Kế hoạch Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN     

Số: 370/KH - CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 20  tháng 8 năm 2014

 

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

            Để thực hiện tốt và có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015, Nhà trường thông báo Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015 như sau:

1. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

a- Đề tài

- Nghiên cứu biên soạn giáo trình các ngành, các hệ đào tạo trong Nhà trường theo đề cương chi tiết đã được phê duyệt;

- Nghiên cứu, thiết kế các mô hình, thiết bị dạy học phục vụ đào tạo;

- Viết các phần mềm máy tính phục vụ công tác đào tạo và quản lý;

- Các đề tài nghiên cứu khác phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý của Nhà trường.

b- Sáng kiến

- Chỉnh sửa đề cương chi tiết, giáo trình cho phù hợp với thực tế giảng dạy;

- Biên soạn hệ thống câu hỏi, bài tập các học phần đã có giáo trình;

- Bổ sung, nâng cấp các chức năng của phần mềm đang sử dụng;

- Viết các sáng kiến, kinh nghiệm khác phục vụ công tác đào tạo và quản lý của Nhà trường.

            Việc thực hiện, nghiệm thu và tính chế độ các đề tài NCKH, SKKN phải tuân thủ theo các quy định của Hội đồng KH&ĐT, Chế độ công tác giáo viên, Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

2. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Tháng 9/2014:

           + Phụ trách các đơn vị triển khai đăng ký tới toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức của đơn vị mình, tổng hợp và nộp bản đăng ký cá nhân, bản tổng hợp đăng ký đề tài NCKH, SKKN (theo mẫu: Mẫu01, Mẫu 02 ) về phòng NCKH&HTQT trước ngày 19/9/2014 (yêu cầu có sự thống nhất của cả 2 cơ sở).

            + Phòng NCKH&HTQT tập hợp tên các đề tài NCKH, SKKN xong trước ngày 25/9/2014.

- Tháng 10, 11, 12/2014:

           + Hội đồng KH&ĐT, xét duyệt tên đề tài NCKH, SKKN năm học 2014-2015, chậm nhất là ngày 6/10/2014.

           + Căn cứ vào kết quả xét duyệt của Hội đồng KH&ĐT, Nhà trường ra quyết định giao đề tài NCKH, SKKN cho các tác giả, nhóm tác giả và phân công nhóm phản biện cho các đề tài NCKH, SKKN, xong trước ngày 17/10/2014.

           Chủ nhiệm đề tài, nhóm tác giả chủ động xây dựng đề cương chi tiết đề tài NCKH, SKKN(theo mẫu), gửi mail cho nhóm phản biện và phòng NCKH&HTQT, chậm nhất là ngày 17/12/2014.

           + Nhóm phản biện, Phòng NCKH&HTQT kết hợp xét duyệt đề cương chi tiết các đề tài NCKH, SKKN và yêu cầu nhóm tác giả chỉnh sửa (nếu cần), sau khi nhóm tác giả hoàn thiện sẽ nộp 01 bản cứng cho phòng NCKH&HTQT, kèm theo 01 bản kế hoạch, tiến độ nghiên cứu, chậm nhất là ngày 26/12/2014.        

- Tháng 1,2,3/2015:

            Định kỳ, phòng NCKH&HTQT kết hợp với nhóm phản biện và phụ trách các đơn vị theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai, thực hiện các đề tài NCKH, SKKN theo kế hoạch, tiến độ của chủ nhiệm đề tài và nhóm tác giả đã xây dựng.

- Tháng 4,5/2015:

           + Sau khi thực hiện xong đề tài NCKH, SKKN; chủ nhiệm đề tài gửi ngay kết quả cho nhóm phản biện đồng thời gửi về phòng NCKH&HTQT theo địa chỉ hicnckh@gmail.com, chậm nhất là ngày 15/4/2015.

           + Các nhóm phản biện gửi ý kiến nhận xét cho chủ nhiệm đề tài và phòng NCKH&HTQT, chậm nhất là ngày 6/5/2015.

           + Các tác giả và nhóm tác giả chỉnh sửa theo ý kiến của các phản biện, xong trước ngày 15/5/2015.

    + Phụ trách các đơn vị xây dựng lịch bảo vệ đề tài NCKH, SKKN ở đơn vị mình và gửi mail cho phòng NCKH&HTQT để theo dõi (yêu cầu mời Ban giám hiệu, đại diện Phòng NCKH&HTQT, nhóm phản biện và các đồng chí có cùng chuyên môn tham gia đóng góp ý kiến); bảo vệ xong cấp đơn vị, chậm nhất là ngày 26/5/2015.

