Quy định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên

BỘ CÔNG TH­­­ƯƠNG
TRƯ­­­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯ­­­NG YÊN

 Số: 06 /QĐ-CĐCNHY

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

H­­­ưng Yên, ngày  02  tháng  01  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên

HIỆU TR­­­ƯỞNG TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯ­­­NG YÊN

­­

 Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tr­ường Cao đẳng Công nghiệp H­ưng Yên trên cơ sở Trư­ờng Quản lý kinh tế Công nghiệp;       

Căn cứ  Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thư­ơng về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp H­ưng Yên;

Căn cứ  Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD & ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ vào Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ năm học 2013-2014 và thay thế các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Trưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập, Ban cán sự lớp và  học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                        

- Như điều 3;
- Lưu VT, TCKT,CTHSSV.          

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nghiêm Viết Hoàng

 

QUY ĐỊNH
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06 ngày  02  tháng 01 năm 2014)

Chọn file để xem

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc tạm dừng tập trung học sinh khóa 54 đến nhận lớp
Quyết định V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên năm 2016
Quyết định về việc ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng và Quy trình, trình tự xét kỷ luật học sinh, sinh viên
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015
Quyết định về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí học phí 1 năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ II K46, K47 năm học 2013-2014
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ I K46, K47
Quy định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2013-2014
Thông báo Về việc cam kết trả nợ vốn vay ngân hàng
Hưỡng dẫn Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc ban hành Quy định đối với HSSV nội trú Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Thông báo Về việc thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Phòng công tác học sinh sinh viên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập