Trang chủ » Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẫn ISO 9001:2008

           Sổ tay chất lượng là tài liệu mô tả hệ thống chất lượng của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Nhà trường) theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế thỏa mãn các yêu cầu của người học, của khách hàng, yêu cầu của quản lý và các bên có liên quan. Chọn file để xem chi tiết