Kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông niên khoá 2013 - 2015

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN
Số:  537/KH- CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hưng Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH
Thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp
hệ Cao đẳng liên thông niên khoá 2013 - 2015

 

         Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Nhà trường xây dựng kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng liên thông, niên khoá 2013-2015 như sau:

I/ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1. Thực tập tốt nghiệp:

a. Thời gian:

STT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

1

Chiều 11/01/2015

- Sinh viên nghe phổ biến kế hoạch thực tập và nhận giấy giới thiệu thực tập.

- Giáo viên hướng dẫn đề cương TTTN (thực tập tốt nghiệp) theo nhóm.

- Phòng Đào tạo

- Khoa TC-KT

- Khoa Điện

2

Từ ngày 12/01/2015 đến ngày 12/4/2015

 

Sinh viên TTTN tại các cơ sở sản xuất (10 tuần).

 

3

 

Từ ngày 13/4/2015 đến ngày 17/4/2015

 

 

Sinh viên nộp khóa luận TTTN cho giảng viên hướng dẫn.

 

- Khoa TC-KT

- Khoa Điện

4

Ngày 22/4/2015

Giảng viên hướng dẫn hoàn tất hồ sơ và lập danh sách SV đủ điều kiện bảo vệ khóa luận TN về phòng Đào tạo.

Giảng viên hướng dẫn

5

Từ ngày 27/4/2015 đến ngày 06/5/2015

Các tiểu Hội đồng làm việc theo Quyết định của Hiệu trưởng; Gửi hồ sơ, kết quả về phòng Đào tạo.

Các cán bộ, giảng viên được phân công.

b. Điều kiện để sinh viên đi thực tập tốt nghiệp:

         -  Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

         - Đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo và không còn học phần bị điểm F;

         - Đang trong thời gian còn được phép học tại Trường (tính cả thời gian thực tập cuối khóa).

2. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp: Sinh viên có đủ các điều kiện sau được xét và công nhận tốt nghiệp:

         - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

         - Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;

         - Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

         - Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất;

         - Hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà trường: Học phí, lệ phí, ...

3. Thời gian Hội đồng họp xét tốt nghiệp: Ngày 20/5/2015.

4. Nhà trường tổ chức Lễ phát bằng: Ngày 13/6/2015 (Dự kiến).

II/ THỰC HIỆN

          1. Đối với các Khoa

          - Xây dựng kế hoạch và phổ biến tới SV về: kế hoạch, đề cương thực tập, quản lý sinh viên đi thực tập, hướng dẫn viết khóa luận TTTN...

          - Phân công giảng viên hướng dẫn TTTN.

(Các khoa Tài chính - Kế toán, Điện lập danh sách phân công giảng viên hướng dẫn và kế hoạch trình Hiệu trưởng duyệt trước ngày 26/12/2014).

2. Ban Thư ký Hội đồng:

          - Chuẩn bị giấy giới thiệu để sinh viên liên hệ cơ sở thực tập ;

          - Danh sách phân công sinh viên đi TTTN và danh sách giảng viên hướng dẫn  (theo nhóm);

          - Quyết định thành lập các tiểu Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp.

          - Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng phân công;

          Căn cứ Kế hoạch trên, các Phòng, Khoa phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc trao đổi với phòng Đào tạo để thống nhất đề xuất biện pháp giải quyết./.

 

      Nơi nhận:

         - Các Phòng, Khoa;
         - Lưu VT; ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Giang Lê Nho

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2018
Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2017
Chương trình đào tạo nghề Thiết kế thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề May thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ May - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Quản trị kinh doanh - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Tài chính - Ngân hàng - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Kế toán - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Hàn - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề KT Máy lạnh & Điều hòa KK
Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNKT Điện, Điện tử trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNTT(ƯDPM) trình độ Cao đẳng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN CỬ GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020
Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ Mô_Đun hoặc tín chỉ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
Công khai thông tin Chương trình đào tạo
Danh sách học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2016
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp năm 2015
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2015
Kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông niên khoá 2013 - 2015
Lễ phát bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp năm 2014
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch Thực tập, viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 46
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Niên khoá 2011-2013
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Kế toán - Niên khoá 2011-2013
Cac quy chế đào tạo
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 44
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ trung cấp khóa 44
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông khoá 44
Khai mạc hội thi HSSV giỏi cấp trường năm 2012
Lễ khai giảng lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Kinh tế quốc dân hệ chính quy năm 2012
Thông báo nhập học Lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông KTQD K12
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp và TCCN năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông Đại học Điện lực hệ chính quy
Danh sách trúng tuyển Liên thông từ TCCN lên Cao đẳng Khoá 45
Lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy năm 2011
Kế hoạch ôn thi học sinh, sinh viên giỏi kế toán cơ sở 2 năm 2010-2011
Danh sách trúng tuyển và Thông báo nhập học lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Thương Mại năm 2011
Khai giảng lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Thương mại đặt tại trường CĐCNHY
Phòng đào tạo

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập