Trang chủ » Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẫn ISO 9001:2008

 Phụ lục 3/STCL

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2015-2016

Năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên phấn đấu đạt những mục tiêu chất lượng sau:

1. Phấn đấu có trên 100% giảng viên, giáo viên giảng dạy đạt mức độ trung bình trở lên

2. Phấn đấu có trên 70% HSSV tất cả các ngành học đạt chuẩn đầu ra đã công bố.

3. Phấn đấu có trên 80% HSSV hài lòng với hoạt động đào tạo trong năm.

4. Có ít nhất 03 đề tài hoặc giải pháp công nghệ được đưa vào thực tiễn có hiệu quả.

Hưng Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2015

     HIỆU TRƯỞNG
             Đã ký
Ths. Nghiêm Viết Hoàng