Thông báo Về việc cam kết trả nợ vốn vay ngân hàng

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

Số: ........../TB-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 06  tháng 3  năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc cam kết trả nợ vốn vay ngân hàng

Kính gửi: - Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm các lớp cuối khóa

                  - Học sinh, sinh viên các lớp cuối khóa được vay vốn tín dụng từ NHCSXH đến thời điểm trước khi tốt nghiệp chưa trả nợ ngân hàng

Thực hiện Công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV ngày 14/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cam kết trả nợ vay vốn tín dụng đối với HSSV.

Để thuận lợi cho việc quản lý và nâng cao chất lượng tín dụng cho vay đối với HSSV, đảm bảo an toàn Quỹ tín dụng đào tạo, Nhà trường đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm các lớp cuối khóa thông báo cho HSSV của lớp trước khi tốt nghiệp, những HSSV đã vay vốn và đến thời điểm đó vẫn còn nợ Ngân hàng chính sách xã hội phải làm giấy cam kết trả nợ (theo mẫu 05/TDSV), có trách nhiệm thông báo cho Nhà trường và gia đình địa chỉ đơn vị công tác khi có việc làm (được ký hợp đồng lao động), có nguồn thu nhập và trách nhiệm cùng gia đình trả nợ. Chỉ sau khi HSSV vay vốn làm giấy cam kết thì nhà trường mới làm các thủ tục để HSSV đó ra trường.

Do ở thời điểm hiện tại, ngân hàng chính sách xã hội chưa có thông tin cụ thể về danh sách HSSV được vay vốn ngân hàng, Ban giám hiệu nhà trường đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm các khoa thông báo và nhắc nhở đối với HSSV các lớp cuối khóa, những HSSV nào đã được vay vốn từ NHCSXH chưa trả nợ phải làm giấy cam kết trả nợ (theo mẫu gửi kèm) và nộp về Phòng Công tác học sinh, sinh viên chậm nhất là ngày 28/5/2014. Nếu HSSV nào đã vay vốn mà chưa trả nợ ngân hàng nhưng không chấp hành làm cam kết trả nợ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu VT, CTHSSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc tạm dừng tập trung học sinh khóa 54 đến nhận lớp
Quyết định V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên năm 2016
Quyết định về việc ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng và Quy trình, trình tự xét kỷ luật học sinh, sinh viên
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015
Quyết định về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí học phí 1 năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ II K46, K47 năm học 2013-2014
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ I K46, K47
Quy định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2013-2014
Thông báo Về việc cam kết trả nợ vốn vay ngân hàng
Hưỡng dẫn Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc ban hành Quy định đối với HSSV nội trú Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Thông báo Về việc thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Phòng công tác học sinh sinh viên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập