CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng Trường

– Chủ tịch hội đồng trường: Nghiêm Viết Hoàng

– Các ủy viên

Ban giám hiệu:

– Hiệu trưởng: Nguyễn Khắc Ngọc
– Các Phó hiệu trưởng: Nguyễn Anh Tuấn, Tô Thị Thanh Bình

Các phòng chức năng và bộ phận:

• Phòng Tổ chức – Hành chính
• Phòng Đào tạo
• Phòng Tài chính – Kế toán
• Phòng Công tác học sinh – sinh viên
• Phòng  Quản trị – Đời sống
• Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế
• Phòng Tuyển sinh và giới thiệu việc làm
• Trung tâm Thư viện điện tử :
• Trạm Y tế

Các khoa:

1. Khoa Tài chính – Kế toán
2. Khoa Công nghệ thông tin
3. Khoa Điện
4. Khoa Công nghệ May  – Thời trang
5. Khoa Khoa học cơ bản
6. Khoa Lý luận chính trị
7. Khoa Quản trị kinh doanh

Các tổ chức :

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025: 11đồng chí

– Đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc – Bí thư
– Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư
– Đồng chí Tô Thị Thanh Bình – Ủy viên Ban thường vụ
– Đồng chí Lê Thị Mai – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Đinh Quang Dương – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Phạm Thị Minh Phương – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Đỗ Thị Đảm – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Vũ Thị Toan – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Nguyễn Viết Hữu – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Hoàng Yến – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Vũ Mạnh Hà – Đảng uỷ viên

Ban Thường vụ Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 đồng chí

– Đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc – Bí thư
– Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư
– Đồng chí Tô Thị Thanh Bình – Ủy viên

Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2022: 08 đồng chí

– Đồng chí Đỗ Thị Đảm – Chủ tịch
– Đồng chí Nguyễn Minh Hải – Phó chủ tịch
– Đồng chí Phạm Văn Tuyên – Uỷ viên
– Đồng chí Vũ Công Hòa – Uỷ viên
– Đồng chí Đào Mạnh Quyền – Uỷ viên
– Đồng chí Phạm Thị Minh Phương – Ủy viên
– Đồng chí Lê Thị Vân Anh – Uỷ viên
– Đồng chí Vũ Mạnh Hà – Uỷ viên