Đoàn thanh niên

TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

Số: 01/QCHĐ-ĐTN

ĐOÀN T.N.C.S. HỒ CHÍ MINH

Hưng Yên, ngày 20  tháng 7 năm 2010

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ ĐOÀN TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2010-2012

 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn trường trong nhiệm kỳ 2010-2012.

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn,

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên nhiệm kỳ 2010 – 2012.

- Căn cứ tình hình thực tế công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ

      1. Lãnh đạo công tác xây dựng Đoàn.

      2. Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn trong các nhiệm kỳ, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn cấp dưới (các Chi đoàn) thực hiện nghị quyết chỉ thị của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên (tỉnh Đoàn Hưng Yên).

      3. Kiến nghị đề xuất với Đảng uỷ, Ban giám hiệu và phối hợp với các đơn vị trong trường để giải quyết các vấn đề có liên quan đến các công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

      4. Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn trường với Đảng uỷ nhà trường, tỉnh Đoàn Hưng Yên và thông báo cho các Chi đoàn biết kết quả hoạt động, cụ thể:

       - Bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, lối sống văn hoá và ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, theo dõi, phát động các phong trào sinh viên thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để xét thi đua khen thưởng.

       - Xây dựng hệ thống giáo dục lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội và chung sức cùng cộng đồng các hoạt động hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi cho các phong trào thi đua, tình nguyện của sinh viên

       - Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn, xây dựng Nhà trường và hệ thống chính trị; phát huy vai trò người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của sinh viên.

       - Theo chương trình hoạt động của Đoàn trường được xây dựng hàng năm. Tổ chức các phòng trào văn hoá văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.

      - Theo dõi số lượng Đoàn viên, sinh viên đang học tập tại trường, thu giữ sổ đoàn của các Đoàn viên khi đến nhập học tại trường và nhận xét đối với Đoàn viên hàng năm đồng thời làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho Đoàn viên khi tốt nghiệp ra trường.

      - Bồi dưỡng và phát hiện những Đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng trong công tác phát triển Đảng.

     - Bồi dưỡng và phát hiện những Thanh niên đủ điều kiện tiêu chuẩn, xét kết nạp Đoàn viên theo định kỳ hàng năm.

     Nhận và triền khai các công việc liên quan các công văn hướng dẫn, chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn cấp trên và Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ ĐOÀN TRƯỜNG, CỤ THỂ:

Điều 1: Đối với Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

1.1. Quyền:

1.1.1. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đoàn và xây dựng Nhà trường.

1.1.2. Trực tiếp tham gia chỉ đạo các hoạt động của Đoàn trường.

1.1.3. Thay mặt Đoàn trường phổ biến và triển khai các kế hoạch, chủ trương của Đoàn trường tại các cơ sở Đoàn được giao phụ trách.

1.1.4. Được ghi nhận thành quả công tác và được nhận chế độ phụ cấp (nếu là cán bộ chủ chốt của Đoàn) cùng các chế độ thi đua khen thưởng khác theo quy định của Điều lệ Đoàn và của Nhà trường.

1.2. Nghĩa vụ:

1.2.1. Chịu trách nhiệm trước Bí thư Đoàn trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Đoàn cấp trên về công tác Đoàn được giao phụ trách.

1.2.2. Thực hiện sự phân công công tác của Ban Bí thư và của Ủy viên Thường vụ phụ trách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

1.2.3. Thường xuyên liên hệ, hỗ trợ giúp đỡ các ủy viên Ban chấp hành, các đoàn viên thanh niên hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện việc báo cáo thường xuyên hàng tháng bằng văn bản về tiến độ và kết quả công việc mà mình được giao với Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách.

1.2.4. Tham gia tích cực mọi hoạt động tập thể do Đoàn trường và Nhà trường tổ chức, làm gương tốt cho đoàn viên thanh niên.

1.2.5. Tham gia họp giao ban định kỳ hằng tháng, không đến muộn, về sớm hoặc nghỉ họp không lý do; không nói chuyện hoặc làm việc riêng trong khi họp. Tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung cuộc họp một cách chủ động, tích cực, sáng tạo. Nếu không tham gia sinh hoạt Ban chấp hành 3 lần trong 1 học kỳ (6 tháng) mà không có lý do chính đáng thì xóa tên trong Ban chấp hành.

1.2.6. Nếu đi công tác ngoài trường từ 1 tuần trở lên thì phải báo cáo Ban Bí thư và Ủy viên Thường vụ phụ trách,

Điều 2. Đối với Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Ban Thường vụ Đoàn trường (gồm có: Bí thư, các Phó Bí thư và các Ủy viên Thường vụ) được Ban chấp hành tín nhiệm bầu.

2.1. Quyền:

2.1.1. Được thay mặt Ban chấp hành trực tiếp lãnh đạo và giải quyết những công việc quan trọng, thường xuyên của Đoàn trường (theo uỷ nhiệm của Bí thư).

