Thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

     ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN MỸ
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN
*
Số  01 -QĐ/BTC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hưng Yên, ngày  12  tháng 4  năm 2017

 QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi  “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
————–

          – Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

          – Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 07/4/2017 của Đảng uỷ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên về tổ chức cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017;

          – Thực hiện Quyết định số 12 – QĐ/ĐU ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ đảng uỷ trường về thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

– Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, gồm các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo

 Điều 2.

– Ban Giám khảo: chấm thi theo quy chế, thể lệ của Ban Tổ chức đã ban hành; xét chọn thí sinh xuất sắc đạt giải và đề xuất hình thức khen thưởng trình Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

– Tổ Thư ký: Giúp Ban Giám khảo tổng hợp và báo cáo kết quả chấm thi với Ban Tổ chức cuộc thi.

Điều 3. Các Chi bộ và các đồng chí có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nơi nhận:

– Ban TG Huyện uỷ;

– Các đ/c ĐUV;

– Các Chi bộ;

– Công đoàn;

– Đoàn TNCSHCM;

– Trang thông tin điện tử của Trường;

– Lưu: VP ĐU.

T/M BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Trưởng ban

Nghiêm Viết Hoàng
(Đã ký)