Quy định việc cho điểm đánh giá kết quả học phần ( đối với cao đẳng chính quy)

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
Số:440/HD-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Hưng Yên, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

QUY ĐỊNH
VIỆC CHO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC PHẦN
(Đối với hệ cao đẳng chính quy)

Thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên quy định việc tính điểm đánh giá kết quả học phần của sinh viên đối với hệ cao đẳng chính quy của Trường như sau:

1. Các học phần chỉ có lý thuyết hoặc cả lý thuyết và thực hành.
1.1. Cách tính điểm đánh giá học phần.

Điểm tổng hợp đánh giá học phần (gọi tắt là điểm học phần) bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá phần thực hành, điểm chuyên cần, điểm thi giữa học phần, điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần. Trong đó, điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và phải có trọng số không dưới 50% của điểm học phần.

Cách tính điểm học phần quy định cụ thể:

ĐHP = 0,6 x ĐT + 0,4 x ĐTB

Trong đó:

– ĐHP  là điểm học phần (làm tròn đến phần nguyên)

– ĐT là điểm thi kết thúc học phần (trọng số 60%).

Đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn đến phần nguyên (việc chấm thi theo Điều 12, Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy).

– ĐTB là điểm trung bình của các điểm thành phần (trọng số 40%)

1.2. Cách tính điểm trung bình của các điểm thành phần (ĐTB).

ĐTB  là trung bình cộng (lấy đến 1 chữ số phần thập phân) theo hệ số của các điểm, gồm:

Điểm hệ 1:

– Điểm kiểm tra thường xuyên (trường hợp kiểm tra thường xuyên nhiều lần thì tính điểm trung bình của các lần kiểm tra);

– Điểm bài tập lớn, điểm tiểu luận (nếu có);

– Điểm thực hành;

– Điểm phần thí nghiệm;

– Điểm chuyên cần và thái độ tham gia học tập, cụ thể:

 

Số tiết nghỉ học so với tổng số
tiết quy định của học phần

Mức cho điểm

– Không nghỉ học – Từ 8 đến 10 điểm
– Nghỉ học < 10% – Từ 5 đến 7 điểm
– Nghỉ học từ 10% đến <  20% – Từ 2 đến 4 điểm
– Nghỉ học từ  20% đến     30% – Từ 1 đến 2 điểm
– Nghỉ học trên 30% – 0 điểm

 (Lưu ý: Khi đánh giá giảng viên phải kết hợp giữa đánh giá việc chuyên cần tới lớp; nghỉ học có phép hay không có phép; thái độ của sinh viên trong học tập, việc chấp hành quy chế đào tạo để cho điểm trong giới hạn trên).

 + Điểm hệ 2: Điểm kiểm tra giữa học phần (đối với các học phần có từ 2 lần kiểm tra giữa học phần trở lên thì điểm kiểm tra giữa học phần là trung bình cộng giữa các lần kiểm tra). Quy định về số lần kiểm tra giữa học phần:

– Học phần có từ 2 đến 3 Đvht:                    01 lần

– Học phần có từ  4 đến 5 Đvht:                    02 lần

– Học phần có từ  6 Đvht trở lên:         03 lần

(Giảng viên có trách nhiệm ra đề, tổ chức kiểm tra, chấm bài, cho điểm theo thang điểm 10)

2. Các học phần chỉ có thực hành.

– Sinh viên chỉ có điểm học phần khi tham dự đầy đủ các bài thực hành theo quy định của học phần.

– Điểm học phần ( ĐHP ) là trung bình cộng điểm của các bài thực hành.

– ĐHP được làm tròn đến phần nguyên theo nguyên tắc làm tròn số học.

3. Quy định điều kiện được dự thi và không được dự thi  kết thúc học phần.

3.1. Sinh viên đủ điều kiện dự thi:

a) Học phần lý thuyết: Phải học từ 70% trở lên số tiết quy định.

b) Học phần thực hành: Phải tham gia đầy đủ các bài thực hành

c) Học phần có cả lý thuyết và thực hành thì phần nào áp dụng theo phần đó.

3.2. Sinh viên không đủ điều kiện dự thi:

a) Học phần lý thuyết: Thời gian nghỉ học > 30% số tiết quy định

b) Học phần thực hành: Không đủ điều kiện quy định tại Điểm b, Mục 3.1

c) Học phần có cả lý thuyết và thực hành thì thuộc phần nào áp dụng theo phần đó.

(Những trường hợp trên, nếu có đơn và học bổ sung số tiết còn thiếu, được Hiệu trưởng quyết định sẽ được tham gia dự thi).

Cụ thể:

          –  Trường hợp thời gian nghỉ học > 30% và < = 40% số tiết quy định trong học phần phải học lại số tiết còn thiếu (sinh viên học lại phải kiểm tra phần học lại 1 bài, kết hợp với điểm kiểm tra trước để tính điểm trung bình cộng).

          – Thời gian nghỉ học > 40% số tiết quy định trong học phần, phải học lại 100% số tiết và thực hiện các bài kiểm tra như học phần mới.

          – Sinh viên học lại hoặc thực tập lại, phải đóng học phí theo quy định. Thời gian học và thực tập lại của sinh viên chỉ được thực hiện vào kỳ nghỉ hè hoặc ngoài giờ hành chính.

 4. Tổ chức thực hiện.

Các khoa, tổ bộ môn và các phòng chức năng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định trên từ năm học 2008 – 2009./.

 

     Nơi nhận:
– Các đơn vị trong Trường (để t/hiện)
– Lưu HĐKH&ĐT
– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG