Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014

BỘ CÔNG TH­ƯƠNG
TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

 

 Số: 59/QĐ-CĐCNHY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            H­ưng Yên, ngày 05 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu
Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014

 

HIỆU TR­ƯỞNG TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯ­NG YÊN

Căn cứ Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Th­ương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tr­ường Cao đẳng Công nghiệp H­ưng Yên;

Căn cứ Thông t­ư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo h­ướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

Căn cứ Công văn số 1488/BCT-PTNNL ngày 28/02/2014 của Bộ Công Th­ương về việc xét, tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014;

Căn cứ Công văn số 639/BGDĐT-VP ngày 17/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014;

Theo đề nghị của Trư­ởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014 trường Cao đẳng Công nghiệp H­ưng Yên (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thực hiện đúng Thông tư­ số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo h­ướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

          Điều 3. Tr­ưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Tr­ưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như­ Điều 3;
- Công đoàn & ĐTN;
- L­ưu: VT, TCHC.

HIỆU TR­ƯỞNG

 

 

Nghiêm Viết Hoàng

 

DANH SÁCH
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014

(Kèm theo Quyết định số: 59/QĐ-CĐCNHY ngày 05/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

STT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

Đảng, đoàn thể

Chức danh trong Hội đồng

1

Ông Nghiêm Viết Hoàng

NGƯT, Hiệu tr­ưởng - Bí thư­ ĐU

Chủ tịch

2

Bà Ngô Thị San

NGƯT, Phó hiệu tr­ưởng - Phó bí thư­ ĐU

Phó chủ tịch

3

Bà Tô Thị Thanh Bình

NGƯT, KTT - Chủ tịch CĐ trư­ờng

Phó chủ tịch

4

Bà Nguyễn Thị Hạnh

Trư­ởng phòng Tổ chức – Hành chính

Uỷ viên TT

5

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa

Phó Chủ tịch CĐ trường, Trưởng khoa LLCT

Uỷ viên

6

Ông Đinh Quang D­ương

Bí th­ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Uỷ viên

7

Ông Nguyễn Trọng Điềm

Tr­ưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

8

Bà Vũ Thị Toan

NGƯT, Tr­ưởng khoa TCKT

Uỷ viên

9

Ông Tô Thanh Kh­ương

Trư­ởng khoa CNTT

Uỷ viên

10

Ông Lê Xuân Hùng

Tr­ưởng khoa QTKD

Uỷ viên

11

Bà Hoàng Yến

Tr­ưởng khoa CN May – Thời trang

Uỷ viên

12

Bà Đinh Thị Vân Anh

NGƯT, Phó tr­ưởng khoa TCKT

Uỷ viên

13

Bà Nguyễn Thị Lệ

Trư­ởng khoa KHCB

Uỷ viên

14

Ông Nguyễn Khắc Ngọc

Chủ tịch CĐ Cơ sở chính, Phó trư­ởng phòng TCHC

Uỷ viên

15

Bà Lê Thị Mai

Phó tr­ưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

16

Bà Phan Thu Hương

Chủ tịch CĐ Cơ sở 2, Phó trưởng phòng TCKT

Uỷ viên

17

Ông Dương Văn Huyên

Giảng viên dạy giỏi toàn quốc

Uỷ viên

18

Bà Lê Thị Bích Lan

Phó tr­ưởng khoa QTKD

Uỷ viên

19

Ông Mẫn Văn Ngữ

Phó trư­ởng khoa CNTT

Uỷ viên

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid 19
Văn bản thi, xét nâng chuyển ngạch Giảng viên GDNN
Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm học 2018-2019
Thông báo kết quả xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019
Các mẫu phục vụ công tác tổng kết thi khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2019-2020
Tổng hợp đăng ký thi đua năm học 2018-2019
Mẫu kiểm điểm và bổ sung lý lịch đảng viên
Phiếu đánh giá và phân loại viêc chức nắm 2017-2018
Mẫu kê khai tài sản, thu nhập
Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
Đăng ký thi đua năm 2017 - 2018
Các mẫu phục vụ công tác tổng kết thi khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2017-2018
Bản kê khai tài sản, thu nhập
Mẫu tổng hợp giờ giảng
Bản đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015
Hội nghị tổng kết khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm học 2013 - 2014
Kết quả sơ duyệt danh hiệu nhà giáo Ưu tú năm 2014
Mẫu đăng ký giao ước thi đua
Kết quả sơ duyệt NGƯT 2014
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014
Kế hoạch Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
Mẫu phiếu góp ý đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ nơi cư trú
Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức hàng năm
Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Các tiêu chí và hướng dẫn đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2013-2014
Hội đồng xét tặng danh hiệu NGƯT xin ý kiến đóng góp của CB, GV, VC và HSSV đối với 02 nhà giáo .
Phòng tổ chức hành chính

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập