VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Văn bản của cơ quan cấp trên Văn bản của trường

QUY ĐỊNH
(Số: 10572/BTC-TTB)
V/v quy định báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập
Chọn file để xem

 

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG DÙNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÔNG CHUYÊN VỀ LUẬT
Chọn file để xem chi tiết

NGHỊ ĐỊNH
(Số: 
64/2014/NĐ-CP)
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
Chọn file để xem chi tiết

QUYẾT ĐỊNH
(Số: QĐ-CĐCNHY)
Về  việc  thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  năm 2012

Chọn file để xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH
(Số: 
CTr-CĐCNHY)
Công tác phòng, chống tham nhũng 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014

Chọn file để xem chi tiết

LUẬT
(Số: 42/2013/QH13)

Tiếp công dân
Chọn file để xem chi tiết

THÔNG TƯ
(Số: 08/2013/TT-TTCP)

Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Chọn file để xem chi tiết

NGHỊ ĐỊNH
(Số: 78/2013/NĐ-CP)
Về minh bạch tài sản, thu nhập
Chọn file để xem chi tiết

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2013
Chọn file để xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT
(Số:
82/NQ-CP)
 Về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW  ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016 
Chọn file để xem chi tiết

NGHỊ ĐỊNH
(Số:
76/2012/NĐ-CP)
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Chọn file để xem chi tiết

NGHỊ ĐỊNH
(Số: 75/2012/NĐ-CP)

Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
Chọn file để xem chi tiết

LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

(Số: 27/2012/QH13)
Chọn file để xem chi tiết

KẾT LUẬN
(Số: 21-KL/TW)
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí
Chọn file để xem chi tiết

CHỈ THỊ
(Số: 14/CT-TTg)

Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Chọn file để xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT
(Số 12-NQ/TW)
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay
Chọn file để xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH

Phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng,
Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng
Của Nhà trường từ năm 2012 đến năm 2016
Chọn file để xem chi tiết

 

QUYẾT ĐỊNH
Về  việc  thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng,
thực hành tiết kiệm chống lãng phí  năm 2012
Chọn file để xem chi tiết

 

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2012

Chọn file để xem chi tiết

LUẬT TỐ CÁO
(Số: 03/2011/QH13)

Chọn file để xem chi tiết

KẾ HOẠCH
Thực hiện phòng chống tham nhũng
thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2011

Chọn file để xem chi tiết

LUẬT KHIẾU NẠI
(Số: 02/2011/QH13)

Chọn file để xem chi tiết

 

LUẬT THANH TRA
(Số: 56/2010/QH12)

Chọn file để xem chi tiết

 

CHỈ THỊ
(Số: 48-CT/TW)
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Chọn file để xem chi tiết

 

NGHỊ QUYẾT
(Số: 21/NQ-CP)
Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Chọn file để xem chi tiết

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X

(Số: 04-NQ/TW)
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí năm 2006

Chọn file để xem chi tiết

 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2005
(Số: 55/2005/QH11)

Chọn file để xem chi tiết

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập