Quyết định Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN MỸ
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN*

Số  12 -QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hưng Yên, ngày  12  tháng 4  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo
 tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
————–

       – Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

        – Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 07/4/2017 của Đảng uỷ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên về tổ chức cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017;

        – Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, gồm các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo.

 Điều 2. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và chỉ đạo cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng Kế hoạch số 10 -KH/ĐU ngày 07/4/2017 của Ban chấp hành đảng bộ về tổ chức cuộc thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

 Điều 3. Các Chi bộ và các đồng chí có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

– Ban TG Huyện uỷ;
– Các đ/c ĐUV;|
– Các Chi bộ;
– Công đoàn;
– Đoàn TNCSHCM;
– Trang thông tin điện tử của Trường;
– Lưu: VP ĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
Bí thư
Nghiêm Viết Hoàng
(Đã ký)