           + Chủ nhiệm đề tài, nhóm tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và sản phẩm, gửi mail cho nhóm phản biện, phụ trách đơn vị, những cán bộ, giảng viên có cùng chuyên môn và phòng NCKH&HTQT để xem và đóng góp ý kiến thêm; chủ nhiệm đề tài, tác giả cập nhật ý kiến và hoàn thiện xong trước ngày 31/5/2015.

- Tháng 6,7/2015:

          + Căn cứ vào kết quả của các đề tài NCKH, SKKN; phụ trách đơn vị kết hợp với nhóm phản biện đề xuất các đề tài NCKH, SKKN đủ điều kiện nghiệm thu cấp trường, thủ tục bao gồm: Biên bản nghiệm thu cấp đơn vị, nhận xét của nhóm phản biện, mỗi đề tài NCKH, SKKN nộp 03 bộ báo cáo và 03 bộ sản phẩm (riêng đối với các đề tài là phần mềm và các mô hình giảng dạy, ứng dụng thì nộp 03 bộ báo cáo và 01 bộ sản phẩm) về phòng NCKH&HTQT trước ngày 23/6/2015.

          + Căn cứ vào đề xuất đề tài NCKH, SKKN được bảo vệ cấp trường của các đơn vị; Hội đồng KH&ĐT tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH, SKKN cấp trường dự kiến vào ngày 26/6/2015, đồng thời hoàn tất các thủ tục nghiệm thu và nộp cho phòng NCKH&HTQT, chậm nhất là ngày 06/7/2015, gồm:

          1. Biên bản nghiệm thu cấp trường;

          2. Phiếu đánh giá, cho điểm các đề tài NCKH, SKKN;

          3. Bản tổng hợp kết quả nghiệm thu của Hội đồng;

          4. Sản phẩm nghiệm thu, gồm: 02 bộ sản phẩm có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu (riêng đối với các đề tài là phần mềm và các mô hình giảng dạy, thiết bị thì nộp 02 bộ báo cáo và 01 bộ sản phẩm) cùng với file mềm đến địa chỉ email: hicnckh@gmail.com.

          + Phòng NCKH&HTQT tổng hợp kết quả đánh giá các đề tài NCKH, SKKN cấp trường và  tính chế độ cho các tác giả, nhóm tác giả, các phản biện và các thành viên hội đồng nghiệm thu, xong trước ngày 9/7/2015.

          + Hội đồng KH&ĐT công bố kết quả NCKH năm học 2014 - 2015 tới các đơn vị và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường trước ngày 13/7/2015.

          + Phòng NCKH&HTQT bàn giao sản phẩm NCKH năm học 2014-2015 cho thư viện và đơn vị sử dụng, trước ngày 30/7/2015.

         Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác NCKH năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên, đề nghị Hội đồng KH&ĐT Nhà trường cùng các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch này.

            Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, hãy liên hệ với phòng NCKH&HTQT để được giải đáp.

Nơi nhận
- Ban giám hiệu;  
- Hội đồng KH&ĐT;  
- Các đơn vị trong Trường;
- Lưu: VT, P.NCKH&HTQT.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KH&ĐT
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

 

Ths. Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch - Biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ NCKH năm học 2021-2022
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
Các biểu mẫu thi đua khen thưởng
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Các biểu mẫu đăng ký, Đề cương NCKH năm học 2020 - 2021
Các biểu mẫu xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019
Kế hoạch và biểu mẫu đăng ký Nghiên cứu Khoa học năm học 2018-2019
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Kế hoạch công tác NCKH năm học 2016-2017 và các Biểu mẫu
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp bộ năm 2017
Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Đoàn của tổ chức JICA và Vụ phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương đến thăm Trường và giới thiệu mô hình đào tạo KOSEN - Nhật Bản
Mẫu mẫu đề cương chi tiết, kế hoạch đề tài KH, SKKN năm học 2014 - 2015
Kế hoạch Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015
Thông báo kết quả nghiệm thu đề tài NCKH, SKKN cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu bản nhận xét phản biện đề tài-sáng ki ến cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu - Lịch bảo vệ đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Biên bản nghiệm thu đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Bản phản biện đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Tập đoàn giáo dục Site Skills Training - Australia thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Hướng dẫn viết đề cương chi tiết đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Năm học 2013-2014
Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012
Các mẫu sổ tay giáo viên
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm
Kế hoạch tự đánh giá cấp trường
Hội thảo khoa học với nội dung “Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo”
Kế hoạch tổ chức hội thảo "Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo"
Hướng dẫn đăng ký xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học
Phòng hợp tác quan hệ quốc tế

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập