Chương trình đào tạo ban hành năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BAN HÀNH NĂM 2018

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng liên thông

  1. Nghề Công nghệ thông tin (ƯDPM)(Xem chi tiết)
  2. Nghề Điện Công nghiệp (Xem chi tiết)
  3. Nghề Điện tử Công nghiệp (Xem chi tiết)
  4. Nghề Kế toán (Xem chi tiết)
  5. Nghề Công nghệ May (Xem chi tiết)