Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn tuyển sinh: 02213.587.898 - 0906.015.579 - 0906.241.587 Email: pts.hic@gmail.com

 

B NỘI VỤ - B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 01/2015/TTLT-BNV-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Chọn file để xem

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Nghị định 86/2015/NĐ-CP cơ chế thu quản lý học phí cơ sở giáo dục quốc dân năm học 2015 - 2016 đến 2020 - 2021
Nghị định 79/2015/NĐ_CP ngày 14/9/2015 quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Thông tư sử đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng,Đại học ban hành kèm theo thông tư số 55/2012/TT_BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng bộ Giáo dục đào tạo
Nghị định 16/2015/CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế
Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại....chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc Bộ Công Thương
Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân