Thông báo Về việc thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

BỘ CÔNG THƯ­ƠNG
TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯ­NG YÊN

Số: 675/TB-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

 

H­ưng Yên, ngày  15  tháng 12  năm 2010

 

THÔNG BÁO
(Về việc thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP)

_________________________________________________________________

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015,

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trích dẫn một số nội dung liên quan trực tiếp đến học sinh, sinh viên (HSSV) về chế độ miễn, giảm học phí quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 như sau:

1. Đối tư­ợng đ­ược miễn, giảm học phí (theo Điều 1 tại Thông tư)

a. Đối tư­ợng đ­ược miễn học phí:

- Ng­ười có công với cách mạng và thân nhân của ng­ười có công với cách mạng theo Pháp lệnh ư­u đãi ng­ười có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, cụ thể:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/08/1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

- HSSV có cha, mẹ th­ường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nư­ơng tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

- HSSV hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

- HSSV là ngư­ời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

b. Đối t­ượng đ­ược giảm 70% học phí:

- HSSV các chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại (theo quy định của Bộ LĐTB&XH).

c. Đối t­ượng đ­ược giảm 50% học phí:

- HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp đ­ược h­ưởng trợ cấp th­ường xuyên.

- Học sinh tốt nghiệp  trung học cơ sở đi học nghề

2. Cơ chế miễn, giảm học phí (theo Điều 3 tại Thông tư)

Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.

a. Trình tự  thủ tục và hồ sơ:

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ, HSSV phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (mẫu đơn theo phụ lục III) có xác nhận của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập gửi Phòng Lao động- Thương binh và xã hội cấp huyện kèm theo bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy xác nhận thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Thông tư này do cơ quan quản lý đối tượng người có công và UBND xã xác nhận (theo quy định tại tiết a điểm 2.1 khoản 2 Mục 3 Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ);

+ Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình đối với đối tượng được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Thông tư này;

+ Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội  của Chủ tịch UBND cấp huyện (Hiện nay theo mẫu số 5 Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH -BTC ngày 18/08/2010 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính) đối với đối tượng được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 của Thông tư này là HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với đối tượng được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 của Thông tư này là HSSV bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng được quy đinh tại điểm i khoản 1 Điều 2 Thông tư này;

+ Giấy xác nhận ngành, nghề độc hại của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập cấp cho đối tượng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Thông tư này;

+ Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập cấp cho đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề (kèm theo bản phô tô bằng tốt nghiệp trung học cơ sở) theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 của Thông tư này;

+ Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động đối với đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 của Thông tư này.

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập có trách nhiệm xác nhận cho HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí vào đơn đề nghị cấp tiền miễn, giảm học phí (theo mẫu phụ lục III) trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc học kỳ đối với HSSV đang học (đối với những HSSV mới nhập học thì thực hiện xác nhận trong vòng 07 ngày kể từ khi nhập học) để HSSV nộp về Phòng Lao động- Thương binh và xã hội cấp huyện làm căn cứ chi trả tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí.

b. Phương thức chi trả:

- Phòng Lao động-Thương binh và xã hội chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha, mẹ HSSV  có con đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp bù học phí miễn, giảm theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này, Phòng Lao động-Thương binh và xã hội có trách nhiệm thanh toán, chi trả tiền cấp bù học phí miễn, giảm cho gia đình người học theo quy định (Trường hợp hồ sơ không hợp lệ Phòng Lao động-Thương binh và xã hội có trách nhiệm thông báo cho gia đình người học được biết trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ).

- Tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí được cấp như sau:

+ Đối với HSSV học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập: cấp 10 tháng/năm theo kỳ hạn như sau: Lần 1 cấp vào tháng 9 hoặc tháng 10 hàng năm; Lần 2 cấp vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm.

+ Đối với HSSV học nghề thường xuyên và các khoá đào tạo ngắn hạn: Hỗ trợ tối đa theo mức trần học phí đối với cao đẳng nghề công lập quy định tại Nghị định 49 và cấp theo số tháng thực học.

Trường hợp gia đình HSSV chưa nhận tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

Trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học nơi HSSV đang học gửi thông báo để phòng lao động-thương binh và xã hội dừng thực hiện chi trả. Khi HSSV  được nhập học lại sau khi hết thời hạn kỷ luật theo xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thì Phòng Lao động-Thương binh và xã hội tiếp tục thực hiên chi trả.

c. Thời điểm được hưởng: Theo số tháng thực học kể từ ngày 01/7/2010.

3. Những nội dung Thông báo khác:

Trên cơ sở quy định của Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, Nhà trường thông báo đến tất cả HSSV hệ chính quy về việc đóng học phí như sau:

-  HSSV phải đóng học phí đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Nhà trường.

- HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí đến phòng Công tác HSSV Nhà trường xác nhận là HSSV của Trường trong “Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ, miễn, giảm học phí” để gửi về phòng Lao động -Thương binh và xã hội làm thủ tục miễn, giảm học phí theo quy định.

(Đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm, giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp thông báo cho HSSV thực hiện nghiêm túc thông báo này)./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Trường;
- Các lớp;            
- Lưu: Phòng VT, Phòng CTHSSV.

HIỆU TRƯỞNG
Ths. Nghiêm Viết Hoàng
(Đã ký)

 

Phụ lục III

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao đông-Thương binh và xã hội)

________________________________________________________________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
và giáo dục đại học công lập)

 

Kính gửi:  Phòng Lao động – Thương binh và xã hội.................................................

......................................................................................................................................

Họ và tên:.................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................

Nơi sinh:...................................................................................................................................

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:..........................................................................................

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):............................................................................................

Xã (Phường):............................................. ..Huyện (Quận)....................................................

Tỉnh (Thành phố).....................................................................................................................

Ngành học:............................. Mã số học sinh, sinh viên........................................................

Thuộc đối tượng:.....................................................................................................................

(Ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 

                                                             Hưng Yên, ngày.......tháng.....năm.......

                                                                                 Người làm đơn

 

________________________________________________________________________

 

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Xác nhận anh/chị:...................................................................................................................

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ: …...........Học kỳ..............Năm học:.............................

Lớp:............Khoa:.......................................... Khoá học........................................................

Thời gian khoá học:............................................. (năm).........................................................

Hệ đào tạo chính quy của nhà trường.....................................................................................

Kỷ luật:.......................(ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có)............................................................

Số tiền học phí hàng tháng:..........................đồng...................................................................

Đề nghị Phòng Lao động- Thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn giảm học phí cho anh/chị:....................................theo quy định và chế độ hiện hành.

                                                               Hưng Yên, ngày.........tháng.........năm........

                                                                               Thủ trưởng đợn vị

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc tạm dừng tập trung học sinh khóa 54 đến nhận lớp
Quyết định V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên năm 2016
Quyết định về việc ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng và Quy trình, trình tự xét kỷ luật học sinh, sinh viên
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015
Quyết định về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí học phí 1 năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ II K46, K47 năm học 2013-2014
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ I K46, K47
Quy định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2013-2014
Thông báo Về việc cam kết trả nợ vốn vay ngân hàng
Hưỡng dẫn Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc ban hành Quy định đối với HSSV nội trú Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Thông báo Về việc thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Phòng công tác học sinh sinh viên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập