Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

Số: 215/ QĐ- BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
trên cơ sở Trường Quản lý kinh tế công nghiệp

---------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

       Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ- CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp tại Công văn số 2249/BCN- TCCB ngày 21 tháng 5 năm 2007;

       Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

 

        Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở Trường Quản lý kinh tế công nghiệp.

        Điều 2. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên có nhiệm vụ:

        - Chuẩn bị đủ điều kiện để mở ngành đào tạo và triển khai đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ may - thời trang, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ cơ khí, Tin học quản lý, Quản trị kinh doanh, Kế toán;

        - Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng.

         Điều 3. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hoạt động theo điều lệ trường cao đẳng ban hành tại Quyết định số 56/2003/QĐ - BGD & ĐT ngày 10-12-2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Bộ trưởng Bộ Công thương; các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng đơn vị, tổ chức có liên quan và Hiệu trưởng Trường Quản lý kinh tế công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

            

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập