Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015

BỘ CÔNG THƯ­­ƠNG
TRƯ­­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯ­­NG YÊN

Số: ....... /QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

H­­ưng Yên, ngày  15  tháng  4  năm 2015

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên
các lớp khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015

 

 HIỆU TR­­ƯỞNG TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯ­­NG YÊN

 

             Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trư­­ờng Cao đẳng Công nghiệp Hư­ng Yên trên cơ sở Trư­ờng Quản lý kinh tế công nghiệp;

Căn cứ  Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thư­ơng về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp H­ưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT;

Căn cứ vào biên bản của Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập họp ngày 09 tháng 4 năm 2015;

Theo đề nghị của Trư­ởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

 QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015 với tổng số tiền là 79.445.000đ (Bẩy chín triệu bốn trăm bốn năm nghìn đồng), có danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tr­ưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Tr­ưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm Ngoại ngữ -Tin học, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, Ban cán sự lớp và học sinh, sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Nh­ư điều 3 (để thực hiện); 
- L­ưu VT-TCKT- CTHSSV. 

 

HIỆU TR­ƯỞNG
(đã ký)

 Nghiêm Viết Hoàng

 

                                                                             

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN KHÓA 47, 48  ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2014-2015

(Ban hành kèm  theo Quyết định số: ............./QĐ-CĐCNHY ngày 15  thỏng 4   năm 2015)

 

TT

 

Họ và tên

 

Lớp

Điểm

TBC

H T

Rèn luyện

Loại

học

bổng

 

Mức

h­­ưởng

1 tháng

Tổng

cộng

(5 tháng)

Ký nhận

1

Chu Thị Chi

47AK

3,53

X sắc

Giỏi

502.000

2.510.000

 

2

Mai Thị Bưởi

47AK

3,42

X sắc

Giỏi

502.000

2.510.000

 

3

Vũ Thị Tưởng

47AQ

3.42

X sắc

Giỏi

502.000

2.510.000

 

4

Phạm Văn Phú

47AT

2,80

Tốt

Khá

380.000

1.900.000

 

5

Đinh Thị Nga

47AC

3,35

X sắc

Giỏi

570.000

2.850.000

 

6

Vũ Ngọc Nhung

47AC

3,20

Tốt

Giỏi

570.000

2.850.000

 

7

Giang Đình Nguyễn

47AC

3,15

Tốt

Khá

380.000

1.900.000

 

8

Vũ Viết Thế

47AĐ

3,22

X sắc

Giỏi

570.000

2.850.000

 

9

Vũ Đình Vang

47AĐ

3,22

X sắc

Giỏi

570.000

2.850.000

 

10

Hà Đình Luân

47AĐ

3,11

X sắc

Khá

380.000

1.900.000

 

11

Trần Thị Ngọc Anh

47AM

3,45

X sắc

Giỏi

570.000

2.850.000

 

12

Bùi Thị Hạnh

47AM

3,45

Tốt

Giỏi

570.000

2.850.000

 

13

Chu Thị Phương Thảo

47AM

3,45

X sắc

Giỏi

570.000

2.850.000

 

14

Nguyễn Thị Hương

47AM

3,18

Tốt

Khá

380.000

1.900.000

 

15

Lê Thị Thúy Hồng

47EM

8,7

X sắc

Giỏi

570.000

2.850.000

 

16

Nguyễn Thị Kiều Tranng

47EM

8,4

Tốt

Giỏi

570.000

2.850.000

 

17

Nguyễn Công Hoan

47EĐ

7,9

Tốt

Khá

380.000

1900.000

 

18

Nguyễn Văn Thắng

47EĐ

7,9

Tốt

Khá

380.000

1900.000

 

19

Lê Công Tình

47EĐ

7,9

Tốt

Khá

380.000

1900.000

 

20

Phạm Thị Thoa

47K10

8,1

X sắc

Giỏi

464.000

2.320.000

 

21

Lê Thị Hà

47NC

8,1

Tốt

Giỏi

720.000

3.600.000

 

22

Nguyễn Văn Thi

47NĐ

7,5

Tốt

Khá

450.000

2.250.000

 

23

Nguyễn Thu Hường

47NM

7,9

Tốt

Khá

450.000

2.250.000

 

24

Phạm Thùy Dương

48AK

3,00

Tốt

Khá

335.000

1.675.000

 

25

Hà Thùy Linh

48AK

3,00

X sắc

Khá

335.000

1.675.000

 

26

Trương Thị Thúy Nga

48AM

2,57

Tốt

Khá

380.000

1.900.000

 

27

Trần Thanh Công

48AM

2,57

X sắc

Khá

380.000

1.900.000

 

28

Nguyễn  Duy Hướng

48AĐ

3,00

X sắc

Khá

380.000

1.900.000

 

29

Nguyễn Văn Minh

48AĐ

3,00

X sắc

Khá

380.000

1.900.000

 

30

Đào Mạnh Cường

48AT

2,88

Tốt

Khá

380.000

1.900.000

 

31

Lê Thị Lệ

48EM

7,2

Tốt

Khá

380.000

1.900.000

 

32

Phạm Văn Công

48EĐ

7,4

X sắc

Khá

380.000

1.900.000

 

33

Nguyễn Duy Kiên

48EĐ

7,4

X sắc

Khá

380.000

1.900.000

 

34

Cao Huy Hoàn

48Đ1

7,5

Khá

Khá

335.000

1.675.000

 

35

Đặng Thị Hồng

48K1

8,0

Tốt

Giỏi

464.000

2.320.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

79.445.000

 

 

 

 Số tiền bằng chữ: (Bẩy chín triệu bốn trăm bốn năm nghìn đồng)

 

 

 

 

 

Người lập danh sách

 

  Lương Văn Tốt

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiêm Viết Hoàng

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc tạm dừng tập trung học sinh khóa 54 đến nhận lớp
Quyết định V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên năm 2016
Quyết định về việc ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng và Quy trình, trình tự xét kỷ luật học sinh, sinh viên
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015
Quyết định về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí học phí 1 năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ II K46, K47 năm học 2013-2014
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ I K46, K47
Quy định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2013-2014
Thông báo Về việc cam kết trả nợ vốn vay ngân hàng
Hưỡng dẫn Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc ban hành Quy định đối với HSSV nội trú Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Thông báo Về việc thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Phòng công tác học sinh sinh viên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập