàn thể trong Trường tổ chức học tập, quán triệt (từ 0- 3 điểm).

3.2. Kết quả công tác: (30 điểm)

a) Đối với viên chức các phòng, trung tâm:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cụ thể được đơn vị phân công trong năm học.

- Những văn bản đã chủ trì, tham gia soạn thảo (số lượng, kết quả, chất lượng).

- Giải quyết các đề nghị của các đơn vị (đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi đề xuất giải quyết).

- Sáng kiến kinh nghiệm, các công trình nghiên cứu…

- Những công việc được giao còn tồn đọng, chưa giải quyết được,…

- Việc chấp hành các chính sách: Các khoản thuế TNCN phải nộp; ủng hộ các quỹ do nhà trường và tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động…

(Đối với viên chức quản lý: Ngoài những nội dung nêu trên còn phải đánh giá về kết quả hoạt động của đơn vị, khả năng tổ chức, quản lý đơn vị, tinh thần hợp tác với đơn vị bạn và mức độ tín nhiệm với mọi người)

b) Đối với giảng viên (tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Giảng dạy, NCKH, Tự bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác).

- Tổng số giờ tham gia giảng dạy/số giờ tiêu chuẩn trong năm.

- Số chương trình chi tiết và tài liệu bài giảng đã xây dựng.

- Số tiết dự giờ đồng nghiệp.

- Số chuyên đề chuyên môn, hội thảo, báo cáo khoa học đã chủ trì, tham gia.

- Các công tác khác được Nhà trường và đơn vị giao cho.

- Việc chấp hành các chính sách: Các khoản thuế TNCN phải nộp; ủng hộ các quỹ do nhà trường và tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động…

Đánh giá:

- Đạt giờ chuẩn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ít nhất 01 đề tài NCKH hoặc sáng kiến cải tiến: Từ 22 - 30 điểm.

- Đạt 2/3 giờ chuẩn, hoàn thành tốt nhiệm vụ: Từ 15 - 21 điểm.

- Đạt 1/2 giờ chuẩn, hoàn thành tốt nhiệm vụ: Từ 8 - 14 điểm.

- Dưới 1/2 giờ chuẩn: Từ 1 - 7 điểm.

3.3. Tinh thần kỷ luật: (10 điểm)

- Thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên (từ 0- 5 điểm).

- Chấp hành thời gian làm việc tại cơ quan cũng như thời gian đi công tác (từ 0- 3 điểm).

- Số lần và số ngày nghỉ trong năm, nêu lý do chính đáng (từ 0- 2 điểm).

3.4. Tinh thần phối hợp trong công tác: (5 điểm)

- Phối hợp công tác với các tổ chức liên quan trong và ngoài Trường(từ 0-3 điểm).

- Phối hợp công tác với đồng nghiệp (từ 0- 2 điểm).

 3.5. Tính trung thực trong công tác: (5 điểm)

- Có báo cáo đầy đủ và trung thực với cấp trên và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời hay không (từ 0- 3 điểm)

- Trung thực trong NCKH và trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ (từ 0- 2 điểm).

3.6. Đạo đức, lối sống: (10 điểm)

- Quan hệ với đồng nghiệp, trong gia đình và cộng đồng nơi cư trú.

- Đoàn kết nội bộ, giúp đỡ lẫn nhau. Đã tham gia phong trào giúp đỡ, tương trợ nào của đơn vị.

- Tự đánh giá về tu dưỡng, rèn luyện lối sống, đạo đức nghề nghiệp.

- Ý thức tổ chức kỷ luật (đạo đức tác phong, phát ngôn, tính kỷ luật, ý thức trong công việc…)

3.7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ: (5 điểm)

- Trong năm đã học tập nâng cao trình độ về lĩnh vực gì, dự những lớp bồi dưỡng, tập huấn nào. (từ 0-2 điểm)

- Có kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt như thế nào (từ 0- 3 điểm)

3.8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân: (5 điểm)

- Tận tình phục vụ, hẹn đúng thời gian (từ 0- 2 điểm).

- Thái độ phục vụ: Tận tụy, lịch sự, hoà nhã, lễ phép không gây phiền hà cho người đến làm việc (từ 0- 3 điểm).

 

 

4. Quy định về thang điểm xếp loại CBVC.

Căn cứ vào kết quả tổng hợp số điểm đánh giá ở phiếu đánh giá viên chức để xếp loại viên chức ở các mức sau, cụ thể:

- Từ 72 điểm đến 80 điểm:                             Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Từ 56 điểm đến 71 điểm:                   Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Từ 40 điểm đến 55 điểm:                   Hoàn thành nhiệm vụ

- Dưới 40 điểm:                                    Không hoàn thành nhiệm vụ

5. Quy trình đánh giá, xếp loại CBVC.

5.1. Đối với viên chức của các đơn vị:

- Viên chức không giữ chức vụ quản lý, viết phiếu đánh giá (theo mẫu 1c). Tập thể CBVC cùng làm việc trong đơn vị tham gia ý kiến vào bản nhận xét (Mục II Phiếu đánh giá viên chức) và ghi phiếu phân loại viên chức (theo mẫu 2a- không ký tên).

- Trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá viên chức theo từng nội dung quy định tại  Hướng dẫn này trên cơ sở xem xét bản tự đánh giá của viên chức, tham khảo ý kiến góp ý và kết quả phân loại của tập thể để tổng hợp, ghi tóm tắt ý kiến đóng góp của tập thể vào Phiếu đánh giá viên chức và đề nghị xếp loại trong Biên bản Hội nghị của đơn vị theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

5.2. Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý:

Viên chức giữ chức vụ quản lý (Trưởng, Phó phòng/trung tâm/khoa) viết phiếu đánh giá (theo mẫu 1b). Thực hiện tự phê bình trước đơn vị, viên chức trong đơn vị góp ý kiến, ghi biên bản. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng thực hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả đánh giá. Việc đánh giá dựa trên cơ sở ý kiến đóng góp tại Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp trường và kết quả tổng hợp phiếu phân loại tại đơn vị.

Đối với đơn vị không có cấp Trưởng, thì cấp Phó phụ trách hoặc người được giao phụ trách đơn vị có các tiêu chuẩn xem xét như cấp Trưởng.

5.3. Đối với Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng:

Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng viết phiếu đánh giá (theo mẫu 1a), thực hiện tự phê bình tại Hội nghị cán bộ chủ chốt các đơn vị và đại diện tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trường. Hội nghị cán bộ chủ chốt tham gia, đóng góp ý kiến. Việc đánh giá xếp loại, cụ thể:

- Đối với cấp trưởng: Thủ trưởng cấp trên trực tiếp quản lý đánh giá, quyết định xếp loại và thông báo để công chức biết sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể Hội nghị cán bộ của Trường.

- Đối với cấp phó: Trên cơ sở tự đánh giá, xếp loại của công chức và các ý kiến góp ý của Hội nghị cán bộ, Hiệu trưởng nhận xét và xếp loại công chức tại hội nghị.

6. Tổ chức thực hiện.

6.1. Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch (báo cáo Giám hiệu qua Phòng TCHC) và tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại CBVC trước ngày 30/11 hàng năm. Nộp đầy đủ hồ sơ về Phòng TCHC đúng thời gian quy định.

6.2. Phòng TCHC có trách nhiệm tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện đúng các nội dung quy định này. Tập hợp hồ sơ, thu nhận, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, ý kiến góp ý và tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại trình Hiệu trưởng phê duyệt. Thông báo kết quả và lưu trữ hồ sơ đánh giá, xếp loại CBVC theo quy định.

Đánh giá viên chức hàng năm là một nội dung quan trọng của công tác cán bộ, vì vậy yêu cầu các đơn vị và cá nhân thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, bất hợp lý hoặc vướng mắc đề nghị các đơn vị trao đổi, phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Trường (để t/hiện);
- BCH Công đoàn, Đoàn TN (để P/hợp);

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN CHUNG TAY ỦNG HỘ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên và Trường THCS Liêu Xá tổ chức trải nghiệm và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 9
HỘI THAO KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2021
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 VÀ KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2020)
KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 – 2021
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên Sẻ chia yêu thương đến với miền Trung ruột thịt
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2020-2021
LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CHO HỌC SINH KHÓA 51
Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên sản xuất khẩu trang kháng khuẩn, phát miễn phí trong hoạt động phòng chống dịch covid-19
Thông báo về việc tiếp tục lùi lịch học để chủ động phòng chống dịch bệnh
THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỎ PHIẾU SƠ DUYỆT DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2020
Thông báo về việc tiếp tục lùi lịch học để chủ động phòng chống dịch bệnh
Thông báo về việc tiếp tục lùi lịch học để chủ động phòng chống dịch bệnh
Hội nghị cán bộ viên chức năm 2010
Thông báo về việc đẩy lùi lịch học để phòng chống dịch bệnh
Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Gặp mặt kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2019-2020
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tham gia Hội thi Thiết bị Đào tạo tự làm Tỉnh Bắc Ninh 2019
Trường Cao đẳng Công nghiệp tổ chức lễ tri ân và trưởng thành học sinh khóa 50 năm học: 2018-2019
Giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019)
Hội thi “Dân vũ và nhảy flashmob HSSV trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên năm 2018”
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019
Lễ phát bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp năm 2018
Trường Cao đẳng Công nghiệp tổ chức lễ tri ân và trưởng thành học sinh khóa 49 năm học: 2017-2018
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tổ chức Lễ tuyên dương sinh viên đạt giải Nhất nghề Công nghệ thời trang Kì thi tay nghề quốc gia, lần thứ X năm 2018
SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN ĐẠT GIẢI NHẤT KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ X NĂM 2018
Chương trình Gặp gỡ giao lưu và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV năm học 2017-2018
Hội thi "Olympia năm 2018"
Khai mạc Hội thi giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN THAM DỰ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ VI NĂM 2017
Thi đấu bóng chuyền hơi nữ chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2017
Đại hội Công đoàn cơ sở chính Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên Hệ Cao đẳng và Trung cấp năm 2017
Đảng bộ Trường CĐCNHY tổ chức cuộc thi kể chuyện "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tham gia hội thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Hưng Yên 2017
Giao lưu giữa HSSV - cựu HSSV - Doanh nghiệp và trình diễn thời trang Năm 2017
Hội thị Olypic các môn khoa học Mác - Lênnin và tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường"
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hội nghị cán bộ Viên chức năm 2017
Lễ khai giảng năm học mới và mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016
Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên Hệ Cao đẳng và Trung cấp năm 2016
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đoạt giải nhất toàn đoàn Hội thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Hưng Yên Năm 2016
Thi trình diễn và trao giải các bộ sưu tập thời trang xuất sắc năm học 2015 - 2016
Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “ Ánh sáng soi đường ”
Hội ghị cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên năm 2015
Khai mạc Hội thi giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015
Trình diễn và trao giải các bộ sưu tập xuất sắc chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam 20/11 năm 2014
Lễ khai giảng năm học mới và mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014
Hội thi giảng viên, giáo viên dạy giỏi khối các trường chuyên nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2014
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tổ chức tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy
Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hội thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Hưng Yên năm 2014
Hội thi học sinh, sinh viên giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014
Sinh viên của Trường đoạt giải cao tại Hội thi tay nghề Bộ Công Thương năm 2014
Kỷ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam( 20/11/1982 - 20/11/2013)
Tọa đàm giữa sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng với các chuyên gia lĩnh vực ngân hàng
Khai giảng lớp khởi sự doanh nghiệp
Lễ bế giảng lớp Đại học liên thông K11B - Đại học Kinh tế Quốc dân mở tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hội thi học sinh, sinh viên giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012
Khai giảng lớp nghiệp vụ Thuế và Kế toán thuế Đại học kinh tế quốc dân
Lễ bế giảng lớp Đại học liên thông K6HK9 - Đại học Thương mại
Giáo viên của trường đoạt giải cao tại hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc năm 2012
Đoàn cố vấn, chuyên gia cao cấp của tổ chức JICA – Nhật Bản thăm và làm việc với trường
Đoàn công tác thuộc Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam - Hàn Quốc thăm và làm việc với trường

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập