Quyết định và danh sách học bổng kỳ II K46, K47 năm học 2013-2014

BỘ CÔNG THƯ­­ƠNG
TRƯ­­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯ­­NG YÊN

Số: 410 /QĐ-CĐCNHY

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hưng Yên, ngày  03  tháng 10  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp khoá 46, 47 học kỳ II năm học 2013-2014

 
   

 

HIỆU TR­­ƯỞNG TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯ­­NG YÊN

          Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trư­­ờng Cao đẳng Công nghiệp Hư­ng Yên trên cơ sở Trư­ờng Quản lý kinh tế công nghiệp;

         Căn cứ  Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thư­ơng về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp H­ưng Yên;

         Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT;

         Căn cứ vào biên bản của Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập họp ngày 24 tháng 9 năm 2014;

         Theo đề nghị của Trư­ởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên khoá 46, 47 học kỳ II năm học 2013-2014 với tổng số tiền là 69.690.000đ (Sáu chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng), có danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng  10 năm 2014.

Điều 3. Tr­ưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Tr­ưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm Ngoại ngữ -Tin học, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, Ban cán sự lớp và học sinh, sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:     
-
Nh­ư điều 3 (để thực hiện);
- L­ưu VT-TCKT- CTHSSV

HIỆU TR­ƯỞNG
(đã ký)

 

 

 

Nghiêm Viết Hoàng

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN KHÓA 46, 47  ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2013-2014
(Ban hành kèm  theo Quyết định số: 410./QĐ-CĐCNHY ngày 03  thỏng 10   năm 2014)

 

TT

 

Họ và tên

 

Lớp

Điểm

TBC

H T

Rèn luyện

Loại

học

bổng

 

Mức

h­­ưởng

1 tháng

Tổng

cộng

(5 tháng)

Ký nhận

1

Trần Thị Lương

46CK1

3,68

Khá

Khá

335.000

1.675.000

 

2

Trần Thị Thanh

46CK2

3,79

Tốt

Giỏi

502.000

2.510.000

 

3

Hoàng Thị Hải Yến

46CK2

3,68

X.sắc

X.sắc

603.000

3.015.000

 

4

Hoàng Võ Bình Minh

46CN

3,79

Tốt

Giỏi

502.000

2.510.000

 

5

Nguyễn Thị Hiền

46CQ

3,43

Tốt

Giỏi

502.000

2.510.000

 

6

Nguyễn Thị Trang

46CM

3,43

Tốt

Giỏi

570.000

2.850.000

 

7

Nguyễn Văn Đạt

46CT

3,68

Tốt

Giỏi

570.000

2.850.000

 

8

Nguyễn Thanh Hải

46CĐ1

3,75

X.sắc

X.sắc

684.000

3.420.000

 

9

Phạm Thị Ngân

46CĐ2

3,88

Tốt

Giỏi

570.000

2.850.000

 

10

Nguyễn Tuấn Anh

46CĐ2

3,75

X.sắc

X.sắc

684.000

3.420.000

 

11

Lê Thị Mai

46CĐ2

3,75

X.sắc

X.sắc

684.000

3.420.000

 

12

Vũ Văn Thái

46CĐ2

3,75

X.sắc

X.sắc

684.000

3.420.000

 

13

Trần Quốc Nam

46CD

3,57

X.sắc

Giỏi

570.000

2.850.000

 

14

Nguyễn Thị Mai Hoa

46M2

8,5

X.sắc

Giỏi

720.000

3.600.000

 

15

Phạm Văn Dũng

46Đ2

8,6

X.sắc

Giỏi

720.000

3.600.000

 

16

Nguyễn Văn Tuấn

47AK

3,47

Tốt

Giỏi

502.000

2.510.000

 

17

Mai Thị Bưởi

47AK

3,47

Tốt

Giỏi

502.000

2.510.000

 

18

Chu Thị Phương Thảo

47AM

3,29

X.sắc

Giỏi

570.000

2.850.000

 

19

Vũ Đình Vang

47AĐ

3,22

X.sắc

Giỏi

570.000

2.850.000

 

20

Giang Đình Nguyễn

47AC

3,44

X.Sắc

Giỏi

570.000

2.850.000

 

21

Phạm Văn Phú

47AT

3,33

X.sắc

Giỏi

570.000

2.850.000

 

22

Lê Thị Thúy Hồng

47EM

8,6

X.sắc

Giỏi

570.000

2.850.000

 

23

Giang Thị Thúy Đảm

47K1

8,9

Tốt

Giỏi

464.000

2.320.000

 

24

Lò Thị Oanh

47NC

8,5

Tốt

Giỏi

720.000

3.600.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

69.690.000

 

Số tiền bằng chữ: (Sáu chín triệu sáu trăm chín mươi nghỡn đồng)

Nơi nhận: 
-
Nh­ư điều 3 (để thực hiện);
- L­ưu VT-TCKT- CTHSSV

HIỆU TR­ƯỞNG
(đã ký)


 

Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc tạm dừng tập trung học sinh khóa 54 đến nhận lớp
Quyết định V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên năm 2016
Quyết định về việc ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng và Quy trình, trình tự xét kỷ luật học sinh, sinh viên
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015
Quyết định về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí học phí 1 năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ II K46, K47 năm học 2013-2014
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ I K46, K47
Quy định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2013-2014
Thông báo Về việc cam kết trả nợ vốn vay ngân hàng
Hưỡng dẫn Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc ban hành Quy định đối với HSSV nội trú Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Thông báo Về việc thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Phòng công tác học sinh sinh viên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập