Quyết định V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên năm 2016

TRƯ­­­NG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIP
H
Ư­­­NG YÊN

 S: 203  /QĐ-CĐCNHY

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc

              H­­­ưng Yên, ngày  24  tháng  6  năm 2016

QUYT ĐỊNH
V/v  Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên

         HIU TR­­­ƯỞNG TRƯ­NG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIP HƯ­­­NG YÊN

­­

         Căn c Quyết định s 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 ca B trư­ng B Giáo dc và Đào to v vic thành lp Tr­ường Cao đẳng Công nghip H­ưng Yên trên cơ s Trư­ng Qun lý kinh tế Công nghip;      

         Căn c  Quyết định s 10130/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 ca B trưởng B Công Thư­ơng v vic qui định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca Trường Cao đẳng Công nghip H­ưng Yên;

         Căn c Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Xét đề ngh ca Trưởng phòng Công tác hc sinh, sinh viên,

Chọn file để xem chi tiết

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc tạm dừng tập trung học sinh khóa 54 đến nhận lớp
Quyết định V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên năm 2016
Quyết định về việc ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng và Quy trình, trình tự xét kỷ luật học sinh, sinh viên
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015
Quyết định về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí học phí 1 năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ II K46, K47 năm học 2013-2014
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ I K46, K47
Quy định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2013-2014
Thông báo Về việc cam kết trả nợ vốn vay ngân hàng
Hưỡng dẫn Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc ban hành Quy định đối với HSSV nội trú Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Thông báo Về việc thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Phòng công tác học sinh sinh viên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập