Hưỡng dẫn Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

Số: ...../HD-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 10  tháng 9  năm 2009

HƯỚNG DẪN
Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng
đối với  học sinh, sinh viên (HSSV)

 

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Thực hiện Công văn số 12052/BGDĐT-HSSV ngày 14 tháng 11 năm 2007 về việc hướng dẫn thực hiện tín dụng đối với HSSV

Thực hiện công văn số 7375/BGDĐT-HSSV ngày 14/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với HSSV.

Thực hiện Quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với HSSV.

Trường hướng dẫn HSSV có nhu cầu vay vốn tín dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước như sau:

1. Đối tượng HSSV được vay vốn:

- Theo Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

- Theo Công văn số 12052/BGDĐT-HSSV ngày 14 tháng 11 năm 2007 về việc hướng dẫn thực hiện tín dụng đối với HSSV

2. Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với  HSSV: 

- HSSV thuộc đối tượng vay vốn, có nhu cầu vay vốn đến phòng Công tác học sinh, sinh viên để được tư vấn và lấy giấy xác nhận (theo mẫu số 01/TDSV đính kèm).

- HSSV có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin theo mẫu. Phòng Công tác HSSV kiểm tra lại thông tin trước khi cấp giấy xác nhận cho HSSV.

- Trước khi tốt nghiệp, Nhà trường sẽ thông báo tới HSSV đã vay vốn tín dụng và đến thời điểm đó vẫn còn nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đến Phòng  Công tác HSSV làm giấy cam kết trả nợ theo quy định (theo mẫu 05/TDSV đính kèm).

3. Trách nhiệm của hộ gia đình HSSV:

- Hộ gia đình của HSSV thuộc các đối tượng trên liên hệ với NHCSXH tại địa phương để mua hồ sơ và được hướng dẫn thủ tục vay vốn.

- Hộ gia đình của HSSV được vay vốn ở NHCSXH phải có ý thức sử dụng vốn vay một cách tiết kiệm, đúng mục đích, có trách nhiệm trả nợ sau khi HSSV tốt nghiệp ra trường  và có việc làm.

* Mọi khó khăn, thắc mắc, đề nghị HSSV liên hệ với Phòng Công tác học sinh, sinh viên (ĐT: 03213.967183).

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Trường (để t/hiện);
- Lưu: VT, CTHSSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc tạm dừng tập trung học sinh khóa 54 đến nhận lớp
Quyết định V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên năm 2016
Quyết định về việc ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng và Quy trình, trình tự xét kỷ luật học sinh, sinh viên
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015
Quyết định về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí học phí 1 năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ II K46, K47 năm học 2013-2014
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ I K46, K47
Quy định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2013-2014
Thông báo Về việc cam kết trả nợ vốn vay ngân hàng
Hưỡng dẫn Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc ban hành Quy định đối với HSSV nội trú Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Thông báo Về việc thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Phòng công tác học sinh sinh viên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập