Quyết định và danh sách học bổng kỳ I K46, K47

BỘ CÔNG THƯ­­ƠNG
TRƯ­­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯ­­NG YÊN

Số: 116 /QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              
 

                  H­­ưng Yên, ngày  21  tháng  4  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp
khoá 46, 47 học kỳ 1 năm học 2013-2014

 ​HIỆU TR­­ƯỞNG TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯ­­NG YÊN

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trư­­ờng Cao đẳng Công nghiệp Hư­ng Yên trên cơ sở Trư­ờng Quản lý kinh tế công nghiệp;

Căn cứ  Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thư­ơng về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp H­ưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT;

Căn cứ vào biên bản Hội đồng xét học bổng họp ngày 11 tháng 4 năm 2014;

Theo đề nghị của ông Trư­ởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên  khoá 46, 47 học kỳ 1 năm học 2013-2014, với tổng số tiền là 117.800.000đ (một trăm mười bẩy triệu tám trăm nghìn đồng), có danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng  4 năm 2014.

Điều 3. Tr­ưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Tr­ưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm Ngoại ngữ -Tin học, giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập, Ban cán sự lớp và học sinh, sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                            

- L­ưu VT-TCKT- CTHSSV.

- Nh­ư điều 3 (để thực hiện);                                             

HIỆU TR­ƯỞNG
(Đã ký)

 

Nghiêm Viết Hoàng

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN KHÓA 46, 47  ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC  KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014
(Kèm theo Quyết định số: 116/QĐ-CĐCNHY ngày 21 tháng 4 năm 2014)

Chọn file để xem

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc tạm dừng tập trung học sinh khóa 54 đến nhận lớp
Quyết định V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên năm 2016
Quyết định về việc ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng và Quy trình, trình tự xét kỷ luật học sinh, sinh viên
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015
Quyết định về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí học phí 1 năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ II K46, K47 năm học 2013-2014
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ I K46, K47
Quy định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2013-2014
Thông báo Về việc cam kết trả nợ vốn vay ngân hàng
Hưỡng dẫn Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc ban hành Quy định đối với HSSV nội trú Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Thông báo Về việc thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Phòng công tác học sinh sinh viên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập