Kế hoạch Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014

BỘ CÔNG THƯ­ƠNG
TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯ­NG YÊN

Số:57/KH-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

H­ưng Yên, ngày 05 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH
X
ét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo  Ưu tú năm 2014

 

          Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Tr­ường Cao đẳng Công nghiệp Hư­ng Yên xây dựng kế hoạch triển khai việc bình xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) năm 2014 nh­ư sau:

1. Thành lập Hội đồng và Ban Thư­ ký của Hội đồng:

- Phòng Tổ chức – Hành chính nghiên cứu, lập danh sách Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT và Ban Thư­ ký giúp việc Hội đồng cấp Trường (cấp cơ sở) trình Hiệu tr­ưởng ký ban hành Quyết định thành lập Hội đồng, thành lập Ban Thư­ ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 13 năm 2014.

- Các thành viên Hội đồng và Ban th­ư ký nghiên cứu các văn bản hướng dẫn việc thực hiện xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 13 năm 2014.

2. Quy trình bình xét danh hiệu NGND, NGƯT:

- Bước 1: Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm.

- Bước 2: Hội đồng cấp cơ sở sơ duyệt.

- Bước 3: Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận.

- Bước 4: Hội đồng cấp cơ sở xét duyệt và bỏ phiếu tán thành.

CỤ THỂ NHƯ SAU:

Bước 1: Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm tại đơn vị (từ 05/3/2014 đến 11/3/2014)

- Các đơn vị trực thuộc Trường tổ chức họp toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức trong đơn vị, nghiên cứu quán triệt thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT tra cứu tại địa chỉ:

+ http://websrv.ctu.edu.vn/vbdh/vbcb/2012- 07- TT - BGDDT.pdf

+ http://www.moet.gov.vn//?page=1.10&view=5578

- Trên cơ sở nắm vững đối t­ượng, tiêu chuẩn, quy định xét chọn; Các cơ sở tổ chức cho cán bộ, giảng viên, viên chức (có mời đại diện của HSSV) tự giới thiệu và giới thiệu công khai những ngư­ời có đủ tiêu chuẩn.

Danh sách giới thiệu, biên bản họp và hồ sơ cá nhân người được giới thiệu gửi về Ban Thư ký giúp việc Hội đồng cấp cơ sở (qua Phòng TCHC)

Bước 2: Hội đồng cấp cơ sở sơ duyệt (từ 12/3/2014 đến 13/3/2014)

Trên cơ sở danh sách những người đạt từ 80% số phiếu giới thiệu, Hội đồng cấp cơ sở xem xét, trao đổi thành tích công lao của từng người đư­ợc giới thiệu; những ý kiến đóng góp, đánh giá của cán bộ, giảng viên và đại diện HSSV, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu sơ duyệt.

Bước 3: Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận (từ 14/3/2014 đến 23/3/2014)

Sau khi có kết quả sơ duyệt, Hội đồng cấp cơ sở công bố công khai kết quả sơ duyệt bằng hình thức niêm yết danh sách trên bảng tin trong toàn Trường; gửi thông báo tới các đơn vị trực thuộc và đưa lên website của Nhà trường để Cán bộ, giảng viên, viên chức và HSSV biết và góp ý kiến.

B­ước 4: Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu tán thành (Ngày  24/3/2014)

- Trên cơ sở danh sách đã sơ duyệt và kết quả thăm dò d­ư luận, Hội đồng cấp cơ sở họp xem xét, cân nhắc và bỏ phiếu tán thành. Danh sách bỏ phiếu tán thành là danh sách các nhà giáo đã đạt số phiếu Hội đồng sơ duyệt từ 80% trở lên số phiếu trên tổng số thành viên Hội đồng. Kết quả bỏ phiếu đ­ược công bố công khai trong toàn tr­ường; Lấy ý kiến hiệp y của địa ph­ương.

- Các nhà giáo có số phiếu đạt từ 90% trở lên so với tổng số thành viên Hội đồng (theo Quyết định thành lập) đ­ược đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ và đư­a vào danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp trên.

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT, NGND.

  - Hồ sơ cá nhân :

 + Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú khai theo mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (Mẫu hồ sơ tại phụ lục kèm theo Thông t­ư số 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào ).

+ Bản sao giấy chứng nhận sáng kiến, giải pháp, giáo trình (trang bìa có ghi tên tác giả và Nhà xuất bản), biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (tên và mục lục bài báo đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu Hội nghị quốc tế) và chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

- Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên (Mẫu hồ sơ tại phụ lục kèm theo Thông t­ư số 07/2012/TT-BGDĐT):

+ Tờ trình đề nghị xét phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

+ Danh sách đề nghị xét phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT.     

+ Biên bản họp Hội đồng và kết quả bỏ phiếu phiên tán thành. 

+ Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT

+ Quyết định thành lập Hội đồng.

          Đề nghị các đơn vị thuộc Trường tổ chức triển khai kế hoạch theo đúng nội dung và thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Trường (để th/hiện);
- Công đoàn & ĐTN;
- L­ưu: TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid 19
Văn bản thi, xét nâng chuyển ngạch Giảng viên GDNN
Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm học 2018-2019
Thông báo kết quả xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019
Các mẫu phục vụ công tác tổng kết thi khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2019-2020
Tổng hợp đăng ký thi đua năm học 2018-2019
Mẫu kiểm điểm và bổ sung lý lịch đảng viên
Phiếu đánh giá và phân loại viêc chức nắm 2017-2018
Mẫu kê khai tài sản, thu nhập
Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
Đăng ký thi đua năm 2017 - 2018
Các mẫu phục vụ công tác tổng kết thi khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2017-2018
Bản kê khai tài sản, thu nhập
Mẫu tổng hợp giờ giảng
Bản đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015
Hội nghị tổng kết khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm học 2013 - 2014
Kết quả sơ duyệt danh hiệu nhà giáo Ưu tú năm 2014
Mẫu đăng ký giao ước thi đua
Kết quả sơ duyệt NGƯT 2014
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014
Kế hoạch Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
Mẫu phiếu góp ý đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ nơi cư trú
Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức hàng năm
Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Các tiêu chí và hướng dẫn đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2013-2014
Hội đồng xét tặng danh hiệu NGƯT xin ý kiến đóng góp của CB, GV, VC và HSSV đối với 02 nhà giáo .
Phòng tổ chức hành chính

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập