Kết quả sơ duyệt NGƯT 2014

TRƯỜNG CĐCN HƯNG YÊN
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT
 

Số:  71/TB-CĐCNHY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hưng Yên, ngày 14  tháng 3  năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ BỎ PHIẾU SƠ DUYỆT DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2014

 

Kính gửi:     - Các đơn vị thuộc Trường

                   - Toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức lao động và học sinh, sinh viên

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-CĐCNHY ngày 05 tháng 3 năm 2014 về Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản họp và bỏ phiếu sơ duyệt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú ngày 13 tháng 3 năm 2014, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014 thông báo Kết quả bỏ phiếu như sau:

Số
TT

Họ và tên
Năm sinh

Chức vụ - Nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ

%

1

Giang Lê Nho
Năm sinh: 1958

Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

19/19

100

 

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014 trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tiếp tục xin ý kiến đóng góp, đánh giá của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên đối với đồng chí Giang Lê Nho.

Mọi ý kiến xin gửi về Ban thư ký giúp việc Hội đồng (qua phòng Tổ chức - Hành chính) trước ngày 24/3/2014.

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)

 

 

NGƯT, THs Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid 19
Văn bản thi, xét nâng chuyển ngạch Giảng viên GDNN
Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm học 2018-2019
Thông báo kết quả xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019
Các mẫu phục vụ công tác tổng kết thi khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2019-2020
Tổng hợp đăng ký thi đua năm học 2018-2019
Mẫu kiểm điểm và bổ sung lý lịch đảng viên
Phiếu đánh giá và phân loại viêc chức nắm 2017-2018
Mẫu kê khai tài sản, thu nhập
Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
Đăng ký thi đua năm 2017 - 2018
Các mẫu phục vụ công tác tổng kết thi khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2017-2018
Bản kê khai tài sản, thu nhập
Mẫu tổng hợp giờ giảng
Bản đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015
Hội nghị tổng kết khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm học 2013 - 2014
Kết quả sơ duyệt danh hiệu nhà giáo Ưu tú năm 2014
Mẫu đăng ký giao ước thi đua
Kết quả sơ duyệt NGƯT 2014
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014
Kế hoạch Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
Mẫu phiếu góp ý đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ nơi cư trú
Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức hàng năm
Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Các tiêu chí và hướng dẫn đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2013-2014
Hội đồng xét tặng danh hiệu NGƯT xin ý kiến đóng góp của CB, GV, VC và HSSV đối với 02 nhà giáo .
Phòng tổ chức hành chính

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập