Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

  • Post category:Văn bản

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

Số: 215/ QĐ- BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
trên cơ sở Trường Quản lý kinh tế công nghiệp

———————————

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ- CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp tại Công văn số 2249/BCN- TCCB ngày 21 tháng 5 năm 2007;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

        Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở Trường Quản lý kinh tế công nghiệp.

Điều 2. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên có nhiệm vụ:

        – Chuẩn bị đủ điều kiện để mở ngành đào tạo và triển khai đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ may – thời trang, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ cơ khí, Tin học quản lý, Quản trị kinh doanh, Kế toán;

        – Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội;

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng.

         Điều 3. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hoạt động theo điều lệ trường cao đẳng ban hành tại Quyết định số 56/2003/QĐ – BGD & ĐT ngày 10-12-2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Bộ trưởng Bộ Công thương; các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng đơn vị, tổ chức có liên quan và Hiệu trưởng Trường Quản lý kinh tế công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long