2.1.2. Được tham gia chỉ đạo trực tiếp và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Đoàn trường. Có thể phân công, điều động các Uỷ viên Ban chấp hành, Chi đoàn trực thuộc và các đoàn viên thanh niên khác trong các đơn vị được giao phụ trách trên cơ sở thông qua Cán bộ Đoàn chủ chốt của đơn vị đó.

2.1.3. Được quyền phân công nhiệm vụ và yêu cầu thực hiện công việc đối với Văn phòng Đoàn trường (theo sự chỉ đạo của Bí thư).

2.1.4. Được hưởng chế độ phụ cấp (nếu là cán bộ chủ chốt của Đoàn) và các chế độ thi đua khen thưởng khác theo quy định của Điều lệ Đoàn và của Nhà trường.

2.2. Nghĩa vụ:

2.2.1. Chịu trách nhiệm trước Bí thư Đoàn trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Đoàn cấp trên về công tác Đoàn được giao phụ trách.

2.2.2. Phải hoàn thành nhiệm vụ mà Ban Thường vụ, Ban Bí thư giao phó.

2.2.3. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác (học kỳ, năm học) theo nhiệm vụ được phân công, thực hiện trách nhiệm báo cáo hàng tháng bằng văn bản với Bí thư Đoàn trường.

2.2.4. Có nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động được giao phụ trách theo yêu cầu của Đoàn cấp trên.

2.2.5. Phải tham gia họp giao ban định kỳ hằng tuần một cách tích cực, không đến muộn, về sớm hoặc nghỉ họp không lý do; không nói chuyện hoặc làm việc riêng trong khi họp.Nếu không tham gia họp 3 lần trong 1 học kỳ (6 tháng) mà không có lý do chính đáng thì đề nghị xóa tên trong Ban Thường vụ.

2.2.6. Nếu đi công tác từ 3 ngày trở lên thì phải báo cáo Bí thư Đoàn trường.

Điều 3. Đối với Cán bộ đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc Đoàn trường

Các đơn vị trực thuộc Đoàn trường: Chi đoàn trực thuộc chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Ban Thường vụ Đoàn trường.

3.1. Quyền:

3.1.1. Được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đoàn trường và xây dựng đơn vị, triển khai thực hiện các hoạt động của Đoàn trường và của cơ sở Đoàn mà mình phụ trách. Được bảo lưu ý kiến và được ghi nhận thành quả công tác.

3.1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra chi đoàn, liên chi đoàn trong việc thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành Đoàn trường.

3.1.3. Xét và đề xuất trực tiếp những đề nghị của chi đoàn, liên chi đoàn về công tác tổ chức, khen  thưởng, kỷ luật đoàn viên và cán bộ Đoàn với Ban chấp hành Đoàn trường.

3.1.4. Được nhận chế độ phụ cấp (nếu là cán bộ) và các chế độ thi đua khen thưởng khác theo quy định của Điều lệ Đoàn và của Nhà trường.

3.1.5. Đề xuất và phối hợp với lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể trong đơn vị để làm tốt công tác thanh niên, học sinh, sinh viên.

3.1.6. Đại diện cho thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia các hội đồng, các cuộc họp của cơ quan liên quan đến vấn đề thanh niên, học sinh, sinh viên, được phát biểu ý kiến về các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của thanh niên, học sinh, sinh viên.

3.2. Nghĩa vụ

3.2.1. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đoàn trường và cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác Đoàn được giao phụ trách.

3.2.2. Thực hiện sự phân công công tác của Ban Thường vụ Đoàn trường, triển khai kịp thời và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

3.2.3. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Đoàn trường và cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Thực hiện việc báo cáo thường xuyên hằng tháng bằng văn bản với Ban Thường vụ Đoàn trường về công tác Đoàn ở đơn vị và các công việc khác được giao. 

3.2.4. Tham gia tích cực mọi hoạt động tập thể do Đoàn trường và Nhà trường tổ chức, làm gương tốt cho đoàn viên thanh niên.

3.2.5. Tham gia họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng, không đến muộn, về sớm hoặc nghỉ họp không lý do; không nói chuyện hoặc làm việc riêng trong khi họp. Tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung cuộc họp một cách chủ động, tích cực, sáng tạo. Nếu không tham gia họp 1/3 trên tổng số lần được triệu tập trong 1 năm học mà không có lý do chính đáng thì Đoàn trường sẽ không xét thi đua của cá nhân Bí thư và báo cáo với cấp ủy Đảng cơ quan.

3.2.6. Nếu đi công tác ngoài trường từ 1 tuần trở lên thì phải báo lịch với Văn phòng Đoàn trường.

Điều 4. Đối với Cán bộ Văn phòng Đoàn trường

4.1. Chức năng của Văn phòng Đoàn trường

4.1.1. Là cơ quan chuyên trách giúp việc và trực tiếp chịu sự phân công công tác của Bí thư, Phó Bí thư và Ban Thường vụ Đoàn trường.

4.1.2. Là trung tâm phối hợp công tác hiệu quả - tiếp nhận và giải quyết công việc của Đoàn trường (theo đúng chức năng quy định).

4.1.3. Xây dựng và hoàn thiện phong cách chuyên nghiệp; chủ động, tích cực và sáng tạo trong công tác. Phân công rõ ràng trách nhiệm của từng thành viên và giải quyết công việc theo chức trách đã được phân công, có sự hỗ trợ lẫn nhau trong khi triển khai thực hiện công tác.

4.1.4. Được Bí thư giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý các loại tài sản, trang thiết bị mà Nhà trường trang bị cho Đoàn trường.

4.1.5. Trên cơ sở báo cáo và được sự uỷ nhiệm của Ban Bí thư, Cán bộ Văn phòng Đoàn trường có thể phân công, điều động nhân sự của các các cơ sở Đoàn trong trường thông qua cán bộ Đoàn chủ chốt của đơn vị đó.

4.2. Nhiệm vụ của Cán bộ Văn phòng Đoàn trường

4.2.2. Triển khai và giải quyết công tác Đoàn vụ theo đúng Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, theo các quy định khác của Đoàn cấp trên và các quy định của Nhà trường.

4.2.3. Thực hiện kịp thời và hiệu quả những công việc mà Bí thư, Phó Bí thư và Ban Thường vụ Đoàn trường giao phó. Điều hành công việc theo đúng chức năng; hướng dẫn và trợ giúp cho các cơ sở Đoàn thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

4.2.3. Tiếp nhận, sao chụp, lưu trữ công văn, tài liệu theo đúng nguyên tắc và quy định hành chính. Mọi công văn, giấy tờ phải đúng chuẩn và triển khai kịp thời; các loại sổ sách phải quy củ, thống nhất theo đúng mẫu từ Đoàn cơ sở đến cấp Đoàn trường.

4.2.4. Tiếp nhận và báo cáo thông tin kịp thời với Ban Bí thư (trong trường hợp ngoài chức năng giải quyết của Văn phòng Đoàn trường). Lên lịch công tác hàng tuần và hàng ngày, kịp thời báo với người được phân công (theo công tác phụ trách), các trường hợp khác xin ý kiến Ban Bí thư. Ghi sổ theo dõi công tác theo tuần lễ.

4.2.5. Giúp Ban Bí thư tập hợp tài liệu, soạn thảo các báo cáo; chuẩn bị về địa điểm, nội dung công việc, tổng hợp ý kiến, báo cáo và cung cấp thông tin để Chủ tọa kịp thời xử lý trong các cuộc họp.

4.2.6. Cập nhật thông tin hoạt động (bài và ảnh) của Đoàn trường và các đơn vị lên trang Web của Đoàn trường. Theo dõi hoạt động thường xuyên và kiểm tra, thống kê công việc của các đơn vị, báo cáo Ban Bí thư và Ban thi đua khen thưởng.

4.2.7. Trường hợp Cán bộ Văn phòng Đoàn trường có việc đột xuất phải nghỉ làm việc (từ 1 buổi trở lên) hoặc được Nhà trường điều động công việc khác thì phải báo cáo Bí thư và phải được sự đồng ý của Bí thư.

Điều 5. Khen thưởng và kỷ luật

5.1. Cán bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc, tự giác, hiệu quả quy chế và các nhiệm vụ được phân công thì được đề nghị khen thưởng ở các cấp theo Điều lệ Đoàn và các quy định của Nhà trường.

5.2. Cán bộ Đoàn không thực hiện nghiêm túc hoặc vi phạm quy chế và không hoàn thành nhiệm vụ được phân công thì không được đề nghị khen thưởng, không được nhận chế độ phụ cấp (nếu là cán bộ), Ban Bí thư báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp, Đảng ủy trường và Đoàn cấp trên xem xét kỷ luật theo quy định của Nhà trường, Điều lệ Đoàn và Điều lệ Đảng (nếu là Đảng viên).

Điều 6. Tổ chức thực hiện

6.1. Cán bộ Đoàn là Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường, Cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc Đoàn trường, Cán bộ Văn phòng Đoàn trường chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này kể từ ngày ký.

6.2. Những trường hợp khác không được quy định tại Quy chế này, Bí thư Đoàn trường sẽ trực tiếp giải quyết. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu cần phải thay đổi để phù hợp với thực tiễn công tác, Ban Bí thư sẽ triệu tập Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Đoàn trường thảo luận, thống nhất và quyết định.

 

 

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(Đã Ký)

 

 

ĐINH QUANG DƯƠNG

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

HỘI THI OLYMPIA NĂM HỌC 2018-2019
Giải Bóng đá truyền thống HSSV Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên năm 2019
Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2020
Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017 – 2019
Bế mạc giải bóng đá học sinh, sinh viên năm 2015
Kế hoạch tuyên truyền, vận động tình nguyện hiến máu nhân đạo
Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2014 – 2017
Đại hội thành lập Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên nhiệm kỳ 2014-2017
Chương trình Hội diễn văn nghệ chào mừng năm học 2013-2014
Kế hoạch tổ chức thị học sinh, sinh viên thanh lịch năm 2012
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2011)
Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 Năm ngày thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam
Kế hoạch hiến máu tình nguyện
Đoàn thanh niên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 03213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập